Bijgewerkt: 28 september 2020

Golfbaan naar de Middelpolder?

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
21-12-2009

Afgelopen donderdag op 17 december 2009 was er overleg tussen Provincie, de gemeente Amstelveen, Loogman, VROM en LNV n.a.v. het een week geleden uitgebrachte advies van de Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje Feddes.

Zoals al eerder gemeld was haar aanbeveling om de golfbaan te verplaatsen naar de Middelpolder. En als dat dan niet mogelijk zou zijn, zou de golfbaan slechts onder een aantal strikte voorwaarden in de Bovenkerkerpolder kunnen worden gerealiseerd. Naar we hebben vernomen is nu het voornemen om de golfbaan naar de Middelpolder te verplaatsen.


Grotere kaart weergevenDe Middelpolder in Amstelveen

Beschermers Amstelland had in een vooroverleg met VROM haar voorkeur uitgesproken voor dit alternatief. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt, dat we wethouder Pols enkele jaren geleden al op deze mogelijkheid hebben gewezen. Er zitten vele voordelen aan verplaatsing naar de Middelpolder. Minder verkeer in de woonwijken en op de Amsteldijk.

De lichtvervuiling is daar al een feit als gevolg van de bestaande sportvelden. De golfbaan kan het ‘schaamgroen’ in de Middelpolder vervangen en de onderhoudskosten voor Groengebied Amstelland worden daardoor lager. Verruiging en onveiligheid van de recreatieterreintjes worden tegengegaan. En de Bovenkerkerpolder blijft gespaard.

Wel hebben wij de deelnemers aan het overleg duidelijk te kennen gegeven, dat er wat ons betreft aan drie voorwaarden moet worden voldaan.  1. De bestemming van het gebied waar Loogman zijn golfbaan wilde neerleggen wordt agrarisch.

  2. Het kavelpatroon in de Bovenkerkerpolder wordt hersteld.

  3. De bestaande natuurwaarden in de Middelpolder worden gerespecteerd.


Omdat wij officieel nog niets van VROM of de gemeente Amstelveen hebben gehoord kunnen verder nog geen bijzonderheden geven.

Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat een en ander, met inachtneming van de door ons geformuleerde voorwaarden, op 14 januari 2010 afdoende zal zijn afgeregeld, gaan wij er vooralsnog van uit, dat wij de procedure bij de bestuursrechter voortzetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.