Bijgewerkt: 26 januari 2021

Het algemene vertrouwen in de EU blijft stabiel

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
21-12-2019

Volgens de resultaten van een nieuwe Eurobarometer-enquête die op 20 december 2019 zijn gepubliceerd, blijft het algemene vertrouwen in de EU stabiel (op 43%), hoewel het iets minder is dan in het voorjaar (-1 procentpunt). Het vertrouwen in de EU is in 18 lidstaten de meerderheidsopvatting en het vertrouwen is in dezelfde periode in 12 lidstaten toegenomen. Uit de enquête blijkt ook dat de Europese burgers zich steeds meer zorgen maken over de klimaatverandering en het milieu, dat zij de EU-maatregelen ter verbetering van de gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk steunen en dat zij de Economische en Monetaire Unie en de euro blijven steunen.

Foto Amstelveen
(Bron EU Commissie - 2019)

In 18 lidstaten zegt een meerderheid van de respondenten vertrouwen te hebben in de EU (tegenover 20 in het voorjaar van 2019), met de hoogste niveaus in Litouwen (66%), Denemarken (63%) en Bulgarije (60%). Ook in de volgende landen zegt meer dan de helft van de respondenten de EU te 'vertrouwen': Portugal (59%), Ierland (58%), Roemenië (57%), Nederland en Finland (beide 56%), Estland en Luxemburg (beide 54%), Letland, Malta en Zweden (alle 53%) en Hongarije (52%). In Duitsland, Polen, België (alle 49%) en Slowakije (45%) heeft een relatieve meerderheid vertrouwen in de EU. De laagste percentages respondenten die vertrouwen hebben in de EU werden daarentegen waargenomen in het Verenigd Koninkrijk (29%), Frankrijk (32%) en Griekenland (34%)


1. Vertrouwen en imago van de EU. Meer dan vier op de tien Europeanen hebben de neiging om de Europese Unie te vertrouwen, negen procentpunten meer dan het vertrouwen in de nationale regeringen en het vertrouwen in de nationale parlementen (beide met 34%, geen verandering ten opzichte van de vorige enquête). Het wantrouwen in de Europese Unie is licht gestegen (47%, +1 procentpunt), terwijl het wantrouwen in de nationale regeringen (61%) en de nationale parlementen (60%) onveranderd is gebleven en aanzienlijk hoog is.

Het vertrouwen in de EU is sinds het voorjaar van 2019 in 12 EU-lidstaten toegenomen, met de grootste stijgingen in Bulgarije (60%, +5 procentpunten) en Roemenië (57%, +5 procentpunten). Het vertrouwen in de EU is het grootst in Litouwen (66%), Denemarken (63%) en Bulgarije (60%). Bovendien zegt meer dan de helft van de respondenten in elf lidstaten "de EU te vertrouwen": Portugal (59%), Ierland (58%), Roemenië (57%), Nederland en Finland (beide 56%), Estland en Luxemburg (beide 54%), Letland, Malta en Zweden (alle 53%) en Hongarije (52%). In vier lidstaten zegt een relatieve meerderheid "de EU te vertrouwen": Duitsland, Polen, België (alle 49%) en Slowakije (45%). De laagste niveaus van vertrouwen in de EU zijn het Verenigd Koninkrijk (29%), Frankrijk (32%) en Griekenland (34%).

Het totale percentage respondenten dat zegt een positief beeld van de EU te hebben, is gedaald en bedraagt nu 42% (-3 procentpunten). Het percentage met een negatief imago is gestegen tot 20% (+3 procentpunten). Er is geen verandering opgetreden in het percentage dat een neutraal beeld van de EU heeft, dat nog steeds 37% bedraagt. In 18 EU-lidstaten heeft de meerderheid van de respondenten echter een positief beeld van de EU, met de hoogste percentages in Ierland (63%), Bulgarije (61%) en Portugal (59%).

Foto Amstelveen
(Foto EU Commissie - 2019)

De politieke leiding van de Europese Commissie. De commissie bestaat uit het college van commissarissen uit 27 EU-landen. De 27 leden van het college vormen samen de politieke leiding van de Commissie gedurende een periode van vijf jaar. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor specifieke beleidsterreinen toegewezen door de voorzitter Ursula von der Leyen


2. Europese democratie en EU-burgerschap. Ook hier geldt dat in alle 28 lidstaten meer dan de helft van de respondenten zich burger van de EU voelt. In de EU als geheel voelt 70% zich zo (-3 procentpunten sinds het voorjaar van 2019) en op nationaal niveau lopen de scores uiteen van 91% in Luxemburg, 86% in Spanje, 83% in Duitsland tot 55% in Italië, 53% in het Verenigd Koninkrijk en 51% in Griekenland. Een meerderheid van de Europeanen (52 %) zegt tevreden te zijn met de manier, waarop de democratie in de EU functioneert, hoewel dit drie procentpunten lager is dan in het voorjaar van 2019. Het percentage respondenten dat 'niet tevreden' is met de manier, waarop de democratie in de EU werkt, is sinds het voorjaar van 2019 ook met vier procentpunten gestegen tot 40 procent. De tevredenheid is nog steeds op het tweede hoogste niveau sinds 2009. Na de sterke stijging in de vorige enquête, die net na de Europese verkiezingen werd gehouden, van het percentage Europeanen dat vond dat hun stem meetelde, is 45 procent van de EU-burgers het nu eens met deze stelling (-11 procentpunten).

3. Belangrijkste punten van zorg op EU- en nationaal niveau. Hoewel de bezorgdheid het laagst is sinds het najaar van 2014, beschouwt meer dan een derde van de Europeanen immigratie nog steeds als het belangrijkste probleem, waarmee de EU wordt geconfronteerd (34%, geen verandering sinds het voorjaar van 2019). Er is toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering, die het op één na belangrijkste probleem blijft (24%, +2 procentpunten sinds het voorjaar van 2019; +19 procentpunten sinds het voorjaar van 2014). De economische situatie (18%, ongewijzigd) staat op de derde plaats, terwijl de toestand van de overheidsfinanciën van de lidstaten (15%, -3 procentpunten) en het terrorisme (15%, -3 procentpunten) op de vierde plaats staan. Hoewel het terrorisme nog steeds een van de belangrijkste punten van zorg is, is er sprake van een constante daling, met een verlies van 29 punten sinds het voorjaar van 2017. Op de zesde plaats is het milieu met één procentpunt gestegen tot 14% (+9 procentpunten sinds het voorjaar van 2014), terwijl de werkloosheid op de zevende plaats staat (12%, geen verandering).

Op nationaal niveau worden gezondheid en sociale zekerheid nu als de belangrijkste nationale kwestie beschouwd (23%), met een stijging van 2 procentpunten sinds het voorjaar van 2019. Samen vormen milieu, klimaat en energie nu de tweede belangrijkste kwestie op nationaal niveau. Deze zorg wordt nu gedeeld door 21% van de Europeanen (+1 punt sinds het voorjaar van 2019, +14 procentpunten sinds het najaar van 2014). De werkloosheid staat op de derde plaats (20%, -1 procentpunt) op nationaal niveau en is op de langere termijn met 28 procentpunten gedaald sinds het hoogtepunt van het voorjaar van 2014. De bezorgdheid over de kosten van levensonderhoud is met drie procentpunten gedaald tot 18% en staat nu op de vierde plaats. De immigratie is stabiel gebleven met 17% op de vijfde plaats, 19 procentpunten lager dan de piek van 36% in het najaar van 2015.

4. Belangrijkste beleidsterreinen. Gevraagd naar de doelstellingen die prioriteit moeten krijgen in een nieuwe Europese Green Deal, werd 'Ontwikkeling van hernieuwbare energie' duidelijk als topprioriteit aangemerkt (54%), gevolgd door 'de strijd tegen plastic afval en een leidende rol in de kwestie van het eenmalig gebruik van plastic' (53%) en 'ondersteuning van de boeren in de EU om hen een eerlijke beloning te geven zodat zij de Europeanen betaalbaar en veilig voedsel kunnen bieden' (37%).

Meer dan driekwart (78%) van de Europeanen is voorstander van de uitvoering van nieuwe maatregelen op EU-niveau om de gelijkheid van mannen en vrouwen op de werkplek te verbeteren. Grote meerderheden zijn voorstander van de uitvoering van deze maatregelen in elk land, met verhoudingen die variëren van 95% in Cyprus en Portugal en 90% in Spanje tot 66% in Roemenië en Estland en 67% in Italië. Gemiddeld 13% van de Europeanen is tegen de uitvoering van deze nieuwe maatregelen, met name in Italië en Tsjechië (beide 20%), Roemenië en Zweden (beide 22%), Oostenrijk (23%) en Denemarken (24%).

Twee derde van de EU-burgers is voorstander van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel: in 26 lidstaten zijn de meerderheden voorstander, zij het met aanzienlijke verschillen tussen de landen - van 89% in Cyprus, 86% in Duitsland en 84% in Nederland tot 40% in Estland en 44% in Letland. De steun voor de Economische en Monetaire Unie en voor de euro blijft hoog, met meer dan driekwart van de respondenten (76%, geen verandering) in het eurogebied ten gunste van de eenheidsmunt van de EU. In de EU als geheel is de steun voor de euro ook stabiel op 62%.

Foto Amstelveen
(Bron EU - 2019)

De Europese Unie (EU) is een vereniging van 28 Europese landen. Buiten het geografische Europa omvat de EU Cyprus en enkele overzeese gebieden


De Europese Unie (EU) is een vereniging van 28 Europese landen. Buiten het geografische Europa omvat de EU Cyprus en enkele overzeese gebieden. Het heeft meer dan een half miljard inwoners. Gemeten naar bruto binnenlands product is de interne markt van de EU de grootste gemeenschappelijke economische ruimte ter wereld. De EU vormt een onafhankelijke rechtspersoon en heeft daarom het recht om de Verenigde Naties te raadplegen en te spreken[9] De meest voorkomende talen in de EU zijn Engels, Duits en Frans. In 2012 kreeg de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Het politieke systeem van de EU, dat zich in de loop van de Europese integratie heeft ontwikkeld, is gebaseerd op het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het bevat zowel supranationale als intergouvernementele elementen. Terwijl de afzonderlijke staten en hun regeringen in de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn, vertegenwoordigt het Europees Parlement de burgers van de Unie rechtstreeks in de EU-wetgeving. De Europese Commissie als uitvoerend orgaan en het Hof van Justitie van de EU als justitieel orgaan zijn ook supranationale organen.

Achtergrond. De 'Najaar 2019 - Standaard Eurobarometer' (EB 92) werd tussen 14 november en 13 december 2019 in de 28 EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten door middel van persoonlijke interviews uitgevoerd. Tussen 14 en 29 november 2019 werden in de EU28-lidstaten 27.382 interviews afgenomen. Voor meer informatie: Standaard Eurobarometer 92 (pdf 46 pagina’s Engels).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.