Bijgewerkt: 24 februari 2020

Het college van Amstelveen kiest voor duurzame oplossing

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2009

De kunst in de openbare buitenruimte beëindigen, plannen voor de uitbreiding voor het fietswegennet in de ijskast, subsidies cultuur met 0,1 miljoen omgebogen, voorzieningen voor de medewerkers terugbrengen tot standaardniveau en daarmee 0,32 miljoen besparen, renovatie van heestervakken uitstellen om 0,13 miljoen te besparen: het is een kleine greep uit de reeks duurzame bezuinigingsmaatregelen die het college tussentijds voorstelt aan de raad, tot in totaal 3,65 miljoen.

Daarnaast is er nog 1,5 miljoen euro budget over uit de stelpost herverdeling. Met de voorstellen wordt de helft ingevuld van de 10 miljoen euro die Amstelveen in 2013 structureel tekort komt. Amstelveen grijpt met deze voorstellen eerder in dan andere gemeenten.

Bij de behandeling van de Kadernota 2010 heeft het college toegezegd de raad tussentijds te informeren over de structurele ombuigingen voor 2010. Dit voorafgaand aan de behandeling en vaststelling van de programmabegroting 2010 (het begrotingsboek). Het college is van plan om bij de begrotingsbehandeling 2010 de raad te vragen in te stemmen met een financieel duurzame oplossing.

Het college is het maken van keuzen niet uit de weg gegaan; tegelijk heeft het college geen hoge hypotheek willen leggen bij een volgende raad en college. Voor 2010 is nu een sluitende begroting gerealiseerd. De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen betreffen voor een belangrijk deel de (ambtelijke) bedrijfsvoering, mede door het oplossen van de gedeeltelijke loon en prijscompensatie. De ombuigingstaakstelling voor 2010 zal, mede door de terugvallende reclame inkomsten, 2,15 miljoen euro bedragen.

Waar het gaat om de gemeentelijke lasten, in het kader van de bezuinigingen, krijgt de burger alleen te maken met een lichte aanpassing van het tarief voor de afvalstoffenheffing. Een beperkt deel van de kosten van straatreiniging wordt in dit tarief ondergebracht. Dit leidt tot een extra verhoging met 120.000 euro. Dit is 3% van de totale ombuiging 2010 ad. 3,65 miljoen euro. Maatregelen die met name de kwetsbare groepen in de samenleving zouden kunnen raken stelt het college niet voor.

Binnen de begroting 2010 blijft een eenmalige ruimte van 0,7 miljoen euro beschikbaar die, samen met 1,5 miljoen euro uit de herverdelingsmiddelen 2010, eenmalig kan worden toegevoegd aan het investeringsfonds. Dit verruimt de mogelijkheden om het onderwijs huisvestingsprogramma te realiseren, zoals de raad heeft verzocht. Het college realiseert zich, dat de komende jaren nog ingrijpende maatregelen nodig zijn om de begroting sluitend te maken. De nu voorgestelde maatregelen leggen daarvoor een duurzame basis. Voorstel invulling structurele ombuiging 2010:

College Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

Het College kiest


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.