Bijgewerkt: 19 januari 2021

Hoe het is gesteld met de participatie in Amstelveen?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-12-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de stand van zaken in het proces van participatie in Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Bij brief van 19 december 2012 bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het proces van participatie in Amstelveen en de acties die zijn ingezet om het, waar nodig te verbeteren. Aanleiding hiervoor waren onder meer vragen vanuit de fractie van D66 en GroenLinks, de rapporten "Vertrouwen in burgers" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en "Loslaten in vertrouwen" van de Raad voor het openbaar bestuur alsmede de ombudslezing "Geef vertrouwen" van de Nationale Ombudsman.

Er is inmiddels een jaar verstreken en in deze brief geef ik u een actueel beeld van hoe het is gesteld met de participatie in Amstelveen. Ook het door uw raad overgenomen initiatiefvoorstel "Anders investeren in vertrouwen van burgers" van de fractie van D66 vormt aanleiding voor deze rapportage.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


1.  Stand van zaken met betrekking tot de structurele participatie.

Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA)

Deze participatiegroep heeft een nieuwe voorzitter en timmert flink aan de weg. Op 25 september 2013 heb ik een plezierig en constructief gesprek gehad met de PMA over diverse zaken, die de participatiegroep schriftelijk naar voren had gebracht. Het betrof de onafhankelijkheid van de ambtelijke bezwaarschriftencommissie, de positie van de Burgerraadsman, de aanstelling van sociale raadslieden en deskundige ondersteuning voor de leden. Uitkomst van dit gesprek is geweest, dat:

- de Burgerraadsman in de KOM-Post een artikel heeft geschreven over zijn functie en voorts jaarlijks zijn jaarverslag aan de PMA zal sturen

- de afdeling juridische zaken aan de PMA cijfers heeft gestuurd over de uitkomst van bezwaarschriftenprocedures

- de PMA de beschikking krijgt over een budget voor deskundige ondersteuning

- een aparte pagina in de gemeentegids zal worden opgenomen over de juridische instanties in Amstelveen die ondersteuning kunnen bieden aan minima

Tevens is gezamenlijk geconcludeerd, dat met de twee laatstgenoemde maatregelen op dit moment geen behoefte bestaat aan aanstelling van sociale raadslieden.

Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen (PGA)

De PGA is zeer betrokken bij alles, wat speelt rondom gehandicapten en is vertegenwoordigd in het KAT WMO, Sociale Zaken en Ruimte. Op 22 oktober 2013 heeft de PMA een Skype sessie gehouden met onze partnergemeente Villa El Salvador over projecten voor gehandicapten. Een prijzenswaardig initiatief.

Seniorenraad

De Seniorenraad is betrokken bij veel onderwerpen die spelen binnen de gemeente. De participatiegroep is vertegenwoordigd in het KAT WMO, Sociale Zaken en Ruimte. Het openbaar vervoer is een belangrijk aandachtspunt van de participatiegroep, evenals de decentralisaties binnen de zorg. Leden van de Seniorenraad leveren een belangrijke bijdrage aan verbreding van de adviesrol van het KAT WMO in verband met de decentralisaties. Naar verwachting zal daarover binnenkort een concreet voorstel worden uitgebracht.

Groenraad

De Groenraad beschikt over veel kennis op het terrein van groen en milieu en brengt regelmatig waardevolle adviezen uit. Mede dankzij de inbreng van de Groenraad is de Entente Florale zeer succesvol geweest en heeft Amstelveen een eervolle tweede plaats bereikt. In november heeft op initiatief van de Groenraad een kennisuitwisselingsmiddag met diverse partijen plaatsgehad op Elsenhove. Een zeer nuttige en leerzame bijeenkomst.

Advies Commissie Wonen (ACW)

De ACW brengt adviezen uit over woningbouwprojecten en ruimtelijke onderwerpen. De leden hebben een opleiding binnen het landelijke VAC (Vrouwen Advies Commissie) gevolgd. In september heeft de participatiegroep een informatiebijeenkomst georganiseerd over warmte/koude opslag binnen de woningbouw. Op 1 oktober heeft de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de participatiegroepen met het college plaatsgevonden. Daarbij is wederzijds informatie uitgewisseld die een positieve bijdrage levert aan het participatieproces. Mijn beeld is, dat vanuit alle participatiegroepen gestructureerd, betrokken en met veel inzet wordt geparticipeerd.

2.   Stand van zaken met betrekking tot de wijkplatforms.

In mijn brief van 15 januari 2013 heb ik uw raad geïnformeerd over de ontstane vacatures bij de wijkplatforms Buitengebied Amstel, Keizer Karelpark en Patrimonium. De leden van de dagelijks besturen van deze wijkplatforms hadden bij brief van 10 januari 2013 meegedeeld, dat zij hun werkzaamheden zullen beëindigen, omdat zij al vele jaren in functie waren, maar dat zij ondanks diverse wervingscampagnes geen opvolgers konden vinden.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente oproepen in het Amstelveens Weekblad en op de gemeentelijke website geplaatst. Ook is samen met een vertegenwoordiging van de wijkplatforms een folder uitgebracht met informatie over de functie van wijkplatforms. Inmiddels beschikken -heel verheugend- de wijkplatforms Keizer Karelpark en Patrimonium weer over een nieuw dagelijks bestuur. Helaas heb ben zich nog geen kandidaten gemeld voor wijkplatform Buitengebied Amstel.

Op 3 december 2013 heb ik kennis gemaakt met nieuwe dagelijks bestuursleden van de wijkplatforms Keizer Karelpark, Stadshart en Groenelaan. Het was een constructieve en nuttige bijeenkomst en ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe leden zich gemotiveerd en energiek zullen inzetten voor het wijkplatform.

3.  Stand van zaken van de participatie rond ruimtelijke projecten.

In de door uw raad begin 2011 vastgestelde nieuwe werkwijze is opgenomen, dat belanghebbenden al in de startfase worden betrokken bij ruimtelijke projecten. Het overleg met de belanghebbenden vindt plaats vóór de besluitvorming in het college. Voorts wordt bij de toetsing van nieuwe particuliere initiatieven door de gemeente aan de indieners gevraagd of omwonenden/belanghebbenden op de hoogte zijn van de plannen en op welke wijze dat is gebeurd. De ervaringen met deze werkwijze zijn over het algemeen positief.

4.  Zoeken naar nieuwe wegen voor participatie

In de brief van 19 december 2012 is uw raad meegedeeld, dat mede naar aanleiding van de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Raad voor het openbaar bestuur alsmede de oproep van de Nationale Ombudsman in zijn ombudslezing, door de gemeente actief wordt gezocht naar "nieuwe wegen voor participatie".

Het initiatiefvoorstel van de fractie van D66 is daar mede op gericht. Inmiddels is, zoals aangekondigd in de brief van 19 december 2012, een tweetal proefprojecten gestart. Het eerste proefproject betreft de meedenktank. Doelstelling van de meedenktank is de drempel voor participatie te verlagen en mensen in staat te stellen op een zelf gekozen tijd en plaats hun mening kenbaar te maken over allerlei zaken die binnen de gemeente spelen.

Hiermee wordt beoogd meer burgers te bereiken en wordt tegemoet gekomen aan de wens van een groot aantal deelnemers aan het rondetafelgesprek, dat ik op 6 december 2012 heb gevoerd. In de brief van 19 december 2012 bent u geïnformeerd over de resultaten van dit rondetafelgesprek.

Mensen die zich via de website voor de denktank hebben aangemeld, ontvangen 4 tot 12 keer per jaar een vraag over actuele onderwerpen. Meedenkers bepalen zelf, of ze wel, of niet antwoord geven op een vraag (zij worden dus niet uit het bestand verwijderd als een vraag hen niet inspireert tot antwoorden). In 2013 zijn er vragen gesteld over de volgende vier onderwerpen:

-Transitie in de zorg: uitnodiging voor de raadhuisontmoeting, vragen over hoe wij zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken en tips over het onderwerp zelf

-Onkruidbestrijding: vragen over inzet van onkruidbestrijdingsmiddelen en peiling, of mensen bereid zijn om zelf meer onkruid te verwijderen als er gebruik zou worden gemaakt van lichtere, of minder bestrijdingsmiddelen

-Inventarisatie van ideeën voor de viering van 50 jaar Amstelveen

-Veiligheid: vragen over inbraakpreventie

Inmiddels hebben zich 51 mensen opgegeven voor de meedenktank. Over de transitie in de zorg zijn 3 reacties ontvangen (er waren toen pas 15 meedenkers), over onkruidbestrijding 24 reacties en één reactie over 50 jaar Amstelveen. De reactietermijn op de vragen over het thema inbraakpreventie is nog niet gesloten. De meedenkers die hebben gereageerd ontvangen per mail een reactie van de gemeente.

De vraag over "Onkruidbestrijding" leverde de meeste reacties op. Veel meedenkers zijn bereid om tijd te investeren in het schoonhouden van de eigen straat en woonomgeving. Bekeken zal worden, of de suggesties en voorstellen van deze participanten betrokken kunnen worden bij de actualisatie van het uitvoeringsgerichte beleid. Medio 2014 zal dit proefproject van de meedenktank worden geëvalueerd.

Het tweede proefproject betrof een raadhuisontmoeting over de decentralisaties in de zorg, gehouden op 29 augustus. Een nieuwe vorm van participatie naar Amerikaans voorbeeld. Op zo'n "town hall meeting" spreekt de burgemeester met bewoners over zaken die leven in de samenleving. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. Dit raakt iedereen. Daarom wilde de gemeente bewoners raadplegen en horen, wat hun zorgen zijn en welke ideeën zij hebben. Het gesprek leverde waardevolle ideeën die gebruikt worden bij de uitwerking van de plannen.

Voor de raadhuisontmoeting is gekozen voor een brede campagne om meer burgers te bereiken. Bewoners werden uitgenodigd via de gemeentepagina en via oproepen op de gemeentelijke website. Ruim 350 mensen hebben deelgenomen aan de raadhuisontmoeting. Aan het eind van de bijeenkomst konden de deelnemers zich opgeven voor de maandelijkse nieuwsbrief, waarmee de gemeente bewoners en instellingen op de hoogte houdt van de veranderingen in de zorg.

Bij deze campagne is dankbaar gebruik gemaakt van tips vanuit de meedenktank. De zoektocht naar nieuwe wegen gaat onverminderd voort en ik ben ervan overtuigd, dat uw raad, maar ongetwijfeld ook de nieuw gekozen raad, inbreng vanuit de bevolking op gemeentelijke voornemens van belang blijft vinden, mede ter versterking van de lokale democratie.

Tenslotte heb ik er alle vertrouwen in, dat het gemeentebestuur samen met de ambtelijke organisatie de nodige creativiteit aan de dag zal leggen om het proces van participatie verder te vernieuwen en moderniseren, samen met de inwoners die nu al vele jaren van hun betrokkenheid laten blijken.

Namens de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van Zanen


Participatie?

Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon, of een groep die deelneemt (het subject) en datgene, waaraan zij deelnemen (het object).

Participatie in deze betekenis kwam eind jaren 1970, begin jaren 1980 van de 20e eeuw op. Participatie is de historische opvolger van het begrip inspraak. Deze vorm van participatie kan betrekking hebben op allerlei groepen. Datgene, waar men inspraak opeiste, was de publieke besluitvorming.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.