Bijgewerkt: 24 september 2020

Hogere waterschapslasten voor eigenwoningbezitters

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
13-12-2011

Volgend jaar betalen eigenwoningbezitters bijna 3% hogere waterschapslasten, meer dan het verwachte inflatiecijfer van 2%. Gemiddeld bedraagt de rekening voor 'droge voeten en schoon water' 313 euro per huishouden met een eigen woning – meldt Vereniging Eigen Huis.

 Omdat waterschappen onvoldoende samenwerken met gemeenten en drinkwaterbedrijven blijven concrete kostenbesparingen uit. Daardoor stijgen de tarieven jaarlijks alleen maar verder. Uit het feitenonderzoek ‘Doelmatig Beheer Waterketen’ blijkt dat burgers jaarlijks 550 miljoen euro te veel aan schoon water betalen. Dat is maar liefst 75 euro per huishouden.

Dreigende lastenverzwaring eigenwoningbezitters

Per 1 januari 2013 dreigt voor eigenwoningbezitters een nog grotere stijging van de waterschapslasten als het wetsvoorstel van Staatssecretaris Atsma (I&M) voor een nieuw fiscaal stelsel onveranderd wordt ingevoerd. Ingezetenen met een eigen woning gaan dan een nog groter deel van de waterschapslasten betalen, grondeigenaren (waaronder boeren) een kleiner deel.

Het kan ook minder kostbaar

Afvalwaterverwerking kan doelmatiger en goedkoper worden uitgevoerd door de activiteiten zuivering en riool samen te voegen in zelfstandige afvalwaterbedrijven. Dit voordeel wordt onderschreven in het Bestuursakkoord Water. Vereniging Eigen Huis en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) willen, dat burgers en bedrijven profiteren van de voordelen die met efficiencyverbeteringen behaald kunnen worden en wil daarom, dat samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in een nieuwe afvalwaterwet wordt afgedwongen. Ook fusies tussen waterschappen helpen mee. Zo levert het voorgenomen samengaan van het waterschap Velt en Vecht met Regge en Dinkel een besparing van 13 miljoen euro op.

waternet  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Bezinktank bij de afvalwaterzuivering op het terrein van Waternet in de Middelpolder in Amstelveen


Waterschapslasten volgend jaar bijna 3% hoger

De waterschapslasten stijgen in 2012 met gemiddeld bijna 3%. De stijging geldt voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens. De hoogste stijging noteert het Waterschap Reest en Wieden (Overijssel en Drenthe) met ruim 11%, terwijl de gemiddelde lasten per huishouden hier met 390 euro al ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. In het waterschap Delfland (Zuid Holland) stijgt de rekening voor het derde jaar op rij met bijna 8%. Inwoners betalen hier gemiddeld 419 euro.

Uitschieters: hoogste en laatste lasten

Ingezetenen van het waterschap Delfland (Zuid Holland) betalen met gemiddeld 419 euro volgend jaar de hoogste lasten, terwijl waterschap De Dommel (Midden-Brabant) met 204 euro haar inwoners de laagste rekening stuurt. Het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland en Noordoostpolder) verlaagt als enige de tarieven flink met bijna 7%. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens hier volgend jaar 366 in plaats van 393 euro.

Nieuw belastingplan slecht voor huishoudens

De door Staatssecretaris Atsma voorgestelde wijziging van het belastingsysteem per 1 januari 2013 zal tot gevolg hebben dat eigenwoningbezitters – de categorie gebouwd – meer gaan betalen voor droge voeten en schoon water en grondeigenaren (waaronder boeren) minder. Vereniging Eigen Huis is van mening dat een dergelijke lastenverzwaring onevenredig drukt op eigenwoningbezitters. Bovendien vindt de vereniging dat eerst kostenbesparingen moeten worden bereikt door intensieve samenwerking in de waterketen.

Schoon water kan veel goedkoper

Watertaken zijn in Nederland erg versnipperd. Zo gaan 418 gemeenten over de riolering, 25 waterschappen over de dijken en het oppervlaktewater en 10 drinkwaterbedrijven over het drinkwatervoorziening. Verkeer op het water wordt op verschillende manieren geregeld door gemeente, provincie, waterschap of Rijk. Deze versnippering leidt tot hoge, maar ook vermijdbare kosten, die tot nu toe steeds worden afgewenteld op de burger.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het tarief van WaterschapAmstel, Gooi en Vecht voor eenpersoons huishouding rekende in 2011 € 172,825 en dat wordt in 2012 € 179,615. Voor tweepersoons huishouding was het tarief in 2011 € 280,825 en het wordt in 2012 € 288,575. Overzicht van de waterschapslasten (Excel bestand) Kaartje stijgingspercentages meerpersoonshuishoudens (pdf) Kaartje stijgingspercentages eenpersoonshuishoudens (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.