Bijgewerkt: 24 januari 2021

Huisvesting verblijfsgerechtigden in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-10-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting, locoburgemeester informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de briefwisseling tussen de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord -Holland over, dat de gedeputeerden zorgen maken over de voortgang van de huisvesting van verblijfsgerechtigden in Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting


Geacht college,

In uw brief van 30 augustus 2016 met als onderwerp Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden geeft u aan, dat u zich zorgen maakt over de voortgang van de huisvesting van verblijfsgerechtigden in Amstelveen en vraagt u ons onze activiteiten op dit terrein te intensiveren en per direct over te gaan tot de benodigde acties om aan de ons opgelegde taakstelling te kunnen voldoen.

Wij hebben begin dit jaar met de grootste woningcorporatie in Amstelveen (Eigen Haard) afgesproken dat zij de gehele taakstelling voor Amstelveen vóór 1 januari 2017 zullen realiseren. Op 1 september 2016 zijn 91 van de totale taakstelling van 221 verblijfsgerechtigden gehuisvest. Momenteel wordt er gewerkt aan het huisvesten van 68 verblijfsgerechtigden die zijn aangeleverd door het COA. De ontstane achterstand wordt met name veroorzaakt door de late aanlevering van kandidaten door het COA in het begin van dit jaar en de nieuwe passendheidseisen (voor nadere informatie verwijzen wij naar bijgaande raadsbrief d.d. 15 juli 2016).

Om aan de taakstelling te voldoen hebben wij recent een dringend beroep gedaan op de overige drie corporaties die naast Eigen Haard (beperkt) bezit hebben in Amstelveen. Hierop heeft studentenhuisvester Duwo positief gereageerd. Met Duwo gaan wij in gesprek om concrete afspraken te maken. Woonzorg Nederland heeft beperkte mogelijkheden voor huisvesting van 55 plussers onder de vergunninghouders. Verder zullen wij nog een beroep gaan doen op een paar particuliere verhuurders die mogelijk nog sociale huurwoningen aanbieden.

Daarmee zijn onze mogelijkheden uitgeput. In dit verband vragen wij uitdrukkelijk uw aandacht voor het feit, dat vanwege de ruimtelijke beperkingen rond Schiphol het voor ons vrijwel onmogelijk is om slagvaardig de huisvestingsproblematiek aan te pakken. Zo kampen wij met een zeer hoge structurele leegstand van kantoren, maar mogen wij de meeste van deze gebouwen vooralsnog niet omzetten naar woonfuncties, ook niet als het niet om reguliere woningen gaat, maar om andere, meer tijdelijke vormen van verblijf. Wij verwijzen hierbij ook naar de brief die de Stadsregio over dit onderwerp heeft uitgedaan naar het ministerie van Biza (Binnenlandse  Zaken red.) en Justitie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, wnd. en de locoburgemeester, Herbert Raat

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders, dat gemeenten moeten huisvesten. Lees hier verder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.