Bijgewerkt: 11 juli 2020

Huurovereenkomsten ontbinden op woonwagenlocaties met hennepkwekerijen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-05-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen om huurovereenkomsten i.v.m. hennepkwekerijen op de woonwagenlocaties ontbinden:

Geachte raadsleden,

Sinds augustus 2015 zijn er op een aantal woonwagenlocaties in Amstelveen vijf hennepkwekerijen door de politie ontmanteld. Drie op de locatie Voerman en meest recent twee op de locatie Doorweg. In alle gevallen was er naast een hennepkwekerij ook sprake van diefstal van energie. Uitgangspunt is, dat woningen en lokalen, waarin hennepteelt plaatsvindt worden gesloten, met uitzondering van gevallen, waarin een woning daadwerkelijk en in hoofdzaak als hoofdverblijfplaats van de betreffende bewoners noodzakelijk is.

De bestuursdwang is erop gericht een einde te maken en beëindigd te houden van met de Opiumwet strijdige situaties. Conform het gemeentelijk beleid met betrekking tot hennepteelt heeft de burgemeester daarom op grond van artikel 13b van de Opiumwet in drie gevallen besloten tot directe sluiting van de woonwagen, berging c.q. schuur voor drie maanden. In twee gevallen heeft de burgemeester een waarschuwing gegeven. Het ging hierbij om hennepkwekerijen in een slaapkamer van de huurwoonwagen die als hoofdverblijfplaats in gebruik was.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Handhaving


Hennepteelt is een strafbaar feit en het college staat dergelijke activiteiten niet toe bij de huurders. Bovendien is het exploiteren van een hennepkwekerij verboden op grond van de door de gemeente met de bewoners gesloten huurovereenkomsten en strijdig met de bestemming van het gehuurde als woonruimte. Een hennepkwekerij kan stank veroorzaken, maar ook schade aanrichten door brand, of wateroverlast. Door het plegen van dit strafbare feit en met name de gevaarzetting die dit met zich meebrengt, hebben de huurders zich niet gedragen zoals een goed huurder betaamt.

De aard en ernst van de activiteiten zijn zodanig, dat de gemeente de huurovereenkomsten niet langer voortzet. In alle vijf de gevallen is het gerechtvaardigd, dat de rechter wordt gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden en de woonwagenstandplaats te (laten) ontruimen. In twee gevallen is in kort geding ook de ontruiming van de huurwoonwagen gevorderd.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van de belangen van de overige bewoners en de waarborging van het woongenot. Gezien de taak van de gemeente als eigenaar van de woonwagenlocaties en haar belang als verhuurder, zal nader onderzocht worden, of er extra toelatingscriteria c.q. weigeringsgronden voor de verlening van een huisvestingsvergunning opgesteld kunnen worden. Verder wordt onderzocht, of door de gemeente Amstelveen, als aanbieder van een wachtlijst voor standplaatszoekende op één van de vier woonwagenlocaties te Amstelveen, aan de inschrijving nadere voorwaarden verbonden kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat,

Wethouder Wonen en HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.