Bijgewerkt: 17 januari 2021

Informatie over de overeenstemming verbreding Rijksweg A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-09-2013

De gemeente Amstelveen informeert haar bewoners over de overeenstemming tussen gemeente Amstelveen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat ivm de gedeeltelijke overkapping en verbreding van Rijksweg A9:

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u informeren over de overeenstemming tussen gemeente Amstelveen, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat en partners in de regio over de manier waarop de A9 in Amstelveen wordt verbreed. Gemeente Amstelveen investeert de komende jaren € 38 miljoen in een verantwoorde verbreding van de snelweg. De werkzaamheden voor de verbreding zullen tussen 2019 en 2023 plaatsvinden.

Recent stuurden wij u een uitnodiging voor een informatieavond. Tijdens deze avond gaan we dieper in op wat de verbreding van de A9 voor uw buurt betekent en beantwoorden we graag uw vragen. Rijkswaterstaat, die de verbreding uitvoert, is op deze avond ook aanwezig en kan uw vragen beantwoorden over het verdere proces om te komen tot een definitief plan voor de verbreding en de manieren en momenten, waarop u daarbij wordt betrokken. In deze brief informeren wij u alvast over de belangrijkste punten van de overeenkomst met het Rijk.

Afscheid van het te veel dure tunnelplan

In 2007 besloot de Rijksoverheid om de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbreden. Zo ook de A9 die door Amstelveen loopt. Deze snelweg wordt verbreed naar twee keer vier rijstroken. Bij de aanleg, of verbreding van een snelweg is de Rijksoverheid gehouden aan wettelijke normen om hinder (geluid en fijn stof) voor omwonenden te beperken.

Het verbreden van de bestaande weg met plaatsing van metershoge geluidsschermen vond de gemeente destijds geen goed idee en is daarom in onderhandeling gegaan met het Rijk om het basisplan aan te vullen. In 2007 kwam het gemeentebestuur met het Rijk tot een overeenkomst waarbij gemeente Amstelveen minstens 100 miljoen zou bijdragen, het zogenaamde ‘Tunnelplan’.

Dit enorme bedrag zou Amstelveen moeten verdienen uit de verkoop van grond voor de bouw van woningen en kantoren langs de A9. Toen de vastgoed- en financiële crisis ontstond werd al snel duidelijk, dat Amstelveen deze grondopbrengst nooit zou kunnen realiseren en de bijdrage ook niet uit eigen middelen zou kunnen betalen. Dit zou ten koste gaan van investeringen in belangrijke voorzieningen in de stad, zoals scholen, armoedebeleid maar ook sportvelden en cultuur.

Oude-Dorp Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Visualisatie van de volledige overkapping van de A9 bij het Oude Dorp van Amstelveen met mogelijkheid tot groene inrichting


Het college besloot begin 2011 de veel te dure en risicovolle overeenkomst met het Rijk open te breken. Wethouder Herbert Raat ging vervolgens opnieuw in onderhandeling met minister Schultz van Haegen.

Nieuwe overeenkomst: betaalbaar én beter voor de stad

De gemeente heeft nu overeenstemming bereikt over een nieuw plan, waarin het bedrag dat we bijdragen aan de inpassing van de snelweg wordt teruggebracht van € 100 miljoen naar € 38 miljoen. Voor deze investering krijgen we een aantal maatregelen, dat ervoor zorgt dat de A9 op een goede manier wordt verbreed en de omwonenden langs het traject veel minder hinder ervaren dan bij een verbreding van het huidige tracé het geval zou zijn.

In de meeste gevallen vermindert de hinder ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de verbetering van de bereikbaarheid en de samenhang tussen noord en zuid Amstelveen. We gaan er met de verbreding dus op vooruit wat betreft bereikbaarheid, geluid en luchtkwaliteit.

Maar de verbreding zal op sommige plekken in de stad ook nadelen meebrengen, doordat het bijvoorbeeld (tijdelijk of permanent) ten koste gaat van groen en de weg dichter bij woningen komt te liggen. Dit zou overigens ook het geval zijn in het oude tunnelplan en wanneer de weg zonder aanvullende maatregelen werd verbreed.

Overkapping bij het Oude Dorp

In het Oude Dorp komt een volledige overkapping. Het dak van de overkapping kan worden ingericht met voet- en fietspaden, groen en speelruimte voor kinderen. De overkapping zorgt ervoor dat het Oude Dorp (noord en zuid) weer met elkaar verbonden is en niet langer gescheiden wordt door de A9. De inrichting van de openbare ruimte op de kap bedenken we samen met de bewoners van het Oude Dorp. De overkapping zorgt er daarnaast voor, dat de geluidshinder van de snelweg afneemt en de luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert.

Verdiepte ligging langs het Stadshart

Nabij het Stadshart wordt de snelweg volledig verdiept aangelegd in een ‘open bak’. Deze bak functioneert meteen als geluidsscherm, waardoor er minder schermen nodig zijn. Langs een groot deel van het Meanderpark komen liggende (horizontale) geluidsschermen, die als een soort raster over de snelweg liggen en wellicht met beplanting kunnen worden bedekt. Met deze verdiepte ligging voorkomen we een belangrijk nadeel van het oude tunnelplan.

In dat plan zouden de toe- en afritten naar en van de A9 in oostelijke richting komen te vervallen. Daarmee zou de bereikbaarheid van het Stadshart en van het westelijk deel van Amstelveen sterk verslechteren en zou de verkeersdruk op andere wegen flink toenemen.

Ook bedrijven in het Stadshart en het westelijk deel van de gemeente, zoals het KLM hoofdkantoor, zouden daarmee slechter bereikbaar zijn. In het nieuwe plan sluiten de nieuwe toe- en afritten aan op een nieuw aan te leggen kruispunt ter hoogte van het Stadshart, waardoor de bereikbaarheid juist toeneemt. Dit kruispunt komt bovenop de snelweg te liggen.

Door de verdiepte ligging van de snelweg, verdwijnt het viaduct bij het Keizer Karelplein. De oversteek voor fietsen en voetgangers gaat daardoor over de snelweg heen, in plaats van onder de snelweg door zoals nu het geval is.

Ook het fiets- en voetpad tussen de Lindenlaan en de Meander via het Bovenland en de poort onder het voormalig KPMG-gebouw gaat in de nieuwe situatie over de snelweg heen. Het tunneltje verdwijnt hier. Het zorgt ervoor, dat de samenhang tussen het Keizer Karelpark en het Stadshart verbetert en het voor fietsers en voetgangers veiliger en aantrekkelijker wordt om de oversteek te maken. De kansen om een nieuwe invulling te geven aan het leegstaande voormalige KPMG-gebouw nemen door deze verbindingen toe.

Geluidswering

Langs de snelweg en toe- en afritten komen geluidswerende voorzieningen die de verkeersoverlast sterk verminderen. In principe zullen alle woningen langs de A9 minder geluidshinder ondervinden dan in de huidige situatie, ondanks de verbreding en een toename van het verkeer.

De luchtverontreiniging valt in de nieuwe situatie ruim binnen de wettelijke normen. Hoe de geluidsschermen er precies uit komen te zien wordt bekend tijdens de verdere uitwerking van het plan. De voorkeur gaat uit naar liggende (horizontale) geluidsschermen, waarbij beide rijstroken gedeeltelijk worden overkapt met een raster.

In de afspraken met Rijkswaterstaat zijn deze horizontale schermen opgenomen. Er is één voorbehoud: mochten de horizontale schermen veel duurder zijn dan nu is begroot of de constructie technisch, of vanuit verkeersveiligheid niet mogelijk blijken, dan kan besloten worden om toch (geheel of gedeeltelijk) staande (verticale) geluidsschermen te plaatsen.

Groenstroken

Doordat de A9 niet in een tunnel komt te liggen, maar grotendeels in een verdiepte bak, kan de hinder van het verkeer niet volledig worden weggenomen. Door de overkapping in het Oude Dorp, de verdiepte ligging en de diverse geluidsschermen zal de leefbaarheid er toch aanmerkelijk op vooruit gaan. De A9 wordt wel breder.

Dit zal onvermijdelijk leiden tot aantasting van de huidige groenstroken langs de snelweg. Dit zou ook het geval zijn als Rijkswaterstaat de weg verbreedt zonder, dat gemeente Amstelveen investeert in aanvullende maatregelen en was ook in het oude Tunnelplan het geval.

Er wordt zoveel mogelijk groen teruggeplaatst zodra alle werkzaamheden zijn afgerond. We kunnen helaas niet voorkomen, dat met name een deel van het Meanderpark en een deel van de groenstroken langs de Meester F. A. van Hallweg zullen opgaan in de verbreding.

Financiën

In de nieuwe overeenkomst is geen sprake meer van het bouwen van woningen, flatgebouwen en kantoren langs de Poeloever, het Meanderpark, het Stadshart en het Bovenland. In het oude Tunnelplan was dit wel het geval. Nu dat niet meer hoeft is het financiële risico weg. Het bedrag dat we nu investeren, van € 40 miljoen, betalen we in twee keer.

De eerste helft in 2013 en de tweede helft in 2020. In de Kadernota van 2009 is al een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor de A9. € 25 miljoen wordt gehaald uit de algemene reserve. De rest van het benodigde bedrag komt uit renteopbrengst. Het ministerie betaalt ons € 2 miljoen terug van de kosten die we sinds 2007 hebben gemaakt aan het project verbreding en inpassing A9. Met de minister is afgesproken, dat gemeente Amstelveen een vaste bijdrage levert en risico’s in de planuitwerking voor rekening van het Rijk zijn. De gemeente loopt met deze nieuwe overeenkomst dus geen financiële risico’s meer.

a9 Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat / Google - 2013)

De verbrede en verdiepte A9 gemonteerd in een luchtfoto ter hoogte van de Meander flats en van de volledige overkapping bij het Oude Dorp van Amstelveen met mogelijkheid tot groene inrichting. De groene pijl wijst op het Oude Dorp en de rode is bij de Meander aangebracht


Stadshart Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Visualisatie van de verdiepte ligging A9 langs het Stadshart Amstelveen met horizontale geluidschermen in een zogenaamd stempelraam. Op- en afritten via een nieuw aan te leggen dubbelkruispunt. Bovenlandpad via brug in plaats van tunnel. Rechtstreekse aansluiting Stadshart en Bovenland op dubbelkruispunt en op- en afritten A9 via Meander en Burg. Rijnderslaan


Verdere proces

De verbreding van de A9 is onderdeel van een infrastructuurproject van het Rijk. Amstelveen heeft er geen invloed op, of de A9 wordt verbreed, maar heeft met deze overeenkomst wel invloed op de wijze, waarop de verbreding plaatsvindt. Het is aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de wijziging van de overeenkomst, waarmee de bijdrage van € 100 miljoen in een tunnelplan wordt omgezet in een bijdrage van € 38 miljoen in een verdiepte ligging met een overkapping in het Oude Dorp.

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het onderwerp op 6 november 2013. Als u de gemeenteraad wilt laten weten, wat u van de overeenkomst vindt, kunt u inspreken tijdens de commissievergadering Algemeen bestuur en middelen van 17 oktober 2013, waar het onderwerp besproken wordt. Via de gemeentelijke website kunt u zich hiervoor aanmelden. Ook kunt u op de website uw reactie achterlaten. Alle binnengekomen reacties worden aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden.

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, dan kan de overeenkomst met het ministerie worden ondertekend. Rijkswaterstaat gaat vervolgens een Ontwerp-Tracébesluit maken, waar de verbreding van de A9 precies wordt ingetekend en ook duidelijk wordt, hoe de weg wordt ingepast.

Verschillende onderzoeken naar onder andere lucht- en geluidseffecten maken onderdeel uit van dit proces. Er zijn in deze fase officiële inspraakronden. Hierna volgt het Tracébesluit. Deze procedure zal tussen 2014 en 2016 door Rijkswaterstaat worden gevolgd. De bouw start als het goed is in 2019 en de weg zal dan in 2025 worden opengesteld voor het verkeer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verbreding van de A9? Of heeft u specifieke vragen over uw situatie als omwonende van het traject? Bezoek dan de speciale inloopavond voor uw buurt.

Voor bewoners in de directe omgeving van de A9 worden de komende weken speciale inloopavonden georganiseerd. Bewoners en huiseigenaren hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze avond wordt extra ingegaan op de effecten van de verbreding in de verschillende buurten.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar woont u wel in het gebied? Dan bent u natuurlijk van harte welkom. De avonden vinden plaats in het Congrescentrum (Sandbergplein 24), u kunt tussen 18.30 en 21.00 uur bij ons binnenlopen. De planning van de inloopavonden is als volgt:

Oude Dorp - donderdag 26 september 2013

Meander 1, laagbouw en toren 1 t/m 3 - maandag 30 september 2013

Meander 2, laagbouw en toren 4 t/m 6 - dinsdag 1 oktober 2013

Meester F. A. van Hallweg en Ouderkerkerlaan - woensdag 2 oktober2013

Parelvisserslaan en Fideliolaan - donderdag 3 oktober 2013

U kunt op deze avond op elk gewenst moment tussen 18.30 en 21.00 uur bij ons binnenlopen. Voor meer informatie over de A9 kunt u ook terecht op onze website http://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Verbreding-A9.htm . En voor vragen, of opmerkingen kunt u ons e-mailen via postbusA9@amstelveen.nl

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de loco secretaris,                             de burgemeester,

Drs. H.A. Köhler, l.s.                         mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.