Bijgewerkt: 21 januari 2021

Integraal veiligheidsbeleid Amstelveen 2015 - 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2015

De gemeente heeft, in samenwerking met interne en externe partijen, de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het veiliger maken van Amstelveen. Het lukt steeds beter om veiligheidsproblemen voor te zijn. Evaluatieonderzoek, monitors en criminaliteitscijfers laten zien, dat mensen zich over het algemeen veilig voelen in Amstelveen. We zijn er de afgelopen jaren onder meer in geslaagd om jeugdoverlast terug te dringen en we realiseerden een daling van het aantal diefstallen uit bedrijven, vernielingen en alcoholincidenten.

Maar er blijft ruimte voor verbetering. De woninginbraken, auto inbraken, zakkenrollerij en woonfraude (illegale hennepteelt) vragen(nog steeds) onze aandacht. We willen stappen maken in het borgen van veiligheidskeurmerken bij(nieuw)bouw. We zoeken naar nieuwe wegen om (horeca)ondernemers meer te laten investeren in samenwerkingsverbanden. En we hanteren zogenaamde hot spots: Afhankelijk van het veiligheidsissue werken we projectmatig, waar en wanneer we nodig zijn. We investeren gedurende een periode in een gebied, waar opdat moment een veiligheidsprobleem domineert.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Ter illustratie; fietsendiefstal neemt toe in een winkelcentrum. We zorgen, samen met de politie, voor extra toezicht en handhaving. We investeren tijdelijk in middelen, zoals mobiel cameratoezicht en we maken fietseigenaren er op attent, dat er veel diefstallen plaatsvinden. Zo gauw de fietsendiefstal is teruggedrongen, verplaatsen we de inzet en capaciteit naar een ander gebied. Het gebiedsgerichte werken, en de actualiteiten, waar we op moeten inspelen krijgen vorm in de jaarlijkse actieplannen; zij zijn de nadere uitwerking van dit meer jaren veiligheidsbeleid. In dit vierjaren veiligheidsbeleid is onze visie: Een veilige en leefbare woon- en werkomgeving voor burgers en ondernemers. De komende periode richten we ons op de thema’s wonen en leven, ondernemen, opgroeien, integriteit en de voorbereiding op noodsituaties. Bij de ontwikkeling van het beleid spraken we met de eigen medewerkers, politie, brandweer, diverse participatiegroepen, het platform Integrale Veiligheid en raadsleden.

Inwoners nodigden we uit om digitaal hun beste idee te geven om Amstelveen veiliger te maken. De brede participatie heeft geleid tot het benoemen van extra speerpunten. Het bepalen en de invulling van de thema’s is zo tot stand gekomen in samenspraak met veiligheidspartners, ondernemers en inwoners. Onze speerpunten zijn woninginbraken, woonfraude (illegale hennepteelt), huiselijk geweld en kindermishandeling, auto inbraken, fietsendiefstal, zakkenrollerij, winkeldiefstal, jeugd en verkeersveiligheid. De rode draden binnen dit nieuwe beleid zijn samen doen, gebiedsgericht, zelfredzaamheid. Waar mogelijk passen we maatwerk, zoals op doelgroepen, toe. We investeren niet alleen in toezicht en handhaving, we zetten ook in op preventie.

Onder regie van de gemeente vragen we van alle partijen om zelf hun verantwoordelijkheden te nemen. Ook onze inwoners en ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren. We vragen aan hen een actieve deelname aan bijvoorbeeld buurtpreventieteams, en de deelname aan Burgernet. Het domein veiligheid omvat thema’s die het gehele college aangaan. We hanteren een integrale aanpak op het gebied van veiligheid en zetten er samen de schouders onder. Zo borgen we met elkaar de veiligheid in Amstelveen.

Mirjam van ’t Veld Burgemeester

(Lees het volledige document:Integraal veiligheidsbeleid Amstelveen 2015 - 2018 pdf 8 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.