Bijgewerkt: 28 januari 2021

Internationale weekend in Amstelveen 2, 3 en 4 november 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-10-2018

Amstelveen is een gemeente met een grote internationale gemeenschap. Meer dan 18 % van de inwoners heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Amstelveen is dan ook trots op haar grote internationale gemeenschap met 134 nationaliteiten met onder andere bijna 1600 inwoners uit Japan en meer dan 5000 uit India. Amstelveen brengt graag verschillende culturen bij elkaar om te leren, ontdekken en meer begrip te creëren. Dat is ook de reden dat de gemeente al jaren betrokken is bij het Indiase Diwali Festival en het Japan Festival. Dit jaar is daar het Israëlisch filmfestival SERET bijgekomen en kunnen we dus spreken van een Internationaal weekend.

Het internationale weekend start op vrijdagavond 2 november 2018 met SERET, het Internationaal Israëlisch filmfestival. In de Schouwburg Amstelveen worden 5 dagen lang Israëlisch films vertoond in de originele versie met Engelse ondertiteling. Het belangrijkste doel van dit festival is om de rijke Israëlische cultuur en het Israëlische leven uit te dragen. Meer informatie op: www.seret-international.org .

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jonge danseressen op het podium tijdens het Diwali Festival in 2016 in Amstelveen


Op zaterdag 3 november 2018 vanaf 12.00 uur vindt voor de 10de keer het India Diwali Festival plaats. Indiaas eten, Indiase en Nederlandse muziek en dans, workshops en producten uit India zijn allemaal te zien en te ervaren tijdens dit kleurrijke festival op het Stadsplein. Het festival is gratis toegankelijk. Het programma zal worden afgesloten met een vuurwerkshow. Het volledige programma is te vinden via: www.diwalifestival.nl .

Op zondag 4 november 2018 sluiten we het Internationale weekend af met het traditionele Japan Festival. Tijdens dit festival op het Stadsplein leert u alles over de typisch culturele en culinaire gebruiken in Japan en kunt u die gedurende de dag ervaren. Ook kunt u genieten van Japanse muziek en diverse workshops. Het volledige programma is te vinden via: www.japanfestival.nl .

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken


Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken: 'Met dit internationale weekend laat Amstelveen zien dat het bij uitstek een internationale én inclusieve gemeente is. De Metropoolregio Amsterdam is een goede vestigingsregio voor internationale bedrijven. Deze bedrijven zorgen direct en indirect (bijv. toeleveranciers) voor veel banen en voor economische groei. Van oudsher wonen veel ‘internationals’ in Amstelveen, vanwege het veilige woonklimaat, internationaal onderwijs en de goede voorzieningen. Als College van B en W vinden wij het belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen in onze gemeente. Onze internationale inwoners, met onder meer Japanners, Indiërs en een grote Joodse gemeenschap, geven alle inwoners kansen voor culturele verrijking. We kunnen kennis maken en genieten van elkaars keuken, muziek, kunst en tradities. Soms leiden de verschillen tot onbegrip en verdeeldheid. Juist dáárom is dit internationale weekend met het Seret filmfestival, Diwali Festival en het Japan Festival zo bijzonder. Het biedt iedereen een uitgelezen kans om nader kennis te maken met de Joodse, Indiase en Japanse cultuur. Ik ben er trots op dat we in Amstelveen, samen met elkaar, diversiteit op zo'n positieve wijze vieren. Ik nodig u dan ook van harte uit om dit mee te vieren.'

Amstelveen is a municipality with a large international community. More than 18% of the inhabitants are non-Dutch nationals. Amstelveen is proud of its large international community of 134 nationalities, including almost 1600 inhabitants from Japan and more than 5000 from India. Amstelveen likes to bring together different cultures to learn, discover, and create greater understanding. That is why the congregation has been involved in the Indian Diwali Festival and the Japan Festival for years. This year, the Israeli film festival SERET has been added to this and we can therefore speak of an International weekend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Ingang van het tentencomplex op het Stadsplein van het Japan Festival in 2017 in Amstelveen


The international weekend starts on Friday evening 2 November 2018 with SERET, the International Israeli Film Festival. In the Amstelveen Theatre, Israeli films will be screened for 5 days in their original version with English subtitles. The main goal of this festival is to promote the rich Israeli culture and life. More information on: www.seret-international.org .

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Bij SERET International, het Israeli Film and Television Festival, heeft de organisatie de afgelopen zes jaar met veel succes het beste van de Israëlische speelfilms, documentaires en TV naar Londen gebracht en nu uitgebreid met nieuwe Festivals in Berlijn, Amsterdam en Santiago, Chili


On Saturday 3 November 2018 from 12.00 hours the India Diwali Festival will take place for the 10th time. Indian food, Indian and Dutch music and dance, workshops and products from India can all be seen and experienced during this colourful festival on the Stadsplein. The festival is free of charge. The program will be concluded with a fireworks show. The full program can be found at: www.diwalifestival.nl .

On Sunday, November 4, 2018, we close the International Weekend with the traditional Japan Festival. During this festival on the Stadsplein you will learn all about the typical cultural and culinary customs in Japan and you can experience them during the day. You can also enjoy Japanese music and various workshops. The full programme can be found at: www.japanfestival.nl  .

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) Alderman for Economic Affairs


Floor Gordon (D66) Alderman for Economic Affairs: 'With this international weekend Amstelveen shows that it is a pre-eminently international and inclusive municipality. The Amsterdam Metropolitan Area is a good location for international companies. These companies provide many jobs and economic growth directly and indirectly (e.g. suppliers). Traditionally, many 'internationals' live in Amstelveen, because of the safe living climate, international education and good facilities. As a College of B and W, we find it important that everyone can feel at home in our municipality. Our international residents, including Japanese, Indians and a large Jewish community, give all residents opportunities for cultural enrichment. We can meet and enjoy each other's cuisine, music, art and traditions. Sometimes the differences lead to incomprehension and division. That is precisely why this international weekend with the Seret film festival, Diwali Festival and the Japan Festival is so special. It offers everyone an excellent opportunity to get to know the Jewish, Indian and Japanese culture. I am proud that we in Amstelveen, together, celebrate diversity in such a positive way. I warmly invite you to join us in this celebration.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.