Bijgewerkt: 28 februari 2020

Is Amstelveen toeristisch?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-10-2009

Hierbij de antwoorden, die het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft gegeven op de door de raadsleden De Leur (D66) en Raat (VVD) gestelde vragen over de zondagopenstelling van Amsterdam.

Fontein Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Bloemetjes, fontein, stilte en zonneschijn: het ideale Stadshart van Amstelveen


Geachte  mevrouw de Leur en de heer de Raat,

In reactie op uw schriftelijke vragen ex. Art. 33 over het collegebesluit van Amsterdam om het toeristisch regime in de gehele stad middels een centraalstedelijke verordening in geheel Amsterdam in te voeren het volgende:

Vraag 1: In hoeverre bent u bekend met het Amsterdamse besluit om de gehele stad tot toeristisch gebied te verklaren, waardoor ondernemers iedere zondag hun winkel mogen openstellen?

Antwoord: het Amsterdamse besluit is ons bekend.

Vraag 2: In hoeverre bent u het met de fracties van D66 en de VVD eens dat deze Amsterdamse zondagopenstelling consequenties voor de Amstelveense winkeliers zal hebben, zoals minder winkelend publiek  en de daarbij behorende gevolgen voor economie en werkgelegenheid?

Antwoord: wij zijn het eens met de stelling, dat de zondagopenstelling in Amsterdam mogelijke consequenties heeft voor de winkels in Amstelveen, met name het Stadshart. De omvang van de consequenties is echter niet bekend. Dit zal ook mede afhankelijk zijn van de mate waarin de winkels in Amsterdam gebruik zullen maken van de mogelijkheid om op zondag open te gaan.

Vraag 3: Welke mening bent u toegedaan over de wekelijkse zondagopenstelling in Amsterdam en Almere?

Antwoord: zowel in enkele gebieden van Amsterdam als in Almere is geen of nauwelijks sprake van toerisme. Het toeristisch regime wordt te snel van toepassing geacht op gebieden die feitelijk niet toeristisch zijn. Daardoor kunnen de winkels in deze zogenaamde toeristische gebieden elke zondag open zijn. Wij vinden dat niet terecht.

Vraag 4: In hoeverre bent u bereid, om ook de Amstelveense ondernemers de mogelijkheid te geven iedere zondag hun winkel te openen?

Antwoord: indien in heel Amsterdam op zondag de winkels open gaan en er binnen de gemeente Amstelveen voldoende draagvlak is voor openstelling, willen wij het tot op heden gevoerde beleid heroverwegen. Overigens is het dan vanuit juridisch opzicht, wel van belang aan te tonen, dat wij als gemeente een vorm van 'substantieel toerisme' binnen de grenzen hebben.

Vraag 5: In hoeverre bent u bereid om met de colleges van B en W in de metropoolregio in gesprek te gaan, om te komen tot afspraken over de zondagopenstelling in regionaal verband, zodat er voor ondernemers en bezoekers duidelijkheid komt over de zondagopenstelling in de gehele Metropoolregio?

Antwoord: wethouder Groot heeft dit reeds besproken met de portefeuillehouders van de overige gemeenten in de Stadsregio. Er is op 3 september 2009 namens de Stadsregio een brief aan de Amsterdamse wethouder van Economische Zaken verstuurd met het dringend verzoek de zondagopenstelling regionaal af te stemmen. Naar aanleiding van deze brief heeft op 30 september 2009 een ambtelijk regionaal overleg plaatsgevonden. Op 15 oktober 2009 heeft een eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden om nadere afstemming te verkrijgen. Er zal nog een tweede overleg plaatsvinden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr R.J.T. Schurink en J.E.M. Tabak loco burgemeester

Lees ook: VVD en CU debat over koopzondagen in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.