Bijgewerkt: 29 februari 2020

Kaders voor integraal veiligheidsbeleid 2011-2014

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2010

In de politieke agenda 2010-2014 is veiligheid benoemd als strategisch aandachtsgebied van het College van Amstelveen. In de concept-nota integrale veiligheid voor de periode 2011-2014 zijn de kaders voor het veiligheidsbeleid uitgewerkt.

De speerpunten zijn het bestrijden van overlast, de aanpak van vermogenscriminaliteit (woninginbraak), het verminderen van vernielingen door schadeverhaal en het tegengaan van huiselijk geweld. Het voorstel ligt van 6 tot 20 oktober ter inzage voor inspraak en zal vervolgens aan de Gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

De voorstellen uit de nota borduren voort op resultaten die de afgelopen periode bereikt zijn. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van overlast in de openbare ruimte, waarbij heldere afspraken zijn gemaakt tussen de betrokken partners zoals politie en justitie. Ook op het gebied van veilig ondernemen en de crisis- en rampenbestrijding zijn resultaten geboekt.

De rol van de lokale overheid is de afgelopen jaren veranderd. Ook dit is merkbaar in de voorstellen. Gemeenten hebben meer en soms andere taken en bevoegdheden gekregen van het rijk, zoals de wet tijdelijk huisverbod en de wet op de veilgheidsregio’s.

Bovendien is er meer aandacht voor preventie en de oorzaken en gevolgen van onveiligheid. De gemeente pakt dit op door op het gebied van voorlichting en educatie aandacht te besteden aan inbraakpreventie, scooteroverlast en vernielingen. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor burgers en ondernemers om veiligheidsmaatregelen te treffen.

De afgelopen jaren hebben uitgewezen, dat het boeken van concrete resultaten veel capaciteit en inzet vraagt. Voortzetting hiervan zit in de kaders voor 2011-2014 opgenomen. Na een periode van inspraak zullen de voorstellen aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.