Bijgewerkt: 10 augustus 2020

Kwaliteitsimpuls voor het Amstelveense primair onderwijs in 2011

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2011

Wethouder onderwijs, Herbert Raat (VVD) stuurde deze informatiebrief op 5 december 2011 naar de leden van de Commissie Burgers en Samenleving van de gemeente Amstelveen over de Kwaliteitsimpuls voor het primair onderwijs 2011.

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u al in de vergadering van d.d. 30 november 2011 heeft vernomen, is de toekenning van de kwaliteitsimpuls primair onderwijs 2011 voor 1 december 2011 afgerond. Met deze brief informeer ik u over de context, het afwegingskader en de toekomst van de kwaliteitsimpuls.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder onderwijs, Herbert Raat (VVD) tijdens een raadsvergadering


Context

Per 1 juli 2011 is de subsidieregeling schoolbegeleiding komen te vervallen. Afgesproken is, dat deze middelen met ingang van het schooljaar 2011 - 2012 worden ingezet voor de kwaliteitsimpuls primair onderwijs.

Voor 2011 resteert uit de middelen voor schoolbegeleiding nog een budget van € 120.000. Daarnaast is € 50.000 eenmalig gereserveerd voor een kwaliteitsimpuls van het primair onderwijs. Doelstelling van de kwaliteitsimpuls is om projectmatig basisscholen te ondersteunen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.

Een deel van het budget is gereserveerd voor bovenschoolse projecten en een deel voor scholen. Voor 2011 betekent dit: bovenschools: € 50.000, ambities scholen: € 120.000.

Bovenschools

Voor de bovenschoolse kwaliteitsimpuls heeft het onderwijs één gemeenschappelijke aanvraag ingediend via het samenwerkingsverband Amstelzijde. De coördinator van de plusklas heeft i.s.m. het samenwerkingsverband Amstelzijde een projectvoorstel geschreven om het onderwijs aan excellente en hoogbegaafde leerlingen in Amstelveen te verbeteren.

Het project is er op gericht, dat scholen meer aandacht krijgen voor excellente leerlingen en daar hun onderwijs beter op afstemmen. Alle scholenbesturen voor het primair onderwijs in Amstelveen nemen deel aan dit project. Met dit plan zetten de besturen zich gezamenlijk in voor de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, speciaal gericht op de leerlingen met cognitief talent.

Individuele scholen

Scholen hebben 19 juli 2011 een uitnodiging ontvangen om voor 1 oktober 2011 een aanvraag in te dienen bij de gemeente Amstelveen. In de begeleidende briefen het aanvraagformulier zijn de selectiecriteria (in lijn met de speerpunten van de visie op onderwijs) opgenomen:

• Hoe en in welke mate draagt het project bij aan de kwaliteit van het onderwijs

• Hoe en in welke mate worden ouders en bedrijfsleven bij het project betrokken.

• Hoe en in welke mate worden leerlingen met het project voorbereid op de maatschappij

• Hoe en in welke mate worden de talenten van leerlingen en/of leerkrachten ontwikkeld

• Hoe en in welke mate zijn de resultaten duurzaam

• Hoe en in welke mate is het project vernieuwend

projecten  Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2011)

Bovenstaande grafiek geeft inzicht in het soort aanvragen, dat is ingediend


Aanvragen

De gemeente heeft 22 projectaanvragen ontvangen. Er is voor € 212.519 subsidie aangevraagd ten opzichte van een beschikbaar budget van € 120.000.

Beoordeling aanvragen

De in de brief benoemde criteria vormden het uitgangspunt voor de beoordeling van de projectaanvragen. Bij iedere projectaanvraag is gekeken in welke mate de criteria zijn meegenomen. De beoordeling is gemaakt door een ambtelijke commissie aangevuld met een externe onderwijsdeskundige.

Resultaat

Alleen de projectvoorstellen die in voldoende mate tegemoet komen aan de criteria zijn gehonoreerd. Een aantal scholen heeft meer dan één projectaanvraag ingediend. Indien beide aanvragen voldeden aan de criteria, is de aanvraag gehonoreerd die in de hoogste mate tegemoet komt.

Op basis van deze weging zijn tien voorstellen gehonoreerd en twaalf voorstellen afgewezen. Dit betekent dat een totaalbedrag van € 100.500 wordt toegekend aan projectvoorstellen die beantwoorden aan de van te voren vastgesteld criteria. Een bedrag van € 15.000 blijft onbenut.

Nagenoeg alle voorstellen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij is de duurzaamheid van de resultaten in acht genomen. Slechts bij enkele projectvoorstellen is sprake van betrokkenheid van het bedrijfsleven en ook de talentontwikkeling van leerkrachten blijft in de meeste voorstellen onderbelicht.

Een aanzienlijk deel van de projectvoorstellen is gericht op monitoring van de leerlingen. De gemeente erkent het belang van monitoring. Zij ziet dit als een basisvoorziening om de interne organisatie op orde te hebben. De kwaliteitsimpuls primair onderwijs wil juist de ambities van scholen stimuleren die verder reiken dan de basiskwaliteit die wij van Amstelveense scholen mogen verwachten.

projecten  Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2011)

Overzicht toegekende projecten


Toekomst

De tien projectvoorstellen die nu gehonoreerd zijn, geven aan, dat Amstelveense scholen ambities hebben en dat de speerpunten die benoemd zijn in de visie op primair onderwijs ook bij de scholen aan de orde zijn.

Het college heeft dan ook het voornemen de kwaliteitsimpuls voor primair onderwijs volgend jaar voort te zetten. Hiervoor zijn reeds middelen in de onderwijsbegroting van 2012 opgenomen.

In 2011 hebben de scholen beperkte tijd gehad hun projectvoorstellen in te dienen. Toch lukte het de meeste scholen wel met een voorstel te komen. Het college heeft daar grote waardering voor. In overleg met de scholen wordt volgend jaar meer tijd en ruimte gecreëerd voor de voorbereiding van de voorstellen. Indien gewenst organiseert de gemeente ook een informatiebijeenkomst voor de scholen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.