Bijgewerkt: 29 mei 2020

Leegstand kantoren in Amstelveen wordt aangepakt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-08-2012

Het College van Amstelveen is druk bezig de problemen met de kantorenleegstand aan te pakken. Om het eigenaren makkelijker te maken hun leegstaande kantoren te verhuren wordt in een aantal gevallen voorgesteld de bestemmingsmogelijkheid te verruimen. Ook stelt de gemeente een Kantorenloods aan om sneller vraag en aanbod van kantoren te kunnen matchen. En per gebied ontwikkelt de gemeente een specifieke aanpak.

Amstelveen heeft bedrijven veel te bieden: vlak bij Schiphol, sterk internationaal georiënteerd, goed bereikbaar en een ligging onder de rook van Amsterdam.

Maar, er is wel een probleem: in heel Nederland neemt de leegstand van kantoren toe. Ook Amstelveen ontkomt hier niet aan. Met het rapport ‘Aanpak kantorenleegstand Amstelveen’, heeft het College van Amstelveen de leegstand in kaart gebracht.

Uit dit rapport blijkt, dat de leegstaande kantoren in Amstelveen in 3 groepen zijn te verdelen: circa 1/3 is eenvoudig te verhuren, 1/3 is kansrijk na renovatie en 1/3 zal gesloopt of getransformeerd moeten worden. De aanpak hiervan ligt natuurlijk primair bij de eigenaren van de kantoren. Het College spant zich tot het uiterste in om tot oplossingen te komen, maar kan het alleen samen met eigenaren en investeerders.

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA): “We zijn flink aan de slag om de kantorenleegstand terug te dringen en het is goed om te zien dat de inspanningen tot concreet resultaat leiden. We doen dit door de samenwerking te zoeken met de markt. Zij zijn immers vooral aan zet; de ruimte die de gemeente heeft om kantorenleegstand aan te pakken is beperkt.

Maar die ruimte die er is, die pakken we wel. Bijvoorbeeld door meer bestemmingsvrijheid te realiseren. Zodat we ook woningen kunnen realiseren als dat financieel en technisch mogelijk is. Verder brengen we de verschillende marktpartijen bij elkaar en door een gebiedsgerichte aanpak en maken we gebieden aantrekkelijker als vestigingsplek.”

Kantorenloods

Nadat het College de leegstand in kaart heeft gebracht is er met vele eigenaren een gesprek gevoerd.  Vervolgens is er een Kantorenloods aangesteld die actief gaat bemiddelen tussen de verschillende partijen. Een speciaal Actieteam Kantoren bij de gemeente gaat aan de slag en wordt het aanspreekpunt voor initiatiefnemers, makelaars en eigenaren.

Meer bestemmingsvrijheid

Waar mogelijk en waar nodig, wil de gemeente meer bestemmingsvrijheid realiseren voor kantoren. Dat is belangrijk, omdat het voor eigenaren dan makkelijker wordt een nieuwe invulling aan het kantoor te geven. De gemeente is hierover met verschillende partijen in gesprek. Zo heeft CRI, de eigenaar van kantoor De Bovenlanden, bij de gemeente een verzoek ingediend voor het verruimen van de bestemmingen op dit pand. De gemeente is nu met CRI in gesprek om te zien welke functies op deze locatie kunnen worden toegevoegd. In Kronenburg ondersteunt het College het initiatief om (studenten)hotels te ontwikkelen.

downtown Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) met Annette Cornelisse en Rob Schippers van de afdeling communicatie Amstelveen tijdens de persbijeenkomst in restaurant LounZ op 31 juli 2012 in verband met het aanpak leegstand kantoren in de stad


Aanpak per gebied

De kennis over de kantorenleegstand heeft geleid tot een gebiedsgerichte aanpak. Wethouder Groot: “De situatie in Legmeer is anders dan op Kronenburg, dus dat vraagt ook om andere oplossingen. Op Kronenburg bijvoorbeeld is de gemeente samen met de eigenaren het gebied aan het opknappen om zo de aantrekkelijkheid te vergroten. Zo wordt het kansrijker om weer nieuwe huurders aan te trekken”.

De situatie in Amstelveen

De leegstand bedraagt 20% en een belangrijk deel daarvan zal nooit meer als kantoor in gebruik worden genomen. Van de in totaal 702.000 m² kantoorruimte is 560.000 m² gevuld. In aantallen gaat het om 54 leegstaande kantoorpanden, waarvan 19 al langer dan driejaar. Het merendeel van de leegstand wordt gevormd door vijf kantoorpanden groter dan 10.000 m². Amstelveen heeft relatief veel grote kantoorgebouwen, die inmiddels ook gedateerd zijn. De leegstand in Amstelveen bedraagt met bijna 142.000 m² inmiddels 20%. Hiervan beslaat het kantoorgebouw De Bovenlanden 48.000 m². Dit gebouw is, vanwege de omvang en ligging, een geval apart en moet ook zo worden beschouwd. De leegstand van kantoorfunctie gekoppeld aan bedrijfsgebouwen bedraagt circa 17.000 m². Denk aan een kantoor boven een showroom. Deze leegstand heeft beperkte impact op de omgeving.

De resterende circa 77.000 m² is ingedeeld in een drietal categorieën. De verdeling over deze categorieën is grofweg: 1/3, 1/3, 1/3. Nota bene: dit is geen exacte wetenschap en ook niet "met een schaartje te knippen". Het is bovendien een momentopname. De categorisering is gemaakt om houvast te geven aan de aanpak:

-Courante kantoren op goede locaties, waar echter momenteel moeilijk huurders voor te vinden zijn. De gemeente kan helpen door Amstelveen goed op de kaart te zetten en de kwaliteiten goed over het voetlicht te brengen. Ook kan de gemeente eigenaren ondersteunen bij het vinden van huurders door gezamenlijk op te trekken.

-Incourante kantoorpanden die na een flinke ingreep weer up to date gemaakt kunnen worden. Hiervoor zijn door de eigenaren inmiddels plannen in uitvoering gebracht, dan wel in de maak. Het zal duidelijk zijn dat - in de huidige marktomstandigheden - het van de eigenaren een uiterste inspanning vergt om hieraan te beginnen. Voorbeelden zijn het Beneluxgebouw en de Bankrashof, maar zeker The Garden, dat recent volledig is gerenoveerd.

-Incourante kantoorpanden op zwakke locaties, waarvan het niet aannemelijk is, dat deze een nieuw kantoorleven krijgen op het oude niveau. Voor deze panden kan transformatie naar andere functies een oplossing bieden, bijvoorbeeld: (starters) woningen, hotel, winkels, etc. Goede begeleiding en alle steun van de gemeente is noodzakelijk.

Wonen wordt vaak snel genoemd als functie, maar dit is in de praktijk slechts in een beperkt aantal gevallen daadwerkelijk te realiseren. Ervaringscijfers leren dat gemiddeld slechts 20% tot hooguit 40% van de kantoren transformeerbaar is naar andere functies. In Amstelveen speelt daarbij als extra belemmeringen de beperkingen die het LIB oplegt, waardoor nieuwe permanente bewoning in deze zone op dit moment niet mogelijk is.

De huidige voortgangsrapportage is een momentopname. Een eventueel vertrek van een grote huurder als gevolg van een aflopend huurcontract kan het beeld verder verscherpen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.