Bijgewerkt: 27 januari 2021

Meer klachten in Amstelveen in verband met handhaving

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-10-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving meldt in een brief aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat de gemeente wordt met meer klachten en meldingen geconfronteerd in veel nieuwe handhaafzaken:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

In het op 2 mei 2017 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2017-2018 (hierna: Uitvoeringsprogramma VTH) is opgenomen per kwartaal aan de portefeuillehouder te rapporteren over de resultaten en bevindingen. Het gaat hierbij om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Opiumwet en Dranken Horecawet. Via deze brief deel ik de resultaten en bevindingen van de eerste drie kwartalen van 2017 ook met u.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 18 oktober 2017


Vergunningverlening. Voor 2017 werden 1681 aanvragen begroot- tot op heden zijn hiervan 1265 aanvragen ingediend en dat betekent, dat de afdeling op schema ligt ten opzichte van de begrote aantallen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het aantal aanvragen en de hoeveelheid werk dat dit met zich meebrengt. In het Uitvoeringsprogramma VTH zijn de incidentele controles en de periodieke controles brandveiligheid en milieu opgenomen. De uitvoering hiervan ligt op schema. Wat opvalt is het relatief grote aantal handhavingszaken brandveiligheid, dat uit de periodieke controles voortvloeit. Dat komt vooral door aangescherpte landelijke wetgeving eind 2014. Ondanks voorlichting bij eerdere controles zijn ondernemers onvoldoende bekend met deze verplichting. Dit leidt tot een groter aantal handhavingszaken in 2017 dan begroot.

Handhaving. Voor 2017 zijn in het Uitvoeringsprogramma VTH 117 handhavingsdossiers opgenomen, waarvan 26 verzoeken om handhaving. Met 135 nieuwe handhavingsdossiers, waarvan 22 handhavingsverzoeken in de eerste drie kwartalen, komen de aantallen hoger uit. De meeste handhaafzaken hebben betrekking op bouwen (66) en brandveiligheid (32). Bij bouwovertredingen gaat het grotendeels om kleine verbouwingen in en om woningen (bijvoorbeeld schuttingen en aanbouwen) die volgens het VTH-beleid een lage prioriteit hebben, maar niet vergunningvrij zijn.

De gemeente wordt verder veel geconfronteerd met klachten en meldingen. Opvallend veel nieuwe handhaafzaken zijn aangemaakt naar aanleiding van een klacht/melding. Vaak gaat het om conflicten tussen buren, bijvoorbeeld over (fietsen)bergingen, schuurtjes en erfafscheidingen. De inzet van toezicht en handhaving op dit soort onderwerpen gaat ten koste van overtredingen die een hoge prioriteit hebben. Daarom worden zaken met een lage prioriteit 'geparkeerd' en op een later moment opgepakt. De melder wordt hierover geïnformeerd. Ook spreken wij melders erop aan zelf in gesprek te gaan met hun buren om tot een oplossing te komen en wijzen wij hen op de mogelijkheden van gratis bemiddeling door Beterburen.

Er zijn in de eerste drie kwartalen 45 handhaafzaken op deze wijze weggezet- de bestaande voorraad komt daarmee in totaal op 179 handhavingsdossiers. De rapportage laat zien, dat de aantallen meer zijn dan de beschikbare capaciteit om handhavingszaken af te handelen. Aan het einde van dit jaar, bij de Jaarrapportage Toezicht en Handhaving 2017, maken wij de balans op van het totaal aantal handhaafzaken en de vervolgaanpak hiervan.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.