Bijgewerkt: 24 februari 2021

Metropoolregio Amsterdam wil 100.000 woningen bouwen

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
14-04-2009

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Stadsregio Amsterdam, heeft op donderdag 9 april 2009 concrete afspraken gemaakt, die de regio sterker uit de huidige crisis laten komen.

Tijdens de eerste conferentie onder de vlag van de metropoolregio hebben de bestuurders onder meer afgesproken, om tussen 2010 en 2020 100.000 woningen te bouwen. In dezelfde periode moeten 44.000 verouderde woningen worden vervangen. Verder willen de bestuurders fors investeren in infrastructuur, werkgelegenheid, natuur en landschap.

Volgens de bestuurders is deze inzet hard nodig om minimaal te voldoen aan de grote vraag naar woningen in het economische hart van Nederland. In 2020 telt de Metropoolregio Amsterdam volgens de jongste prognose ongeveer 2.250.000 inwoners. Op dit moment is het woningtekort in de regio gemiddeld 3,4%. In Amsterdam is het tekort zelfs 5%. Om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren als economische motor van Nederland zijn er dan ook forse investeringen nodig in de woningmarkt.

Een en ander is extra urgent gezien de huidige economische crisis, hoewel dat niet de directe aanleiding is voor dit krachtige besluit. “Dat de realisatie van het woningbouwprogramma veel werkgelegenheid biedt, ook op de korte termijn, is mooi meegenomen”, aldus Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam. “Ons gaat het echter om het klaarmaken van de regio voor het moment dat de economie weer aantrekt. Om te kunnen blijven concurreren met andere sterke regio’s in Europa is realisatie van dit ambitieuze woningbouwprogramma absoluut nodig.

Met het oog op de crisis willen de metropoolbestuurders wel zo snel mogelijk met het Rijk tot afspraken komen om een aantal bouwlocaties versneld te ontwikkelen. Van Poelgeest benadrukte dat het dan vooral belangrijk is dat het Rijk actief participeert en het niet laat bij het doorsluizen van extra gelden om de economie aan de praat te krijgen. “Om de spade snel de grond in te krijgen moet het Rijk risicodragend meedoen in de grote bouwprojecten, dus samen met de regio en marktpartijen. Dat geeft veel meer garanties en maakt het effect van het naar voren halen van geld veel en veel groter.”

Hooimaijers  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Ton Hooijmaijers, VVD-gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën van de Provincie Noord-Holland.


Mede-metropoolbestuurder Ton Hooijmaijers benadrukte, dat het realiseren van het woningbouwprogramma hand in hand moet gaan met forse investeringen in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. “Juist het unieke, afwisselende landschap van de metropoolregio is in internationaal opzicht een winstpakker. Dat kan geen enkele andere metropoolregio bieden.”

Verder is het minstens zo belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren en in te zetten op het realiseren van een duurzame leefkwaliteit. “We moeten een goed woon-, werk- en leefmilieu bieden aan die 2,4 miljoen mensen die hier straks wonen.” In totaal is voor het realiseren van de ambities een investering nodig van rond de 2 miljard euro per jaar, op te brengen door regio en Rijk.

De woningbouwambitie is vastgelegd in het vandaag door de bestuurders onderschreven ‘Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Metropoolregio Amsterdam’. Voor het bouwen van de nieuwe woningen wordt vooral ingezet op binnenstedelijk. Van Poelgeest: “Alleen op die manier kunnen we én het landschap openhouden én rendabele openbaar vervoersystemen ontwikkelen.” Deze inzet vergt extra investeringen in openbare ruimte, bereikbaarheid en voorzieningen.

Het woningbouwprogramma is opgebouwd uit vele tientallen individuele bouwprojecten. Deze bouwprojecten staan omschreven in het gebiedsdocument, met inbegrip van de knelpunten die een voortvarende realisatie in de weg staan. Vanuit deze totaalopgave zijn elf gebiedsontwikkelingsprojecten benoemd die van grote betekenis zijn voor de metropoolregio als geheel.

Deze integrale projecten vragen stuk voor stuk ingewikkelde aanvullende inspanningen op het vlak van economie, groen, klimaatadaptatie, milieukwaliteit en mobiliteit. De komende maanden is er al overleg met het Rijk om te bezien op welke wijze Den Haag de helpende hand kan bieden. Soms is financiële hulp nodig, in andere gevallen gaat het om participatie of om het wegnemen van wettelijke barrières.

Het gebiedsdocument over de verstedelijkingsafspraken is vastgesteld tijdens de 1e Conferentie Metropoolregio Amsterdam op 9 april 2009 te Lelystad. Tijdens de laatste Noordvleugelconferentie is de nieuwe naam ‘Metropoolregio Amsterdam’ unaniem vastgesteld. Lelystad is per 9 april het jongste lid van het bestuurlijke samenwerkingsverband.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 36 gemeenten. De betekenis van de Metropoolregio Amsterdam voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie is groot. De verdere ontwikkeling is gericht op het creëren van een hoogwaardig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.

Kijk op: www.metropoolregioamsterdam.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.