Bijgewerkt: 26 januari 2021

Nationaal Tennis Centrum en bondskantoor KNLTB in Amstelveen?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-06-2016

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) overweegt serieus om het Nationaal Tenniscentrum op tennispark 'De Kegel' aan de Bovenkerkerweg te vestigen. De eigenaar van het park wil hier forse investeringen voor doen onder de voorwaarde, dat de gemeente zich 10 jaar lang voor 400.000 euro per jaar garant stelt voor de huurverplichting van de KNLTB van 500.000 euro per jaar. Tennispark De Kegel heeft goede papieren als het gaat om de toekomstige locatie voor het Nationale Tennis Centrum NTC. De tennisbond (KNLTB) is al decennia op zoek naar een complex, waar zowel de opleidingen worden verzorgd als het bondskantoor een plaats krijgt. Nu zijn die twee met Almere (opleidingen) en Amersfoort (kantoor) gescheiden.

Peter Bot (BBA) wethouder Sport en Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband van het Nationaal Tennis Centrum en bondskantoor KNLTB in Amstelveen: Beantwoording van vragen uit de raadcommissie Burgers en Samenleving van 1 juni 2016 (pdf 15 pagina’s bij punt 8.)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport en Ruimtelijke Ordening


Geachte leden van de gemeenteraad,

Bij de behandeling in de raadcommissie B en S van 1 juni 2016 van het raadsvoorstel (met kenmerk Z-2016/021701) ‘het Nationaal Tennis Centrum en het bondskantoor Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) in Amstelveen’ heeft de wethouder toegezegd op een aantal vragen schriftelijk voor de raadsvergadering van 15 juni 2016 terug te komen. In deze raadsbrief worden deze vragen beantwoord.

Kan het college aantonen dat Vitarium BV niet in financiële moeilijkheden verkeert?

In opdracht van de gemeente heeft BDO accountants inmiddels ook een toets op de financiële gegoedheid van Vitarium BV uitgevoerd. In deze toets is gekeken, of Vitarium BV, als begunstigde/aanvrager van de garantie, niet valt aan te merken als “onderneming in moeilijkheden”. Volgens de toets die de Mededeling voor garanties voorschrijft (zie het vertrouwelijke memorandum, van Stijl advocaten over de toepasselijkheid van de Mededeling op de onderhavige casus, dat ter inzage bij de griffie ligt), verkeert Vitarium BV niet in financiële moeilijkheden. Dit laat onverlet, dat BDO accountants nog een tweetal algemene aandachtspunten benoemt wat betreft de financiële gegoedheid van Vitarium BV (zie de vertrouwelijke notitie financiële gegoedheid Vitarium BV van BDO accountants die tevens ter inzage ligt op de griffie).

Waarom wordt de garantie niet aan de KNLTB verstrekt en waarom wordt de garantie niet aan de moedermaatschappij Netjes BV verstrekt?

Om deze vraag te beantwoorden, geven we u eerst enige achtergrondinformatie ten aanzien van Vitarium BV in relatie tot de familie Netjes. Ingegeven door ambitie heeft er binnen de organisatie van de familie Netjes een herstructurering plaats gevonden. Deze herstructurering had onder meer tot doel het aanbrengen van een duidelijke scheiding in haar beleggingsactiviteiten welke vooral zien op vastgoed in Amstelveen, en de eveneens door haar geëxploiteerde horeca activiteiten in Amstelveen. Als resultaat hiervan is onder meer Vitarium BV opgericht, waar het eigendom van het vastgoed gelegen aan de Bovenkerkerweg is ondergebracht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

De Bowler (1977) - staat voor het Tennis- en Badmintoncentrum 'De Kegel'. Het bronzen beeld werd door beeldhouwer Pieter de Monchy gemaakt, in opdracht van de Netjes Beheer Groep


Vitarium BV is geen (tijdelijke) project BV. Vitarium is de eigenaar van het terrein waarop ook het Grand Hotel Amstelveen, Bowlingcentrum de Kegel, restaurant Nice en het huidige tenniscentrum de Kegel zijn gesitueerd. Vitarium verhuurt deze complexen aan de verschillende exploitatie bedrijven, Grand Hotel Amstelveen BV en Sport en Partycentrum de Kegel BV. Vitarium zal na realisatie van het NTC, wat ook in opdracht van Vitarium BV zal worden gerealiseerd, ook de verhuurder zijn aan de KNLTB. Er bestaat voor Vitarium BV geen enkelvoudige eigenaar, of moeder maatschappij "Netjes B.V.” Vitarium BV valt wel volledig binnen de groep van activiteiten van de familie Netjes.

De garantie, zoals deze wordt verstrekt door de gemeente, betreft dus een garantstelling voor de jaarlijkse huur die KNLTB aan Vitarium BV gaat betalen. Deze wordt door haar “vorm” aan Vitarium BV én KNTLB verstrekt. Beide partijen worden (daardoor) op grond van het staatssteunrecht als begunstigde aangemerkt. Om deze reden is dan ook de financiële gegoedheid van beide partijen relevant en heeft de gemeente beide partijen daarop gescreend.

Het is voor de volledigheid goed om op te merken dat de garantstelling uitsluitend kan worden ingeroepen als de KNLTB de huur daadwerkelijk niet meer kan betalen op basis van nog te maken afspraken met de partijen. Zolang de KNLTB aan haar verplichtingen voldoet c.q. kan voldoen, bestaat er geen mogelijkheid voor Vitarium om een beroep op “uitkering” van de garantie te doen.

Hoe wordt de tijdelijke huisvesting voor het bondskantoor en het tenniscentrum van de KNLTB geregeld?

Er ligt vanuit de KNLTB momenteel geen vraag ten aanzien van tijdelijke huisvesting. Het heeft de voorkeur van de KNLTB in een keer beide huidige locaties in Almere (NTC) en Amersfoort (bondskantoor), na realisatie van het NTC en het bondskantoor, te verhuizen. Een andere mogelijkheid kan zijn, dat het bondskantoor, dat nu is gevestigd in Amersfoort, vooruitlopend op de realisatie van het NTC reeds gevestigd wordt in het huidige kantoorgebouw “Officeparc”, dat is gelegen aan de huidige tennisbanen. Indien aan deze laatste mogelijkheid invulling wordt gegeven, zal hiervoor in financiële zin geen beroep worden gedaan op de gemeente Amstelveen. De garantstelling staat geheel los van de eventuele tijdelijke huisvesting.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouder van de gemeente Amstelveen, de waarnemend secretaris,            de burgemeester,

drs. B. Winthorst        mevrouw drs. M.M. van ‘t Veld


Bijlagen         Ter inzage op de griffie: vertrouwelijk memorandum toets financiële gegoedheid Vitarium BV van Stijl advocaten; vertrouwelijke notitie financiële gegoedheid Vitarium BV van BDO accountants.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.