Bijgewerkt: 26 januari 2021

Nieuwe Stijl jongerenwerk in Amstelveen: DownTown wordt gesloten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-10-2014

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Jeugd, informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

In 2011 kwam het jongerenwerk naar de gemeente en is sindsdien volop in beweging. In 2013 werd ook het tienerwerk toegevoegd. Door het jongerenwerk nieuwe stijl, met meer aanwezigheid op straat, kwam de nadruk bij de aanpak van overlast steeds meer op preventie te liggen. Deze efficiëntere aanpak heeft geleid tot een aanhoudende daling van het aantal overlastgevallen.

December 2013 is de raad uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van het jongeren-en tienerwerk Nieuwe Stijl. Centraal stond de individuele begeleiding. Overlast door jongeren en zorg van jongeren werden aangepakt via praktische individuele ondersteuning. Van daaruit kon worden gewerkt aan maatschappelijke participatie.

Jongerenwerk Nieuwe Stijl ondersteunt activiteiten die door jongeren worden georganiseerd. Niet als doel op zich, maar als contactmiddel van waaruit verder wordt gewerkt aan sociale participatie. De laatste jaren is een verschuiving zichtbaar van enkele grote activiteiten naar verschillende kleinere projecten die meer wijkgericht zijn. Tot 2011 was er geen individuele begeleiding en bestond overlastbeheersing met name uit het simpel weg isoleren van overlast gevende groepen achter de muren van een jongerencentrum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jongerencentrum DownTown in betere tijden: Op zaterdagmiddag 30 juni 2012 was er een high tea gehouden in het jongerencentrum DownTown in Westwijk. Vrijwilligers van Club Down Town organiseerden deze activiteit voor de oudere bewoners van Westwijk om elkaar als buren beter te leren kennen


Sluiting Down Town

Door de aanpak jongeren- en tienerwerk Nieuwe Stijl is de functie van jongerencentrum Down Town verdwenen. Van een jongerencentrum oude stijl, aangepast aan de straatcultuur van de bezoekers, is Down Town getransformeerd tot een kleinschalige huiskamer voor individuele begeleiding van jongeren. Down Town is echter wat betreft, zijn actuele gebruik door het jongeren- en tienerwerk Nieuwe Stijl inefficiënt. De kosten voor beveiliging en exploitatie zijn relatief hoog. Het huidige budget voor exploitatie bedraagt € 132.000. Het college is van mening, dat het gebruik van dit activiteitenbudget aan moet sluiten bij de hedendaagse situatie en dat het huidige jongerencentrum daarom moet worden gesloten.

Voor het jongerenwerk zal een kleine voorziening zonder exploitatie in extern beheer worden gezocht dat flexibel inzetbaar is. De uitbreiding van winkelcentrum Westwijk is een natuurlijk moment om afscheid te nemen van het huidige jongerencentrum Down Town. De achterliggende reden is, dat het college het jongerenwerk functioneler en efficiënter wil organiseren.

Multifunctioneel gebruik wijkcentra

Het college wil, dat bestaande wijkcentra multifunctioneel worden ingezet. In wijkcentra moet plaats zijn voor activiteiten georganiseerd door jongeren uit de wijk zelf, al dan niet via de Bewonersinitiatiefgroepen. Nieuw beleid is, dat de wijkcentra daarnaast ook de deuren openzetten voor grootschaliger initiatieven, die vanuit het jongerenwerk Nieuwe Stijl kunnen ontstaan. Wijkcentra kunnen hierdoor intensiever worden gebruikt. Het college zal in de komende periode verder onderzoeken, of het bestaande aanbod van wijkcentra is toegerust op het organiseren van multifunctionele activiteiten.

Hierbij zal breder worden gekeken naar de functies van wijkcentra. Eén centrum, dat zal worden aangepast om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken, is wijkcentrum De Bolder. Vorig jaar heeft de gemeente dit centrum aangekocht onder de voorwaarde, dat ze zorg zou dragen voor renovatie en behoud van haar sociale functie.

Hoogachtend, Jeroen Brandes, wethouder JeugdAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.