Bijgewerkt: 19 januari 2021

Nieuwe regels voor alcoholverstrekking bij stichting, of vereniging

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-09-2013

Het College van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met een voorstel voor nieuwe regels die voortvloeien uit de nieuwe Drank- en Horecawet. De nieuwe regels, vervat in de Nota paracommercieel beleid en de Verordening paracommercie gemeente, hebben tot eind juli ter inzage gelegen. D

e ingekomen reacties zijn inhoudelijk beoordeeld en hebben geleid tot wijziging van de voorstellen. Het voorstel wordt op 12 september 2013 in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen besproken.

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente is verplicht vóór 1 januari 2014 een verordening op te stellen om alcoholverstrekking in de paracommerciële horeca te reguleren. Doel is verantwoorde alcoholverstrekking in de paracommercie te bevorderen en het voorkomen van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca. De gemeente zal de verordening een jaar na de inwerkingtreding evalueren op de uitwerking van de regels in de praktijk.

alcohol Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

De (sport)verenigingen moeten ook zelf maatregelen nemen om alcoholmisbruik vooral onder jongeren tegen te gaan


Inspraak

Op basis van consulterende gesprekken met verschillende belanghebbenden heeft het college de ontwerp-Nota paracommercieel beleid gemeente Amstelveen opgesteld. In deze ontwerp-Nota zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen.

De ontwerp-nota en bijbehorende verordening hebben tot eind juli ter inzage gelegen. Hierop zijn zeven reacties binnengekomen. Deze hadden met name betrekking op de schenktijden. Om drankgebruik onder jongeren te verminderen wordt het voor instellingen gericht op jeugd, sport en onderwijs verboden om sterke drank te schenken.

Nieuwe regels

De nieuwe regels zijn bedoeld om verantwoorde alcoholverstrekking door de paracommerciële horeca te reguleren en oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. In de conceptverordening worden persoonlijke bijeenkomsten, waarbij alcohol wordt geschonken, zoals bruiloften en partijen bij paracommerciële instellingen aan regels onderworpen. Dergelijke bijeenkomsten mogen hooguit vier keer per jaar plaatsvinden. Happy hours worden verboden.

Schenktijden op maat

Ten aanzien van de schenktijden is het beleid aangepast. De gemeente Amstelveen kent een breed scala aan sportverenigingen. De zeer uiteenlopende sporttijden tussen de verschillende sportclubs laten zich moeilijk vangen in algemene vaste schenktijden. Dit vereist meer een maatwerkbenadering: schenktijden die gekoppeld zijn aan activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van de verenging.

Sportverenigingen die behoefte hebben aan beperktere schenktijden kunnen dat aanvullend in hun bestuursreglement opnemen. Bij de overige paracommerciële instellingen zoals sociaal-culturele instellingen en wijkcentra verdient een koppeling van schenktijden aan de activiteiten ook de voorkeur.

Ten aanzien van de schenktijden wordt bepaald, dat paracommerciële instellingen een uur voor en een uur na de activiteit, bijvoorbeeld een wedstrijd, of een voorstelling, alcohol mogen schenken.

Het college gaat bij het handhaven van de schenktijden ervan uit, dat de verenigingen op verantwoorde wijze alcoholhoudende drank zullen verstrekken. En dat zoals nu het geval is, de verenigingen ook zelf maatregelen nemen om alcoholmisbruik met name onder jongeren tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2014 worden de verenigingen daarin geholpen, doordat de wettelijke leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcoholhoudende drank wordt verhoogd naar 18 jaar.

Paracommercie?

Onder het begrip ‘paracommercie’ wordt verstaan: het ontplooien van (semi) commerciële activiteiten door een stichting, of vereniging buiten de statutaire doelstelling van de stichting, of vereniging om, bestaande uit het aanbieden van horecadiensten aan het publiek. Lees meer over paracommercie: http://www.eerlijkehoreca.nl/bem-abc/paracommercie/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.