Bijgewerkt: 23 september 2020

Nieuwjaarsreceptie 2012 Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
06-01-2012

Tijdens de Nieuwjaarssociëteit van de Ondernemersvereniging Amstelveen op donderdag 5 januari 2012 hield OA-voorzitter Alphons Böggemann traditioneel zijn nieuwjaarstoespraak. De bijeenkomst, die ruim 160 bezoekers heeft getrokken, vond plaats bij BarRestaurant, Amstelzijde 37 in Amstelveen.

Toespraak van Alphons Böggemann

Dames en heren, wat mooi, dat u weer met zo velen de weg heeft gevonden naar deze Nieuwjaarsreceptie van de OA! Heel hartelijk welkom allemaal, in het bijzonder onze burgemeester Jan van Zanen, onze wethouders Jacqueline Koops, Herbert Raat en Jan Willem Groot, de aanwezige raadsleden, en vooral ook onze eigen coryfeeën zoals ons erelid Ferry Verbraak en onze leden van verdienste Chris Houweling, Rob Hamelynck, Fred Bouwman, Jan Brockhoff en Teus van Veen. Hartelijk welkom allemaal!

Wel, dames en heren, het jaar 2011 was niet saai, he, vindt u ook niet? Of bent u het alweer een beetje kwijt?  Dan help ik u nog even een handje. Weet u het nog: Osama Bin Laden, Berlusconi, Mubarak, Khadaffi en een stuk of wat andere Arabische presidenten, Mladic, de Tsunami, Utoya, de Grieken en de Eurocrisis?

Alle journalisten van de hele wereld hebben het hele jaar hun vingers lopen aflikken en kun kranten vol kunnen schrijven! En alle TV-commentatoren hebben de voering uit hun kelen gekletst om het u allemaal nóg duidelijker, of juist ónduidelijker te maken! En dan verwacht u toch hopelijk niet, dat een eenvoudige OA-voorzitter daar vandaag nog een heleboel aan gaat toevoegen! Dat gaat dan ook niet gebeuren. Maar aan één ding uit 2011 ontkom ik natuurlijk niet en dat is de Eurocrisis en enkele aspecten daarvan die ons bedrijfsleven en onze politiek raken.

De crisis die in 2011 manifest is geworden is natuurlijk een heel ernstige. En volgens de meeste economen is deze crisis in potentie zelfs ernstiger dan die van 2008, maar volgens diezelfde economen  wél oplosbaar! En dan gaat het wél om een politíeke oplossing, waarbij  een bijzondere verantwoordelijkheid zal moeten worden genomen en dus over de eigen schaduw heen gestapt zal moeten worden.

De politieke leiders zullen de negatieve electorale effecten van op zich goede beslissingen moeten accepteren! Objectivisme d.w.z.: “Wat is nu écht goed voor een mens, voor een land, voor een wereldgemeenschap.“ moet nu eens voor geruime tijd de voorrang krijgen boven subjectivisme zoals: “Wat is goed voor mij, of voor mijn partij, of voor de volgende verkiezingen.” 

De wereld vraagt nu echt om andere prioriteiten. Het is de hoogste tijd voor “Anders Denken en Anders Doen”, het thema voor de OA in 2012, waarover straks nog meer. Deze crisis noopt tot wezenlijk ‘Anders Denken’ en ik sluit mij graag aan bij de woorden van Albert Einstein: “Wij kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken die wij gebruikten toen we die problemen creëerden!” Het ‘Anders Denken’ is al een beetje begonnen en werpt in een aantal opzichten haar schaduw vooruit. Ik geef u een paar verschijningsvormen:

-           Duurzaamheid, waarvan de acceptatie met zich brengt dat kaders ontstaan voor verantwoord leven en verantwoord ondernemen.

-           Een door bezuinigingen tot terugtreden gedwongen overheid, die aldus ruimte laat vallen voor de individuele verplichting om te zorgen voor werk, educatie, cultuur, zorg, milieu, oudedag, etc. en het daarvoor maken van verantwoorde, kwalitatieve keuzes.

-           Herbezinning op vragen als “Hoe hoort het eigenlijk ook al weer?” en  “Wat moet kunnen?”

-           Het Nieuwe Werken wint meer en meer terrein, want het is efficiënter, comfortabeler en kosten- en milieu-sparend.

-           Het Nieuwe Werken, dat plaats vindt thuis of op kantoor, zal worden opgevolgd door Het Nieuwste Werken versie 3.0 of misschien wel 4.0, namelijk werken in één ruimte samen met medewerkers van ándere bedrijven. Een soort heel groot internetcafé, maar dan voor medewerkers van allerlei bedrijven en ZZP-ers, die tegelijkertijd samen met elkaar werken, communiceren en inspireren.

-           De snelle veranderingen in de wereld van de ICT zorgen voor een zich sterk wijzigende kijk op de manier van werken en ondernemen. Is er in uw onderneming plaats voor de steeds populairder worden gedachte van “Bring your own”? En dan bedoel ik inpassing van de meegebrachte eigen apparatuur van de medewerker d.w.z. eigen iPhones, eigen Tablets, eigen Apps etc. ?

-           Onorthodox-denken en -doen wordt de trigger voor uw aanstaande cliënten. Vernieuwen en verrassen, zorgen voor onderscheid. En voor uw bestaande cliënten leent u wat begrippen uit de vijftiger jaren:  échte aandacht, warmte en vertroetelen. Later zijn wij deze begrippen in uitgeklede vorm ‘service’ gaan noemen! Maar híer zou een vleugje retro bepaald geen kwaad kunnen!

-           Social Media, een niet meer weg te denken fenomeen, dat overigens nog steeds pas in de kinderschoenen staat en ongekende mogelijkheden biedt om uit te groeien tot een onbegrensd – ook commercieel – communicatieplatform met encyclopedische eigenschappen. En daarop vooruitlopend blijft het goede, oude netwerken een onmisbaar instrument voor het vergroten van het commerciële en sociale gezichtsveld.

-           De rol van medewerkers in de onderneming dient niet meer alleen instrumentaal te zijn. Het ondernemingsbelang zal meer worden gediend door het beter gebruiken van de kwaliteiten van de medewerker, door hem meer verantwoordelijkheid te geven  en dus meer ruimte om aldus de betrokkenheid met de onderneming te vergroten. Sommigen noemen dat Sociale Innovatie. Ik noem dat graag het vergroten van Morele Mede-Eigendom.

Het scala van mogelijkheden voor ‘Anders Denken’ is te groot om hier uitputtend te bespreken. Het zijn allemaal vormen die ook dienstig kunnen zijn om het hoofd te bieden aan de negatieve effecten van de huidige crisis op ons bedrijfsleven. Het kan ons helpen bij het verwijderen van  stoflagen die zich in de loop der jaren hebben gevormd op sommige facetten van ons ondernemerschap.

En ‘Anders Denken’ kan een aanzet zijn voor een  nieuw optimisme, waarmee wij deze crisis te lijf moeten gaan. Geloof in eigen- en in collectief kunnen! Ik haak graag aan bij de optimistische visie van Wim Boonstra, Chief Economist van de Rabobank, die ons voorhoudt dat , áls de politiek de vereiste moed toont, de schuldencrisis in 2012 volledig overwonnen kan worden en het  economisch herstel in de tweede helft van het jaar zich onmiskenbaar zal aftekenen. En naar zijn opvatting zal dan blijken dat Europa er beter voor staat dan Japan en de Verenigde Staten, waar de staatsschuld een dimensie heeft die de Europese problematiek doet verbleken.

En dan een stapje lager: onze eigen onderneming en onze eigen omgeving:  realiseert u zich goed: u leeft en onderneemt in een van de meest bevoorrechte landen ter wereld, in een van de meest bevoorrechte regio’s van ons land en in een van de meest bevoorrechte gemeenten in deze bevoorrechte regio.

Er is dus volop reden om optimistisch te blijven over uw leven en werken in deze lokale ondernemingswereld. En bedenk goed het gezegde van Tom Waits: “Er zit altijd gratis kaas in de muizenval!” En het is aan u als ‘Anders Denkende’ ondernemer om dat stuk kaas uit de muizenval te bemachtigen zonder dat u in de klem komt te zitten. En als u ‘Anders gaat Denken’, durf ik u nu al smakelijk eten te wensen !

Genoeg over de crisis, dames en heren. Nu een enkel woord over onze gemeente. Ik keek een dezer dagen nog eens naar mijn toespraak van vorig jaar en las daar mijn herhaalde oproep aan de gemeente om het bedrijfsleven meer te laten meespreken. Ik bood medewerkingsbereidheid en expertise aan. Maar ik moet vaststellen dat de telefoon niet bepaald roodgloeiend heeft gestaan.

ondernemers Amstelveen
(Foto OA - 2012)

Alphons Böggemann, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen leest zijn toespraak voor


Dan zou je zowaar gaan denken dat er geen problemen zijn, of dat men alles al weet of dat er weinig behoefte aan communicatie is. Wat daar ook van zij, onzerzijds is die behoefte er wél, want ondernemers moeten veelal lang van tevoren plannen maken en dus willen wij graag als eersten weten hoe Amstelveen stáát in haar relatie naar de Metropoolregio Amsterdam, en hoe het stáát met de ondertunneling van de A-9, en hoe het stáát met de verbetering van de wegverbindingen naar Aalsmeer, naar Schiphol, naar Rotterdam en naar de A2, nu de zo gewenste rondweg er niet mag komen van de Raad.  

Tevreden mogen wij ons noemen als het gaat om de persoonlijke verhoudingen tussen de gemeente en de OA. En tamelijk gerust kunnen wij ons voelen met de redelijk stabiele situatie in het lokale politieke krachtenveld, helemaal nu wij zien dat zelfs een oppositiepartij in 2011  100 % van de Raadsvoorstellen van B en W heeft gesteund!

Evenzeer zijn wij happy met de oprechte gemeentelijke ambitie om zo zorgvuldig mogelijk te bezuinigen. Maar na het verdwijnen van de auto met chauffeur van de burgemeester, is de Nieuwjaarsreceptie gelukkig toch doorgegaan en mogen de accessoires op de fiets van de burgemeester gewoon blijven zitten! 

En ofschoon de publieksdiensten merendeels ruim voldoende worden gewaardeerd, zou het toch goed zijn wanneer iedereen in het Raadhuis zich blijft realiseren, dat de gemeente er voor de burger is en niet andersom! In Engeland noemen ze een ambtenaar een Civil Servant, die hoort te werken vanuit dienstbaarheid in plaats vanuit autoriteit. En die mét burger en bedrijf actief op zoek gaat naar wat kán in plaats van te laten weten wat allemaal niet mág !

Mijn laatste woorden zijn voor onze vereniging zelf. Het gaat góed met ons, dames en heren, héél goed zelfs. In 2011 hebben zich maar liefst 50 nieuwe leden gemeld. In een tijd dat tal van ondernemersverenigingen  klagen over ledenterugloop noteren wij 25 % meer nieuwe leden. Een toename om trots op te zijn.

Veel van die nieuwe leden hebben met u ‘Het jaar van de Veiligheid’ kunnen meebeleven. Wij denken dat het een succesvol thema is geweest dat stof heeft geboden voor een reeks interessante, leuke en soms actieve bijeenkomsten, die op hun beurt weer een bijdrage hebben gevormd voor het nut en de gezelligheid van onze netwerk-ontmoetingen.

Zoals al eerder gezegd wordt het thema voor 2012 “Anders Denken Anders Doen”. Wat dat zoal kan inhouden heb ik hiervoor al een beetje aangeduid. Maar er is veel méér! En onze activiteiten-commissie onder leiding van Hetty Tjalkens zal u dan ook op korte termijn een programma voorschotelen, waarin ‘Anders Denken Anders Doen’ op allerlei wijzen voor het voetlicht zal worden gebracht.

Eén van die bijeenkomsten zal in elk geval zijn een door wethouder Koops geïnitieerde themabijeenkomst in het voorjaar, waarop zal worden bezien hoe ‘Anders Denken’ op grond van vernieuwde maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers kan leiden tot het nemen van nóg meer verantwoordelijkheid voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En dát betekent dan meteen ook ‘Anders Doen’! 

Het moge duidelijk zijn, dat ik dit gemeentelijk initiatief van harte in uw aandacht aanbeveel.  En onder andere op déze wijze moet 2012  weer een mooi OA-jaar worden na het succesvolle jaar 2011. Een succes, dat niet behaald zou zijn zonder de nimmer aflatende inzet van Tineke, Darshan en Celine van ons bureau. Heeft u daar een applausje voor over ? Dames en heren, ik wens u toe, dat ‘Anders Denken Anders Doen’  voor u de inspiratie mag worden voor een fascinerend, voorspoedig en dus gelukkig 2012!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.