Bijgewerkt: 7 augustus 2020

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
17-01-2008

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarssociëteit op 10 janauri 2008 in Restaurant Aan de Poel richtte voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen, mr A.C.J. Böggemann zich tot de aanwezigen met de volgende woorden:

"Het is uitermate plezierig te ervaren dat u met zo velen aanwezig bent, ten eerste natuurlijk om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen, maar ook om te horen hoe het bestuur van uw vereniging aankijkt tegen het nieuwe jaar. En dan ontkom je er niet aan om ook nog even terug te kijken naar het jaar 2007.

Böggemann Amstelveen
(Ondernemersvereniging Amstelveen - 2008)

De voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen, mr A.C.J. Böggemann tijdens zijn toespraak


En ik hoop dat u het goed vindt dat ik de wereldpolitiek overlaat aan de heren Bush en Poetin en de ontwikkelingen op nationaal niveau aan Hare Majesteit, aan Balkenende en aan Doekle Terpstra, om er maar een paar te noemen. Ik beperk mij dan ook graag tot het lokale niveau en kom dan natuurlijk nogal gauw uit bij de relatie tussen de lokale ondernemerswereld en de lokale overheid en vervolgens bij het wel en wee van de ondernemers in het algemeen en van onze vereniging in het bijzonder.

Maar eerst wat woorden voor de relatie met de lokale overheid:

Anders dan de zuchten die mijn voorgangers soms over de gemeente moesten slaken denk ik dat wij nu in een fase zijn beland waarin het uitspreken van waardering voor het gemeentebestuur en haar ambtelijk apparaat méér op haar plaats is. De laatste jaren waait er een nieuwe frissere wind door bestuurlijk Amstelveen. Kenden wij een jaar of vijf, zes geleden nog een vertrekpunt van het College, waarin woorden als “ondernemer”, “economie”, “bedrijfsleven” of iets dergelijks op geen enkele wijze voorkwamen, nú wappert er gelukkig een andere vlag en lijkt het College de lokale economie en het welzijn van het bedrijfsleven veel hoger in het vaandel te hebben.

Ons College vindt het kennelijk weer goed dat ondernemers:

- de aanjagers van de economie zijn;

- zorgen voor goede werkgelegenheid;

- hun verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijk ondernemen;

- een rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van allerlei aard;

- waar mogelijk de gemeente – gevraagd en ongevraagd- assisteren en adviseren en hun expertise beschikbaar stellen bij de ontwikkeling van nieuw beleid of bij de uitvoering van bestaand beleid.

En onze gemeente lijkt weer te begrijpen dat het nodig is dat haar ondernemers:

- gefaciliteerd moeten worden bij het realiseren van adequate bedrijfshuisvesting en de uitoefening van hun ondernemingsactiviteiten;

- gediend moeten worden met verbetering van de gemeentelijke infrastructuur;

- bevrijd moeten worden van onnodige regelgeving en geholpen moeten worden met verkorting van doorlooptijden;

- gemeentelijke support moeten krijgen wanneer het gaat om ondernemersbelangen welke de gemeentegrenzen overschrijden;

- niet opgezadeld mogen worden met hogere lasten, óók niet nu de maximering van de tarieven van de OZB is geschrapt hetgeen de gemeente wellicht in de verleiding brengt om de tarieven voor het bedrijfsleven verder te verhogen,

en dat is dan nog maar een kleine selectie van mooie gedachten welke kennelijk in de hoofden van onze bestuurders rondspoken.

Ik wil in dit verband graag verwijzen naar het normaliter toch al lezenswaardige Amstelveens Nieuwsblad en nu in het bijzonder naar de editie van 2 januari 2008 waarin onze burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris allemaal hun zegje mochten doen over hetgeen zij voor 2008 voor ogen hebben. En als je dát leest dan voel je je werkelijk een klein jochie dat mag gaan uitzoeken in zijn favoriete snoepwinkel! Een paar voorbeelden:

Wethouder Jan Willem Groot, die overigens toch al een poosje bezig is de omstandigheden voor ondernemers te verbeteren, laat weten nog meer in te zetten op het nationaal en internationaal vermarkten van Amstelveen en te streven naar acquisitie van ondernemingen. Maar weet dan wethouder, dat faciliteren daar onverbrekelijk bij hoort. En dan niet alleen voor nieuwe bedrijven maar ook voor bestaande ondernemingen! En als er op dat gebied al het nodige te wensen valt voor het bestaande bedrijfsleven, wat heeft u dan wel te bieden aan nieuwe ondernemingen?

Wethouder Joss Tabak maakt zich sterk voor het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn. Wij steunen haar van harte! Zij werkt verder aan de plannen met betrekking tot het nieuwe Wagener-stadion. Ook dat heeft en houdt onze aandacht, omdat het Amstelveen prominent op de kaart houdt en mogelijkerwijs ook voorzieningen kan bieden voor bijzondere vormen van bedrijfshuisvesting. Ik help u echt hopen dat wij hier de slag met Rotterdam weten te winnen. Het is een project dat een uiterste inspanning van ons allen buitengewoon waard is!

Wethouder Remco Pols rekent op onze steun bij de invulling van het A9-gebied. De ondernemers zijn blij met de ondertunneling van de A9 en vinden het van groot belang mee te praten over de vraag hoe wij Amstelveen gaan herenigen. En daar woningen bouwen is prachtig, en dat moet ook volop gebeuren, maar het zou een grote vergissing zijn om bedrijven daar niet de plek te geven die nodig is om de veelzijdigheid en de dynamiek van een stad als Amstelveen te verzekeren.

Wethouder Pols zegt: “Met volle kracht vooruit”!  Op ons kan hij rekenen, maar wél wanneer wij het gevoel hebben dat wij rechtdoor kunnen met een gemeentelijke wind in de rug!

Wethouder Frans Hellendal en gemeentesecretaris Rein Schurink stellen vooral verbeterde dienstverlening centraal. De gemeentesecretaris wil het dienstenniveau op het rapportcijfer 7 houden en het liefst wat hoger. Wel, op mijn schoolrapport (ik geef toe: het is al een poos geleden, maar ik weet het nog goed) stond bij het cijfer 7: ruim voldoende! En eerlijk gezegd vind ik dat niet genoeg. Een mooie ambitieuze gemeente als Amstelveen, die relatief weinig echte problematieken kent, mag niet tevreden zijn met “ruim voldoende”. Want op mijn rapport stond pas bij het cijfer 8 het woordje : ”goed” en voor minder doen de ondernemers van Amstelveen het niet! En haar burgers trouwens ook niet!

En onze burgervader zegt zich vol te blijven inzetten voor Veilig Ondernemen. Wij juichen dat uiteraard toe en hopen dat aan dat voornemen een stevige invulling kan worden gegeven, zoals dat ook door de gemeente en haar ondernemers is onderschreven in het onlangs getekende convenant Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland dat als doel heeft het terugdringen van de criminaliteit tegen het bedrijfsleven en het creëren van een veilig ondernemersklimaat. Het moge duidelijk zijn dat wij in dit opzicht het nodige van onze overheid verwachten!

En als wethouder Yeter Tan in die krant concludeert, ik citeer: “Laten wij ons samen inzetten voor een mooie en welkome maatschappij. Doet U mee?”, dan antwoord ik daarop: “Graag, maar wel zolang een op waarde geschat bedrijfsleven van die mooie maatschappij deel uitmaakt en dus de waardering krijgt die zij verdient. En dat kan alleen wanneer de politiek zich keer op keer realiseert dat het bedrijfsleven de stuwmotor van onze samenleving is!”

Kortom, veel gaat goed in de relatie Gemeente-Bedrijfsleven, zeker waar het de persoonlijke verhoudingen betreft. Maar zoals gezegd: zakelijk blijft er nog wel het een en ander te wensen. En wij zullen niet ophouden onze wensen in 2008 telkens weer onder de aandacht van de gemeentebestuur te brengen in het vertrouwen dat die eerder geciteerde goede voornemens van het College gerealiseerd zullen worden door het vervullen van onze wensen. Het Amstelveens bedrijfsleven rekent op haar gemeentebestuur!!!

En dan aandacht voor het recente verleden en de toekomst van onze vereniging zelf:

Het jaar 2007 was eigenlijk het jaar van de Verandering. Geënthousiasmeerd door de input van een groep betrokken leden heeft het bestuur een begin gemaakt met het vernieuwen van de vereniging, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. De kussens zijn flink opgeschud!

U ziet nieuwe bestuurleden en een nieuwe taakverdeling! U ziet een vernieuwde organisatie, gesteund door een nieuwe Activiteitencommissie, een nieuwe Ledencommissie en een nieuwe Communicatiecommissie! U ziet andersoortige activiteiten op andere locaties! U ziet een gewijzigd ritme in de dagen waarop wij sociëteitsbijeenkomsten hebben en een gewijzigde indeling van die bijeenkomsten en u beleeft waarschijnlijk toch ook een nieuw elan en een positievere sfeer!  U ervaart hopelijk dat uw bestuur inzet op een dynamischere en attractievere vereniging, waarin u nóg beter kunt netwerken (want dat doet u immers het liefste!) en waarin nóg beter uw belangen worden behartigd en waarin u het vooral ook heel gewoon nóg gezelliger met elkaar zult hebben.

En dat betekent dat na het jaar 2007 het jaar 2008 opnieuw het jaar van de Verandering moet worden, want het proces móet doorgaan! Uw bestuur ziet graag dat de nieuwe wind die nu door de vereniging waait, blijft doorwaaien en wel in de rug en recht vooruit! Wij zullen blijven proberen de vereniging te voorzien van nieuwe impulsen! Wij zullen blijven trachten het voor u nuttiger en leuker te maken! En diegenen die het afgelopen jaar met enige regelmaat aanwezig zijn geweest hebben hopelijk al een beetje het gevoel gekregen dat er echt iets veranderd is. Dat blijkt overigens ook wel uit de reacties die wij van tijd tot tijd, zowel mondeling als schriftelijk, mochten ontvangen. Het is overigens reuze aanmoedigend voor het bestuur en de staf als u dat eens wat vaker doet: Stuur eens een briefje, een mailtje of een smsje met uw mening over hoe het naar uw mening reilt en zeilt met uw vereniging! Ook dáármee toont u uw betrokkenheid!

2008 als Veranderingsjaar uit zich ook in een spiksplinternieuw verenigingskantoor aan de Bovenkerkerweg 41- IV. Prima plek, prima accommodatie voor onze staf die het onder leiding van Tineke Hanssen in 2007 weer prima gedaan heeft! Kan er voor hen een APPLAUSJE van af, dames en heren?

En de voortgaande verandering zouden wij ook graag vertaald zien in een groter ledenaantal in 2008. Wij hebben nu wel een Ledencommissie die buitengewoon haar best doet om leden te werven en een directeur die maximaal haar best doet om leden te behouden, maar is het nu zo gek als ik u gewoon eens het volgende voorleg:

Wij zijn met zo’n dikke 200 leden. Daarvan komt –pakweg- de helft met enige regelmaat op onze bijeenkomsten. Die helft, DAT BENT U DUS!! U bent een betrokken lid, want anders was u hier nu niet! Zou ik ieder van u nu eens mogen vragen om in 2008 nog eens nadrukkelijk uw commitment te laten zien door uw relatiepakket nog eens grondig door te spitten en één nieuw lid aan te brengen. Een beperkte inspanning van u als betrokken lid zou aldus resulteren in 100 nieuwe leden. En dát zou betekenen:

- meer netwerkmogelijkheden voor u allen;

- meer gezelligheid voor ons allen;

- minder zorg in financiële zin voor uw bestuur;

- dus meer mogelijkheden om aantrekkelijke activiteiten voor de leden te kunnen organiseren.

En zie goed: het gaat om UW vereniging! U bént de vereniging en u bepaalt hoe het met de vereniging gaat. U beslist dus of het jaar 2008 echt het jaar wordt waarin de vereniging van binnen en van buiten werkelijk verandert!

De burgemeester riep in zijn nieuwjaarstoespraak het jaar 2008 uit tot het Jaar van de Glimlach! Met die glimlach wil ik mij graag tooien, maar het zou mij een lief ding waard zijn wanneer die glimlach op 31 december 2008 veranderd is in een stralende lach omdat wij hebben mogen vaststellen dat dit nieuwe jaar onze vereniging gezonder en gezelliger en u allen privé gelukkiger heeft gemaakt! Ik wens u allen dan ook van harte een GELUKKIG NIEUWJAAR!"Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.