Bijgewerkt: 21 januari 2021

Nog twee jaar vertraging van de bouw van De Scheg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-07-2018

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontwikkelingen in verband met het bouwproject De Scheg:

'Geachte raad,

Zoals u weet is De Scheg een nieuwe geplande woonwijk aan de uiterste zuidkant van Amstelveen, direct gelegen onder Westwijk. De ontwikkeling ervan gaat nog even duren. De verwachting is dat we in 2020 kunnen starten met het bouwrijp maken. In deze raads- brief informeren wij u over de achtergrond en voortgang van dit project.

Historie. De Scheg is de laatste stadsuitbreiding van de gemeente Amstelveen. De wijk is geprojecteerd ten zuiden van de J.C. van Hattumweg in de Noorder Legmeerpolder. De zuidelijke grens van de Scheg wordt gevormd door de 20 Ke-lijn van Schiphol, die in het Luchthavenindelingsbesluit de begrenzing vormt van het zogeheten ruimtelijk afwegingsgebied, waar woningbouw niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van een uitvliegroute van Schiphol. Het plangebied van De Scheg is ongeveer 59 hectare groot. De gemeente heeft hiervan 1,5 hectare in eigendom. De overige grond is in eigendom van ongeveer 15 eigenaren; een combinatie van oorspronkelijke eigenaren met een kwekerij en professionele ontwikkelaars die grond hebben gekocht om te kunnen (laten) ontwikkelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Ontwikkelvisie. Op 30 september 2015 heeft de raad de Ontwikkelvisie voor De Scheg vastgesteld. In deze Ontwikkelvisie zijn de kaders vastgelegd waarbinnen De Scheg tot ontwikkeling kan komen. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de wijk tot ontwikkeling komt op basis van facilitair grondbeleid. Dit betekent dat grondeigenaren zelf de grond tot ontwikkeling brengen en dat de gemeente niet actief gronden aankoopt in het gebied. Uw raad stelt hiertoe een bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan en een exploitatieplan vast.

Op basis van deze instrumenten houdt de gemeente sturing op de ruimtelijke uitwerking van het gebied, inclusief het kostenverhaal. De gemeente dient namelijk, conform de wet, de kosten die zij maakt te verhalen op de grondeigenaren in het gebied die hun grond tot ontwikkeling brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het aanleggen van de openbare ruimte (wegen, groen en water), maar ook de plankosten die de gemeente maakt voor het opstellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan. Vanwege het grote aantal eigenaren stelt de gemeente in ieder geval een exploitatieplan vast en kunnen op die wijze alle kosten worden verhaald.

Inhoudelijke speerpunten uit de Ontwikkelvisie zijn het bouwen van een wijk met overwegend laagbouw met daarbinnen verschillende woonmilieus met een eigen karakter. Bebouwing is gericht op de doorstroming en vindt plaats in het middeldure en dure koopsegment. Er is tevens ruimte voor particulier opdrachtgeverschap, waarbij mensen zelf een kavel kunnen kopen en een woning kunnen bouwen. Ook heeft De Scheg een duurzaamheidsambitie en hanteert zij hiervoor de scores op het gebied van de GPR-stedenbouw. De Scheg zal volledig gasloos worden aangelegd. Tot slot dient in De Scheg rekening te wor- den gehouden met het bouwen nabij een door vliegtuiggeluid belaste zone. Doelstelling is om hiertoe verzachtende maatregelen te nemen die terugkomen in de bebouwde omgeving en/of de openbare ruimte.


De locatie van het woningbouwproject De Scheg


Proces en huidige stand van zaken. Sinds het vaststellen van de Ontwikkelvisie is gewerkt aan het ruimtelijk en financieel verder uitwerken van het plangebied. Met twee grote ontwikkelaars die ook grondeigenaar zijn in het gebied of deze vertegenwoordigen, zijn voorovereenkomsten gesloten om te onderzoeken of het sluiten van een kostenverhaalovereenkomst mogelijk is. Hierbij wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig verder verfijnen van een verkaveling, die moet dienen als basis voor het bestemmingsplan. Een groot deel van het overleg met deze ontwikkelaars gaat over de financiële implicaties van het plan en de exploitatiebijdrage die partijen daarbij moeten afdragen. Deze exploitatiebijdrage is gerelateerd aan het opbrengend ver- mogen van het woningbouwprogramma per grondeigenaar.

De gesprekken hierover duren langer dan van tevoren verwacht aangezien er vele zaken moeten worden uitgezocht en uitgewerkt ten behoeve van het bestemmingsplan en exploitatieplan. Tevens is een deel van de afgelopen periode besteed aan het inpassen van een uitbreiding van het plangebied. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Luchthavenindelingbesluit per 1 januari  2018 is de ligging van uiterste bebouwingsgrens van De Scheg nader gepreciseerd, waardoor het plangebied iets vergroot kon worden ten opzichte van het plangebied, zoals dat in de Ontwikkelvisie was opgenomen. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie gelden onverkort, alleen is het plangebied nu ongeveer 10 hectare groter. De huidige stand van het woningbouwprogramma is dat er ruimte is voor zo’n 1100 woningen.

Verwachting is om eind 2018 of begin 2019 een voorontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Een en ander moet leiden tot een vaststelling van het bestemmingsplan een jaar later, waarna het mogelijk moet zijn medio 2020 te starten met het bouwrijp maken van het gebied. Deze momenten zijn indicatief, mede gezien het feit dat de ruimtelijke procedure en het besluitvormingstraject zorgvuldig moeten worden doorlopen en hierbij de reguliere mogelijkheden tot bezwaar en beroep van toepassing zijn.

Binnenkort ontvangt u van ons een overzicht van woningbouwprojecten in Amstelveen, de fase, waarin het project zich bevindt en de ruimte voor invloed op het woonprogramma. We houden u op de hoogte over de verdere vorderingen in dit project. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst, de burgemeester Bas Eenhoorn'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.