Bijgewerkt: 17 januari 2021

Onderwijshuisvesting in de voormalige bibliotheek in Middenhoven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-11-2014

Het College van B en W van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor de voormalige bibliotheek, die al langdurig leegstaat, aan de Orion 19  in gebruik te nemen ten behoeve van uitbreiding van het aantal groepsruimten voor de basisscholen De Pionier, De Cirkel en de Willem Alexanderschool. Deze scholen hebben een dringend tekort aan voldoende schoollokalen. De beschikbare ruimte aan de Orion 19 kan na aanpassingen voorzien in de huisvestingsbehoefte in de directe nabijheid van de scholen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De ingangen van de bibliotheek, van RTV-Amstelveen en de Vereniging Historisch Amstelveen, in de wijk Middenhoven aan Orion 19 in 2009


Leerling prognoses geven aan dat het aantal leerlingen op De Pionier, De Cirkel en Willem Alexanderschool de komende jaren gaat groeien. Dat betekent dat er de komende jaren grote behoefte aan lokalen ontstaat. Na aanpassingen in het gebouw is de ruimte in Orion 19 geschikt om 5 groepen leerlingen te huisvesten. Daarnaast is er dan nog ruimte beschikbaar in het gebouw voor andersoortige educatieve activiteiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

In de grote zaal van Orion 19 werd gedeeltelijk de 22ste Atelierroute gehouden met de kunstwerken van leden van de Vereniging Amstelland Kunst


Orion 19 maakt deel uit van een appartementencomplex met een Vereniging van Eigenaren (VVE). In de splitsingsakte is juridisch vastgelegd, dat Orion 19 gebruikt mag worden als bibliotheekruimte. Nu het deze functie niet meer heeft, dreigt de lege ruimte te verloederen en ervaring leert, dat dat weer uitnodigt tot vandalisme. Vandalisme tast op zijn beurt weer het veiligheids- en welzijnsgevoel van de buurt aan.

Daarom dringt het college aan om de bibliotheekbestemming te wijzigen. Daarvoor is medewerking van de VVE nodig. Formeel is medewerking van de VVE nog niet verleend. Ondanks diverse pogingen lukt het niet om in contact te komen met het VVE-bestuur om een nieuwe vergadering uit schrijven. Het college acht het verder voortduren van de huidige leegstand niet acceptabel en wil, gelet op het grote maatschappelijke belang van voldoende onderwijshuisvesting en verloedering van de wijk, actie ondernemen. De maatschappelijke consequenties van de leegstand wegen zwaarder dan het mogelijke risico van juridische procedures wegens ontbreken van formele medewerking van de VVE.

Op verzoek van gebruikers van het appartementencomplex draagt de gemeente Amstelveen zorg voor een “groene wand” aan de achterzijde van het gebouw om graffiti tegen te gaan. Met het aanpassen van Orion 19 tot onderwijs-huisvesting vraagt het college de gemeenteraad een bedrag van € 840.000,- beschikbaar te stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.