Bijgewerkt: 13 juli 2020

Op gemeenten wordt extra bezuinigd

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
31-10-2012

Uit het op 29 oktober 2012 gepresenteerde regeerakkoord wordt duidelijk, dat op gemeenten extra wordt bezuinigd. Dit heeft gevolgen voor dienstverlening dichtbij burgers door de gemeenten. Gemeenten zijn positief over het feit, dat de decentralisaties verder worden doorgezet in combinatie met beleidsvrijheid voor gemeenten.

Het uitgangspunt van gedwongen schaalvergroting uit het regeerakkoord biedt echter geen oplossing voor de organisatie hiervan. Dit laat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weten in een eerste reactie. Gemeenten dringen aan op spoedig overleg met het nieuwe kabinet om de consequenties van de gepresenteerde plannen te bespreken.

Bemoedigend is het uitgangspunt ‘éen gezin, één plan, één regisseur’ bij de decentralisaties in het sociale domein. Hierbij hebben de gemeenten een duidelijke rol als eerste overheid. Nog onduidelijk is, hoe dit wordt uitgewerkt. Gemeenten vinden het van belang taken op elkaar af te stemmen en juichen grotere beleidsvrijheid toe.

Raadhuis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het raadhuis van de gemeente Amstelveen


Gemeenten zijn positief over het voornemen de Wwb (Wet werk en bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) naar een participatiewet te integreren. Dit is een lang gekoesterde wens van gemeenten, zodat zij in samenhang met andere terreinen jeugd en zorg oplossingen kunnen zoeken en maatwerk kunnen bieden voor burgers.

De VNG constateert, dat de bestuurlijke verhoudingen op gebied van financiën met voeten worden getreden. Weliswaar wordt gesteld dat de ‘trap op, trap af’-systematiek wordt gevolgd, maar tegelijkertijd wordt het Btw compensatiefonds afgeschaft, moeten gemeenten gedwongen bankieren via de schatkist, wordt het gemeentefonds aangeslagen voor zaken als onderwijshuisvesting en peuterspeelzaalwerk en wordt er een financieel voorschot genomen op een eventuele schaalvergroting. Deze maatregelen werken contraproductief uit op de dienstverlening aan de burgers en beperken de investeringskracht van gemeenten.

Gemeenten moeten taken kunnen oppakken, maar hebben als uitgangspunt, dat zij zelf kiezen voor de wijze, waarop zij samenwerking vormgeven: via meer en intensievere samenwerking en/of samenvoeging. Schaalvergroting is niet leidend bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en moet dus als doel op zichzelf worden beschouwd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.