Bijgewerkt: 11 juli 2020

Overzicht hervormingen en stelselwijzigingen van de regering

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
06-11-2010

Minister-president Mark Rutte (VVD) heeft de Tweede Kamer een overzicht toegestuurd met hervormingen en stelselwijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit het regeerakkoord.

Rutte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Op de archieffoto Mark Rutte als VVD fractievoorzitter in de Tweede Kamer tijdens zijn toespraak in restaurant Paardenburg in Amstelveen op 19 mei 2008


Daarnaast kondigt de minister-president aan dat hij de Tweede Kamer al bij de eerstkomende Verantwoordingsdag op 18 mei 2011 wil informeren over de aanpak en de voortgang van deze hervormingen en stelselherzieningen.

Formeel staat deze Verantwoordingsdag in het teken van de verantwoording over het begrotingsjaar 2010. De voortgang van de hervormingen zou eigenlijk pas in het voorjaar van 2012 aan de orde zijn.

Lijst hervormingen en stelselherzieningen

-Opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad en de oprichting van de Infrastructuurautoriteit

-Omvorming van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) tot de regeling SDE+, die wordt gefinancierd door een opslag op de energierekening.

-Nieuw bedrijfslevenbeleid

-Stelselherziening AWBZ

-Marktwerking cure (onder andere winstuitkering ziekenhuizen)

-Restrictief en selectief asiel- en migratiebeleid

-Voorstellen om ruimtelijke ordening meer over te laten aan provincies en gemeenten (decentralisatie ruimtelijke ordening)

-Prestatiebeloning onderwijs

-Invoering van een sociaal leenstelsel voor de masterfase / uitvoering van het rapport van de commissie Toekomstbestendigheid hoger onderwijs (commissie-Veerman)

-Stelselwijziging publieke omroep

-Stelselwijziging cultuur

-Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg (door een Zorginstellingen Beginselenwet die concrete rechten voor bewoners van zorginstellingen regelt)

-Oprichting nationale politie

-Aanscherping strafrecht

-Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt

-Sociaal akkoord met werkgevers en werknemers over maatregelen om uit de crisis te komen/ verhoging AOW-leeftijd naar 66 jaar

-Hervorming huurmarktAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.