Bijgewerkt: 26 januari 2021

Petitie: Hoe MOC de vernieling in wordt geholpen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-11-2013

Petitie aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen. Amstelveen, 8 november 2013.

1. Het MOC: hoe het altijd al was.

De naam MOC bestaat al jaren. Het betekent: Maatschappelijk Ontmoetingscentrum. Al tientallen jaren is het een ontmoetingsplaats voor (oudere) inwoners van Amstelveen. Er worden cursussen gegeven, clubs organiseren er op allerlei terreinen. Deze activiteiten worden mogelijk door een groot aantal vrijwilligers, dat belangeloos, zelfs met eigen bijdragen, en ondersteund door deskundig personeel, allerlei zaken verder ontwikkelde.

moc Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het MOC-gebouw aan de Lindenlaan 75


Vermeldenswaard is bv. de inrichting van een eigen keuken, voorzien van drink- en eetservies, door vrijwilligers bijeen gebracht uit eigen activiteiten, waardoor maandelijks een min of meer vaste groep inwoners gezamenlijk kon dineren. Ook de technische werkzaamheden (waaronder de brandveiligheid) maakten daar een groot deel vanuit. In feite functioneerde het MOC al als een Buurtkamer voor een wijde omgeving nog voordat deze naam werd uitgevonden.

2. Gebeurtenissen rond de Buurtkamer aan de van der Hooplaan

Recent ontstond door initiatieven vanuit het gemeentebestuur een zinvolle activiteit die "Buurtkamer" werd genoemd. Deze Buurtkamer vond aldaar vestigingsplaats (omdat de Volvogarage daar vertrok) en sloeg goed aan. Helaas was deze Buurtkamer gedwongen te vertrekken door een ander initiatief van hetzelfde gemeentebestuur, om puur economische redenen, waarbij in die buurt een grote supermarkt noodzakelijk werd geacht.

Ondanks protesten vanuit de al bestaande winkelstand aan diezelfde weg, die uiteraard een te grote en oneerlijke concurrentie verwachtte, werd het initiatief doorgezet, waarbij zelfs een bestaande winkel van de Spar dreigde te worden opgeofferd. Helaas ook, nam het gemeentebestuur, toen het besluit deze Buurtkamer te verplaatsen naar het gebouw van het MOC.

Uiteindelijk bleek echter de bedoelde supermarkt (de Coöp) niet bereid aan die verplaatsing mee te werken en ging over tot verbouwing en uitbreiding ter plaatse. Daardoor bleek de verplaatsing van de Buurtkamer naar het MOC onnodig, een uitgave die bij nader inzien voorkomen had kunnen worden.

3. De situatie in het MOC nu

De deelnemers en vrijwilligers in het MOC voelden zich door de plotselinge veranderingen overvallen. Er werd daarbij kennelijk geen rekening gehouden met de activiteiten, gevoelens en belangen van de vele tientallen deelnemers en vrijwilligers, die daar al vele jaren en tot tevredenheid van velen werken.

Zonder verder overleg met de bestaande vrijwilligersgroepen werd een aantal veranderingen doorgevoerd, terwijl er kennelijk een soort zwijgplicht werd gehanteerd, waardoor onduidelijk bleef wie wat besliste. Verscheidene groepen moesten zonder overleg plotseling plaats maken voor de activiteiten van de Buurtkamer. Het mag dan ook niet verwonderen, dat er onder deze mensen grote onrust en wantrouwen ontstond, gevolgd door onnodige roddel en achterklap. Kennelijk is ook de leiding van Vita daarin tekort geschoten.

Samenvattend doen zich o.a. de volgende problemen voor:

= De kapsalon en de pedicure verhuizen binnenkort naar de lste etage.Daardoor moeten hun klanten, die dikwijls met een rollator, of rolstoel moeten bewegen, per lift naar deze etage gaan. Deze lift mag echter, ingevolge brandweervoorschriften, tijdens brand niet gebruikt worden. In dat geval zitten deze mensen (die geen trappen kunnen lopen) "als ratten in de val", hetgeen uiteraard een onduldbare situatie tot gevolg heeft.

- Ook kleine en grotere groepen deelnemers, die met elkaar gezellig spelletjes doen en allerlei activiteiten als handwerken en schilderen ondernemen, overkomt hetzelfde, wanneer ook zij naar de lste etage moeten verhuizen.

= Een aantal nooduitgangen blijkt plotseling niet meer bereikbaar, onder andere, omdat tussendeuren op slot blijken te zitten. Onduidelijk is ook wie dan de sleutel van deze deuren beheert.

= Bij het grote aantal oudere bezoekers komen veel hartproblemen voor. Daarom is het onaanvaardbaar, dat in het gebouw geen AED apparatuur aanwezig is.

= De toegang tot het gebouw is onbeperkt mogelijk voor iedereen zonder, dat er enige controle is op wie daar rondloopt. Gevolg: reeds driemaal is er een mantel of jas gestolen: "Dader onbekend".

= Door al deze feiten dreigen nu veel vrijwilligers af te haken en na vele jaren met hun activiteiten te stoppen, waardoor veel deskundigheid verloren dreigt te gaan. Al met al een heel negatieve ontwikkeling, waardoor de in vele jaren bereikte successen verloren dreigen te gaan, juist nu door het ontstaan van een nieuwe wijk met nieuwbouw aan de overzijde van het MOC er des te groter behoefte is aan ondersteuning van de nieuwkomers.

4. Wat nu vooral nodig is

Het kan toch niet de bedoeling van het gemeentebestuur zijn dergelijke activiteiten, die van groot belang zijn voor de inwoners van Amstelveen, te frustreren. Het is dan ook van het grootste belang, dat het MOC in zijn huidige vorm kan blijven voortbestaan. Daartoe moet allereerst alle onrust onder deelnemers en vrijwilligers worden weggenomen, hetgeen het beste kan gebeuren door herstel van de oude situatie.

Verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Wij kunnen niet beoordelen, of het mogelijk is de verhuizing van de Buurtkamer terug te draaien, hoewel dat wel onze wens is, mede omwille van het vele werk dat ook daar door vrijwilligers is verricht.

Indien dat niet tot de mogelijkheden behoort, verzoeken wij U dringend te bewerkstelligen dat de Buurtkamer en haar vrijwilligers binnen Vita worden opgenomen in de organisatie van het MOC en via onderlinge afspraken met de al functionerende groepen over werkbaarheid en veiligheid tot een zinvolle samenwerking kunnen komen.

De al actieve vrijwilligers van de Buurtkamer zijn daar dan ook van harte welkom. Met nadruk dringen wij er op aan de hier boven vermelde onveilige situatie te voorkomen.

Hoogachtend, namens vrijwilligers en deelnemers van het MOC. G. Gal, G. Kuijper, mevr. E. Bergsma, A. Smits

Bijlage: lijst met 91 handtekeningen van deelnemers en vrijwilligers.


Antwoord van het College B en W van Amstelveen op 18 november 2013:

Betreft petitie MOC

Geachte heren Gal, Smits en mevrouw Bergsma,

Wij hebben uw petitie over het gebruik van het MOC gebouw ontvangen, waarvoor dank. De inzet van vrijwilligers is belangrijk in onze samenleving. We spreken graag onze waardering uit voor het goede werk, dat u verricht. Wijk- en buurtcentra spelen een rol als onmoetingsplek voor onze inwoners.

Wij zijn er van op de hoogte, dat vele vrijwilligers van VITA welzijn en advies (Vita) en bezoekers van het MOC gebouw al jaren met veel plezier gebruik maken van dit wijksteunpunt van Vita welzijn en advies. Sinds afgelopen zomer is ook de buurtkamer die tot die tijd gehuisvest was in de voormalige Volvo garage aan de Van der Hooplaan, in het MOC gebouw op de begane grond gevestigd.

De rest van het gebouw wordt door woningbouwcorporatie Eigen Haard verhuurd aan maatschappelijke ondernemers. Hiermee kan het MOC gebouw nog meer uitgroeien tot een gebouw, waar iedereen in de buurt heen kan voor een activiteit, of om elkaar te ontmoeten.

De plannen voor de ontwikkeling van het MOC gebouw tot een plek voor en van de buurt zijn het afgelopen anderhalf jaar opgesteld door Eigen Haard in nauw overleg met (potentiële) huurders, Vita welzijn en advies, Cardanus, de bewonersinitiatiefgroep Keizer Karelpark en de gemeente. Wij begrijpen uit uw brief, dat u als vrijwilligers van Vita welzijn en advies en gebruikers van de benedenverdieping zich onvoldoende betrokken hebt gevoeld bij deze ontwikkeling. Dit betreuren wij.

De directeur van Vita, de heer De Leuw, heeft ons verzekerd, dat alle activiteiten die tot nu toe in het wijksteunpunt plaatsvonden, doorgang vinden, maar dat inderdaad enkele activiteiten en de kapsalon en pedicure naar de eerste verdieping zijn verhuisd.

De heer De Leuw heeft inmiddels laten weten, dat er op korte termijn een bijeenkomst zal worden gepland met u, Vita, de buurtkamer en Eigen Haard. In deze bijeenkomst zullen de knelpunten (brandveiligheid, AED, afgesloten garderobe, nooduitgangen) die u aangeeft besproken worden. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging van Vita voor.

Eigen Haard heeft inmiddels tijdelijk een beheerder aangesteld voor het gebouw. Ook is er begonnen met het opknappen van de begane grond, waardoor het een mooi en toegankelijk gebouw voor iedereen uit het Keizer Karelpark wordt. Wij hopen, dat de diverse groepen die gebruik (gaan) maken van het MOC gebouw elkaar snel zullen vinden en in goede harmonie met elkaar willen samenwerken en dat u zich als onmisbare vrijwilligers wilt blijven inzetten.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester mr. J.H.C. van Zanen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.