Bijgewerkt: 24 januari 2021

Pilot tweetalige kinderopvang bij kinderdagverblijf Hestia Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Hestia
05-09-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving en vergunningen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving en vergunningen


Inleiding

Met Hestia Amstelveen is in juni 2014 overeengekomen dat ons college gedurende één jaar niet handhavend zal optreden tegen het overtreden van artikel 1.55 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) ten aanzien van de voorgeschreven voertaal, mits aan de door hen opgestelde gedragscode wordt voldaan. Naast de Nederlandse taal wordt er bij Hestia Amstelveen in het Engels met de kinderen gesproken. Hoewel anderstalige opvang wel binnen het wettelijk kader valt indien het de opvang van kinderen uit expatgezinnen betreft, is door de toezichthouder Wet kinderopvang, zijnde de GGD Amsterdam geconstateerd, dat dit niet (geheel) het geval is bij de vestiging Hestia Amstelveen.

Omdat er steeds meer behoefte is aan meertalige kinderopvang, maar de wetgeving dit slechts beperkt toelaat, is een werkgroep gestart, waarin Hestia Kinderopvang (met drie vestigingen in Amsterdam en één vestiging in Amstelveen) gezamenlijk optrekt met o.a. houders van andere kindercentra, de gemeente Amsterdam en de GGD Amsterdam met als doel te komen tot een landelijke pilot. In navolging van de gemeente Amsterdam is daarom door ons besloten vooralsnog niet handhavend op te treden ten aanzien van de voorgeschreven voertaal.

Landelijke pilot meertalige kinderopvang

De gemeente Amsterdam heeft inmiddels bij het ministerie van SZW het voorstel ingediend voor een pilot meertalige kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. In mei 2015 heeft minister Asscher van SZW een brief aan de Tweede Kamer verstuurd met het voorstel om op experimentele basis meertalige kinderopvang mogelijk te maken voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Deze landelijke pilot zal aan strikte voorwaarden worden gebonden en alleen daartoe geselecteerde instellingen mogen hieraan deelnemen. Hiertoe zal een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden opgesteld met een beoog- de inwerkingtreding van begin 2016.

Voor de buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) wordt het via een wetswijziging mogelijk om maximaal 50% van de openingstijd kinderopvang aan te bieden in de Engelse, Duitse of Franse taal. Hiermee wordt aangesloten bij de wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (afkomstig van ministerie OCW).

Stand van zaken

Of Hestia Amstelveen (of mogelijk een ander kindercentrum in Amstelveen) aan deze landelijke pilot zal mogen deelnemen is nog niet zeker. Ook staat het niet vast of de wetswijziging dan wel de AMvB daadwerkelijk begin 2016 in werking zal treden. De gemeente Amsterdam hanteert hetzelfde principe als onze gemeente door vooralsnog niet handhavend op te treden ten aanzien van de voorgeschreven voertaal. De afspraken zullen worden herzien zodra meer duidelijkheid is over de landelijke pilot en de daaraan deelnemende kindercentra. Gelet op bovenstaande staat ons college voor de keuze om, of de eerder gemaakte afspraken met de houder van dit kinderdagverblijf te verlengen, of te besluiten om vanaf nu handhavend te gaan optreden.

Vervolg actie

Aangezien er in onze gemeente zeker behoefte is aan meertalige kinderopvang, zal de afspraak met Hestia Amstelveen schriftelijk worden verlengd tot het moment, waarop duidelijk is welke kindercentra aan de landelijke pilot mogen deelnemen. Bij de inspectiebezoeken door GGD Amsterdam dient wel door hen te worden aangetoond dat aan de gedragscode wordt voldaan. Begin 2016 zal in overleg met de gemeente Amsterdam en de GGD Amsterdam gezamenlijk worden beoordeeld welke mogelijkheden er dan nog zijn voor die kindercentra die niet aan de landelijke pilot gaan deelnemen, maar wel de wens hebben de tweetalige kinderopvang te continueren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Herbert Raat

Wethouder Handhaving en vergunningenTer info: Hestia?

In de Griekse mythologie is Hestia de godin van het vuur en in het bijzonder van de huiselijke haard. Waar geen haard aanwezig is, kan ook geen geborgenheid zijn. In Griekse woningen werd bij de haard vaak ook een offervuur aangericht ter ere van Hestia. Bij allerlei verschillende gebeurtenissen in het leven werd er aan de godin geofferd: als men op reis ging, bij de geboorte van een kind, bij een huwelijk. Alle huisgenoten die op haar altaar offerden, genoten haar bescherming. Zij is ook bekend onder de namen Istia of Vesta.

Toen Ileen Purperhart, directeur van Hestia Kinderopvang, in 2003 plannen maakte voor een nieuw te starten kinderdagverblijf, zocht ze naar een aansprekende naam, maar ook naar een naam met een symbolische betekenis. Haar zoon kwam op het idee om de naam van deze Griekse godin te gebruiken, omdat een kinderdagverblijf een tweede thuis is voor kinderen, ouders en medewerkers: een plek, waar zij zich welkom en geborgen voelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.