Bijgewerkt: 26 januari 2021

Problemen met de funderingen aan de Amsterdamseweg en omgeving

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-07-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, Wethouder Handhaving


Geachte raadsleden,

Op 26 mei 2015 heb ik u per brief (kenmerk Z-2015/028411) geïnformeerd over problemen met funderingen bij enkele woningen op de Amsterdamseweg. Recentelijk heb ik signalen ontvangen, dat bij enkele van deze woningen zorgelijke situaties dreigen te ontstaan. Dit is voor mij aanleiding geweest om bij een aantal bewoners langs te gaan en de situatie te bekijken. Met deze brief wil ik u informeren over wat we hebben aangetroffen en de vervolg-acties die zijn ingezet.

Direct handelen

De laatste weken hebben we meerdere individuele en collectieve gesprekken gevoerd met bewoners en eigenaren van woonblokken, waar de aangehaalde funderingsproblematiek het meest prominent is. Bij enkele woonblokken verloopt het overleg tussen bewoners constructief. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en laten gezamenlijk herstelwerkzaamheden uitvoeren. Om uiteenlopende redenen geldt dit niet voor alle getroffen woningeigenaren, de voortgang verloopt soms moeizaam.

Dit, terwijl bij een aantal woningen sprake is van behoorlijke verzakkingen, waardoor o.a. ramen zijn gesprongen, of de woonkamer gestut moet worden ter voorkoming van verdere schade. Duidelijk is, dat er sommige gevallen direct gehandeld moet worden.

Eigenaren verantwoordelijk

Het standpunt van de gemeente is, dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn, of haar gebouw. Mocht een eigenaar deze verantwoordelijkheid niet, of onvoldoende nemen, waardoor er een onveilige situatie ontstaat voor de eigenaar en direct omwonenden, dan moeten we bestuursrechtelijk ingrijpen. Voordat we hiertoe overgaan, hebben we een extern bureau de opdracht gegeven de situatie in kaart te brengen.

In de tussentijd zijn er aanvullende maatregelen getroffen om objectief vast te kunnen stellen, of de veiligheid van Amstelveense bewoners in gevaar is en of wij als gemeente op korte termijn publiekrechtelijke handhavingsinstrumenten moeten inzetten. De kaders hiervoor heb ik beschreven in mijn brief van 26 mei 2015.

De hierboven genoemde aanvullende maatregelen zijn:

-Instellen van een meetbouten net. Met dit meetbouten net kunnen verzakkingen gemonitord worden en bepaald worden, of verzakking toenemen. Op basis hiervan kan indicatief worden vastgesteld, of een woning (in)stabiel is.

-Er zijn bij enkele woningen door een gespecialiseerd bureau inspecties verricht om de staat van de fundering te gaan bepalen. Voor het verrichten van deze inspecties was medewerking van de bewoners noodzakelijk, omdat er in de woning graafwerkzaamheden moesten plaatsvinden. De uitkomst van deze inspecties onderschrijvende zorgelijke situatie en geven aanleiding om spoedig over te gaan tot het aanschrijven van de woning eigenaren. De inspectierapporten liggen vertrouwelijk ter inzage bij de griffie.

Separaat hieraan moet de totale omvang van deze problematiek in kaart worden gebracht. We willen weten, of deze funderingsproblematiek zich alleen afspeelt bij de bij ons bekende woningen, of dat het hier om een groter gebied gaat.Veiligheid hoogste prioriteit

Herstelwerkzaamheden aan de fundering vraagt van eigenaren een financiële investering. Gelukkig kunnen veel eigenaren dit zelf financieren. Mocht het zo zijn, dat eigenaren geen financieringsmogelijkheden hebben, dan kan dit, naar oordeel van het college, geen aanleiding zijn om af te zien van herstelwerkzaamheden. In die gevallen gaan we met bewoners in overleg om tot een oplossing te komen. In het uiterste geval, als de veiligheid echt in het geding komt, kan de gemeente overgaan tot het voorschieten van de kosten.

We zullen dit per situatie bekijken en uitwerken. Afspraken omtrent aflossing maken hier onlosmakelijk onderdeel van uit. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij nieuwe ontwikkelingen zal ik u opnieuw berichten.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat, Wethouder Handhaving


Info Funderingstechnieken

Enige jaren geleden waarschuwde hoogleraar funderingstechnieken van de Technische Universiteit Delft, de heer F. van Tol, al voor het snel oplopen van het aantal woningen, dat zou lijden aan paalrot. Naar schatting hebben meer dan honderdduizend huizen in Nederland er al last van. Door paalrot kan een woning gaan verzakken en kunnen funderingen en muren gaan scheuren. In het ergste geval kan instortingsgevaar ontstaan. De remedie is niet eenduidig. Het grondwaterpeil verhogen kan niet altijd, omdat daarmee elders in de gemeente kelders kunnen onderlopen. Soms kan de hardheid van de palen met behulp van injecties worden hersteld.

Bij woningen met een reeds aangetaste fundering moeten de rottende palen worden vervangen. Iet vervangen van deze palen kan alleen per huizenblok en niet per individuele woning. In dat geval zouden de huizen in het blok met de oude palen blijven zakken, waardoor grote scheuren kunnen ontstaan met de huizen, waarvan de fundering is hersteld. Maar dat heeft als consequentie, dat als een eigenaar in een blok geen geld heeft om de operatie te betalen, het hele blok niet onderhanden genomen kan worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Woonhuizen aan de Molenweg in Amstelveen


Wat is NAP?

Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte, waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Voor het gemak wordt het NAP gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau, in werkelijkheid is het hoger. Van oorsprong kwam het NAP overeen met de geoïde, maar tegenwoordig komt dit niet meer geheel overeen. Externe link: Platform Belangen Verenigingen Funderings Problematiek

Bij woningen aan de Molenweg in Amstelveen is sprake van paalrot. Onderzoek bij vier woningen (nummers 9 tot en met 15) heeft dit aan het licht gebracht in 2007. Met het herstel is een bedrag tussen 70.000 en 100.000 euro per woning gemoeid. Oorzaak is het niveau van het grondwater, dat 80 centimeter lager staat dan ten tijde van de realisatie van de huizen, begin jaren van 1920.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.