Bijgewerkt: 26 februari 2020

Programma onderwijshuisvesting Amstelveen gaat gewoon door

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-10-2009

De gemeenteraad van Amstelveen heeft bij de behandeling van de Kadernota 2010 besloten, dat het programma onderwijshuisvesting (PIA 1), onverkort moet worden uitgevoerd. Het betreft een omvangrijk investeringsprogramma van tientallen miljoenen euro’s.

Begroting  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen opent de bijeenkomst in het raadhuis


In het ‘Supplement Begroting 2010’ doet het college een groot aantal voorstellen waarmee de onverkorte voortgang van de onderwijshuisvesting (en de realisatie van een jongerencentrum aan de Zetterij) is veiliggesteld. Op 11 november 2009 bespreekt de Gemeenteraad de voorstellen.

Burgemeester en wethouders zien het, als een van de grootste krachttoeren van deze raadsperiode om – ondanks de financieel moeilijke tijden – het programma onderwijshuisvesting volledig uitgevoerd te krijgen. Hoewel er nog hier en daar gesleuteld moet worden aan de precieze locaties, zijn eind 2015 alle huisvestingsprojecten uitgevoerd.

Begroting  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dolf Veenboer (PvdA) wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg legt de situatie uit van de onderwijshuisvesting in Amstelveen


Een groot deel van de dekking is al beschikbaar, voor het overige wordt die onder meer gevonden in:inmiddels gerealiseerde grondopbrengsten, het (deels) aanwenden van de algemene reserve en het onderzoeken van mogelijkheden, waarbij de gemeente een school krijgt opgeleverd in ruil voor een grondpositie die vervolgens voor eigen rekening en risico kan worden ontwikkeld. Op deze wijze zijn voldoende dekkingsmogelijkheden te vinden om het programma uit te voeren.

Begroting  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Frans Hellendall (VVD) wethouder Financiën vertelt over, dat vele projecten worden geschrapt en dat de algemene reserve van de gemeente op een lage niveau is


Het geven van prioriteit aan onderwijshuisvesting, brengt vanzelfsprekend met zich mee, dat andere wensen niet gehonoreerd kunnen worden: “Het is kiezen of kabelen,” aldus het college. Een aantal bestaande plannen wordt geschrapt; voor nieuwe plannen ontbreekt het geld en de algemene reserve zakt naar een ondergrens. Daarmee is een sluitende begroting en meerjarenraming binnen handbereik, terwijl de lasten voor de burgers, de allerzwaksten, het thema veiligheid en overlast, de kwaliteit van èn het niveau van de voorzieningen worden ontzien.

Begroting  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Remco Pol (PvdA) wethouder Wonen vertelt, dat het project A9 is niet in gevaar, door de bezuinigingen


Met de besluitvorming in de Raad over de Kadernota 2010 is een mix aan  ombuigingsvoorstellen aangekondigd om een structureel sluitende meerjarenbegroting te verkrijgen. Het gaat om een oplopend bedrag van ten minste 10 miljoen euro structureel tot en met 2013.

Begroting  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Joss Tabak (VVD) wethouder Mobiliteit luistert naar de leden van het college over de begroting van Amstelveen


Begroting  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Economische zaken en Werkgelegenheid luistert naar de uitspraken van zijn collega wethouders


Het college stelt voor de volgende voornemens te schrappen:

-het investeringsfonds prioriteiten gebouwd parkeren sociale woningbouw,

-beelden Stadshart,

-kunst Westwijk ZO/ZW,

-PIA2 (met uitzondering van De Zetterij),

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV)

-wijkcentrum Hortensialaan.

Daarnaast is eerder al gemeld, dat structurele ruimte onder meer is gevonden in het uitstel van renovatie van heesters, het faseren van de nota fiets en het beëindigen van het budget beeldende kunst buitenruimte. Ten slotte zijn stevige ombuigingen voorzien in de ambtelijke organisatie.

Een sluitende begroting 2010 en een stevig financieel fundament voor de komende jaren – waarbij financiële ruimte is gereserveerd voor de komende raadsperiode - bewerkstelligt een goede overdracht en nalatenschap voor een volgende raad en college.

Begroting  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een historische groepsfoto van het College van Amstelveen op vrijdag 16 oktober 2009


Het college realiseert zich, dat de komende jaren nog ingrijpende maatregelen nodig zijn om de begroting sluitend te houden. De nu voorgestelde maatregelen leggen daarvoor een duurzame basis. Bovendien blijft er in de begroting 2010 een eenmalige ruimte van 0,5 miljoen euro beschikbaar, die samen met 1,5 miljoen euro uit de herverdelingsmiddelen 2010, eenmalig kan worden toegevoegd aan het investeringsfonds.

Dit verruimt opnieuw de mogelijkheden, om invulling te geven aan de raadsopdracht om alles in het werk te stellen om het onderwijs huisvestingsprogramma te realiseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.