Bijgewerkt: 25 oktober 2020

Provincies incasseren 1.519 miljoen euro aan opcenten in 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
10-12-2013

In 2014 verwachten de provincies 1.519 miljoen euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is 68 miljoen euro meer dan in 2013. In dat jaar daalde de opbrengst nog licht door de opkomst van energiezuinige auto’s waarvoor geen motorrijtuigenbelasting betaald hoefde te worden. Omdat in 2014 deze vrijstelling vervalt, neemt de begrote opbrengst aan opcenten weer toe.

Het tarief daalt alleen in Limburg

Limburg is de enige provincie die het tarief voor de opcenten verlaagt, waardoor de verwachte opbrengst met een half procent daalt. In de andere provincies stijgen de opbrengsten. In vijf provincies komt dit onder meer door stijgende tarieven. In zes provincies blijven de tarieven ongewijzigd, maar neemt de opbrengst toe door de toename van het wagenpark. Dit komt vooral, omdat er vanaf 2014 geen vrijstelling meer is voor energiezuinige auto’s. Alleen voor elektrische auto’s blijft de vrijstelling voorlopig bestaan.

opcent Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie 2013-2014


Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting

Opcenten motorrijtuigenbelasting is een provinciale belasting die wordt opgelegd aan de in de provincie wonende, of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen en aan degenen op wier naam een kenteken is gesteld (zoals erkende autohandelaren).

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom, zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd, of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en het type brandstofverbruik (benzine, diesel, gas).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.