Bijgewerkt: 24 januari 2021

Reactie op de uitslag van de VNG over decentralisatie zorg en Wmo

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid / VNG
29-01-2014

Reactie van het Kabinet op de uitslag van de VNG-ledenraadpleging over het overlegresultaat decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning

Het Kabinet stuurde op 29 januari 2014 een reactie naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning. In deze brief (pdf) gaat zij in op de drie zorgpunten van gemeenten: de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, het overgangsrecht 2015 en de regie op de drie decentralisaties. Het kabinet onderschrijft in zijn brief het belang van een zorgvuldige en verantwoorde invoering van de decentralisaties. Ze heeft er alle vertrouwen in, dat gemeenten voor hun burgers passende ondersteuning gaan organiseren.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid: “Het kabinet heeft begrip voor de zorgen van gemeenten en wil deze graag samen met hen oppakken. Wij weten, dat veel gemeenten al ver zijn gevorderd met de voorbereiding op de decentralisaties.”

Het kabinet legt samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten ten aanzien van de wijkverpleging vast in het besluit zorgaanspraken krachtens de Zorgverzekeringswet. Het Rijk komt hiermee tegemoet aan de wens van gemeenten.

van Rijn Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Monitor overgangsjaar Wmo 2015

Het kabinet gaat de financiële effecten van het overgangsrecht in 2015 volgen. Knelpunten als gevolg hiervan worden met gemeenten besproken en in 2015 snel aangepakt. Het kabinet onderkent, dat gemeenten al in 2015 voor een forse opgave staan. In het overlegresultaat met VNG was al afgesproken, dat het kabinet 200 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor een zorgvuldige overgang van cliënten naar de Wmo in 2015.

Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De voorlopige verdeling van het macrobudget in 2015 per gemeente is vanaf vandaag in te zien op de site van het Transitiebureau Wmo (www.invoeringwmo.nl ).

Regietafel over de drie decentralisaties

Het kabinet gaat een brede regietafel decentralisaties inrichten, waar bestuurders van gemeenten periodiek hun belangrijke invoering- en uitvoeringsonderwerpen met betrokken bewindspersonen kunnen bespreken. Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van de samenhang tussen de decentralisaties in het sociaal domein. De minister van BZK is voorzitter van deze regietafel decentralisaties. Het kabinet ziet een verantwoorde invoering als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kabinet en gemeenten.


VNG: zorgen niet meteen weggenomen, maar blij met gedeelde verantwoordelijkheid

Het kabinet laat zien, dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid en dat de verantwoordelijkheid voor de transitie niet uitsluitend bij gemeenten ligt. Dat is mooi, maar de zorgen van de gemeenten zijn met deze brief van het kabinet niet meteen weggenomen. In de praktijk moet blijken, of de gemeenten straks de ambities met de decentralisaties voor hun inwoners daadwerkelijk waar kunnen maken.

jorritsma Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), voorzitter bestuur VNG


Dat is de eerste reactie van de VNG op de brief die het kabinet verstuurde over de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten. Een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten gaf onlangs aan, dat het voorwaardenpakket voor de decentralisatie van de Wmo ontoereikend is voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het bestuur heeft dit nadrukkelijk onder de aandacht van het kabinet gebracht.

De zorgen van gemeenten spitsen zich met name toe op de financiële risico’s, met name met betrekking tot het overgangsjaar 2015, het ontbreken van wederkerigheid in de samenwerking met zorgverzekeraars en ultimo, het ontbreken van regie vanuit het kabinet op de drie decentralisaties.

Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet vandaag bij monde van minister Plasterk en staatsecretaris Van Rijn gereageerd. Voor wat betreft de samenwerking met zorgverzekeraars, de noodzakelijke regie en ook de gewenste overgangsmaatregelen zet het kabinet de volgende stappen.

• Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 is afgesproken, dat gemaakte afspraken worden gemonitord op inhoud en financiën. Als knelpunten ontstaan, zegt het kabinet hierop de nodige maatregelen te nemen. Deze afspraak komt bovenop de eerdere toezegging door staatsecretaris Van Rijn van 200 miljoen incidenteel extra in 2015 en 200 miljoen structureel extra vanaf 2016.

• De vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars wordt beperkt door de positie van de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams te borgen in zowel de aanspraak (op grond van de zorgverzekeringswet), als in de financiering (in de beleidsregels NZa)

• Het kabinet neemt de regie over de decentralisaties ter hand door de minister van Binnenlandse Zaken, die een bestuurlijke regietafel met gemeenten inricht waar de gemeenten in gesprek kunnen met het kabinet. Aan deze regietafel wordt onder andere gesproken over dossieroverstijgende knelpunten, zoals BTW-vraagstukken, informatiebeleid en een kennis- en democratiseringsagenda.

Annemarie Jorritsma, voorzitter van het bestuur van de VNG: 'Toch bestaan er nog zorgen die pas de komende maanden in de loop van het wetgevingstraject opgehelderd kunnen worden. We hebben vertrouwen in de intentie van het kabinet, maar de wet moet nog door de Kamer worden besproken. Wij zullen ons met deze zorgen ook uitdrukkelijk tot het parlement wenden'. Gemeenten staan nog steeds achter de gedachte van de decentralisatie. Jorritsma: 'Maar de onzekerheid voor hun inwoners mag niet te lang duren'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.