Bijgewerkt: 4 juni 2020

Reactie van het PBO van conflict bij RTV-Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: PBO van RTV Amstelveen
14-01-2013

Verklaring van het PBO van RTV Amstelveen inzake beëindiging conflict bestuur-hoofdredacteur 

Een delegatie van Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van RTV Amstelveen heeft, vergezeld van de voorzitter van het bestuur van de omroep, vandaag 14 januari 2013 mede dankzij interventie van de buurtregisseur op een rustige wijze ook het feitelijk vertrek van de hoofdredacteur bij de omroep kunnen afwikkelen.

Het PBO betreurt desalniettemin ook deze slot-acte in het conflict tussen bestuur en de hoofdredacteur. Niet in de laatste plaats vanwege de intensieve bemiddelingspogingen van de delegatie om in de voorbije weken, aanvankelijk op persoonlijke titel en later gemandateerd door het voltallige PBO, partijen alsnog aan tafel te krijgen.

Deze hoop bleef gekoesterd, zeker nadat de delegatie na grondig onderzoek een rapport met adviezen en aanbevelingen had geproduceerd, dat naar zekerheid aan beide partijen voldoende ruimte bood om tot verantwoorde oplossingen te komen.

Die hoop vervloog - na herhaaldelijk aandringen- uiteindelijk, omdat een van de partijen- in casu de hoofdredacteur- niet bereid bleek om op de inhoud te reageren en/of aan tafel aan te schuiven.

Het PBO restte toen niets anders dan unaniem het tijdig door het bestuur genomen en toegezonden besluit, waarin het dienstverleningscontract met het bedrijf van de hoofdredacteur werd beëindigd, te sanctioneren. Aan dat besluit kon helaas pas na herhaalde verzoeken van de kant van het bestuur eerst vandaag feitelijk uitvoering worden gegeven.

Het PBO heeft begrip voor alle, vaak emotionele reacties die de afgelopen tijd van de kant van de redactie en andere medewerkers van de omroep te horen en te lezen zijn geweest. Het PBO heeft veel respect voor de grote betrokkenheid van alle vrijwilligers die zich van harte voor RTVA inzetten.

Wij wensen dat mede door een voortvarende uitvoering van de door ons in het rapport gegeven adviezen de rust binnen de omroep en in het bijzonder bij de redactie spoedig zal weerkeren en dat de focus van alle betrokkenen weer geheel kan worden gericht op de –naar wij hopen- succesvolle toekomst van RTVA.

Het PBO is gaarne bereid daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Wij begrijpen, dat herstel van het vertrouwen bij alle betrokkenen daarbij een belang is van de eerste orde. In dat kader zijn wij onder meer voornemens om alle medewerkers op heel korte termijn een uitnodiging te sturen voor een meeting, waarin we resterende vragen willen beantwoorden en  de door ons voorgestane verbeteringen in de organisatie en werkprocessen voluit aan de orde kunnen komen.

Namens het PBO van RTV Amstelveen, Nico van Boxtel, voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.