Bijgewerkt: 26 januari 2021

Recente woningbouwprojecten en woonprogramma's in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-07-2018

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de recente woningbouwprojecten en woonprogramma’s in Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


'Geachte raad,

Op initiatief van Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening bieden wij u een overzicht van actuele woningbouwprojecten (pdf 5 pagina’s) de fase, waarin de projecten zich op dit moment bevinden en de ruimte voor invloed op het woonprogramma. Daarnaast informeren wij u over maatregelen die wij nemen om meer grip te houden op woonprogramma’s bij nieuwe woningbouwinitiatieven. Over sociale huurwoningen overleggen wij continu met de woningcorporatie over de noodzakelijke investeringen in kwaliteit en duurzaamheid.

Nadruk op middelduur. De woningmarktregio, waar de gemeente Amstelveen deel van uitmaakt staat onder zeer grote druk. Wij spannen ons maximaal in om bij te dragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de woningmarkt. Uw raad heeft eerder opgeroepen om maatregelen te nemen om woningen voor middeninkomens te realiseren (motie focus op middeldure huur en koop, september 2016). In het coalitieakkoord 2018-2022 staat daarnaast de ambitie om bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. Wij beogen de beperkt beschikbare ruimte voor nieuw te bouwen woningen in de komende jaren optimaal te benutten en beter te laten aansluiten bij de belangen en behoeftes in de stad. Daartoe doen wij u in de komende periode enkele voorstellen waarmee wij de in ons collegeprogramma aangekondigde maatregelen nader uitwerken. Zo ontwikkelen we momenteel een verordening waarmee we het realiseren van sociale- en middeldure woningen ook in bestemmingsplannen kunnen vastleggen. Deze bieden we u na de zomer aan.

Huidige maatregelen. Bij nieuwe woningbouwinitiatieven leggen wij de nadruk op het realiseren van (lage) middeldure huur- en koopwoningen, om doorstroming te bevorderen en starters een kans te geven op de woningmarkt. We geven initiatiefnemers en ontwikkelaars vooraf aan wat onze ambities  zijn. Bij nieuwe koopwoningen nemen wij als voorwaarde in onze overeenkomsten bepalingen op over zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. We gaan ook het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief herzien. Dit ruimtelijk kader is op 9 november 2016 door u vastgesteld. Hierin is een beeld gegeven van het ontwikkelperspectief van woningbouwlocaties beredeneerd vanuit op dat moment geldende wetgeving, stedenbouwkundige structuur en woonwensen. We schetsten een beeld van mogelijkheden. In de tweede helft van 2018 passen we dit beeld aan en geven we u een update van de voornaamste actuele ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Percentage middelduur. In Amstelveen sturen we integraal op percentages woningprogramma conform de motie Focus op middeldure huur en koop van 28 september 2016 en het huidige coalitieakkoord. Onderstaande tabel geeft een indicatief overzicht van percentages middeldure huur- en koopwoningen en betaalbare koopwoningen zoals voorzien in onderstaand genoemde en  nog op te leveren bouwprojecten. De tabel is gebaseerd op de eerder vastgestelde en gebruikte woningbouwcategorieën. De percentages zijn indicatief en zijn een momentopname van wat we nu verwachten.

In lijn met ons collegeprogramma willen we in de categorie middeldure huur het onderscheid gaan maken in lage en hoge middeldure huur. We denken aan een normering van € 711- € 900 (laag) en € 900- € 1.100 (hoog). Bij middeldure koop willen we het onderscheid gaan maken in het lage segment tot € 250.000 en hoge segment tot € 363.000. Wij gaan deze normeringen nog vaststellen. Bij de jaarlijkse actualisering (eind van het jaar) van de zogenaamde Woningbouwmonitor verwerken we de nieuwe indeling van de woningbouw categorieën. Dat betekent dat de genoemde percentages wijzigen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Funderingswerkzaamheden tijdens de bouw van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen op 22 februari 2018


Besluitvorming en invloed raad. Bouwprojecten bevinden zich in verschillende fases van ontwikkeling. Bij grote bouwprojecten leggen we u twee producten ter besluitvorming voor; de Startnotitie en het Bestemmingsplan. In een Startnotitie geven we de beleidskaders aan waaraan een plan moet voldoen en geven we randvoorwaarden mee voor de uitwerking van het project. In deze startfase is het woonprogramma vaak nog indicatief en afhankelijk van andere omgevingsfactoren zoals parkeren, groen, water, bodem, geluid, civiel technische aspecten, draagvlak en financiën. In de volgende fase wordt het plan uitgewerkt rekening houdend met de randvoorwaarden zoals gesteld in de Startnotitie en de daarin genoemde omgevingsfactoren waar rekening mee moet worden gehouden. Dan legt het college van B en W ook afspraken vast in een overeenkomst. Het Bestemmingsplan wordt daarna als eindproduct van dit proces aan u voorgelegd. U kunt uw invloed uitoefenen bij de vaststelling van Startnotities bij grote en complexe bouwprojecten. Bij het vaststellen van het Bestemmingsplan stelt u definitief vast wat eerder is voorgelegd en nader is uitgewerkt.

De meeste sturing heeft de gemeente bij het ontwikkelen van eigen grond. Dan bepalen wij zelf het woonprogramma. De hoeveelheid uit te geven eigen grond is echter beperkt. De meeste projecten zijn particuliere initiatieven.

Overzicht woningbouwprojecten

Onderstaand geven wij u een overzicht van woningbouwprojecten, waarbij er ruimte is om te sturen op het woningbouwprogramma;

A. woningbouwprojecten met een vastgesteld kader maar mét ruimte voor programmatische aanpassingen;

B. woningbouwprojecten met vastgesteld kader in de vorm van een Ontwikkelvisie of Startnotitie, nog geen bestemmingsplan vastgesteld;

C. woningbouwprojecten  met vastgesteld bestemmingsplan of wijzigingsbevoegdheid college, waar geen ruimte meer is voor aanpassingen.

De in onderstaand overzicht genoemde percentages zijn indicatief.

A. woningbouwprojecten waarbij er ruimte is om te sturen op het woningbouwprogramma;

1. Lindenlaan 315-323. Eigen grond. Kader vastgelegd in Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Hortensialaan/Lindenlaan uit 2011. Wordt opnieuw aan u voorgelegd in een Startnotitie. Circa 30 grondgebonden woningen. Inzet op 100% middeldure huur en/of koop.

2. Landtong: Eigen grond. Quick Scan vastgesteld december 2017. Startnotitie in voorbereiding.  Ca. 100 woningen. Inzet op 100% middeldure huur en/of koop.

3. Maalderij: Particulier initiatief met inbreng gemeentegrond. Ca. 50 dure koopwoningen. Startnotitie nog niet behandeld door uw raad. Onderzoek naar mogelijkheid tot aanpassen programma is gaande.

4. Oostelijk Halfrond 9: Eigen grond. Geen Quick Scan. Ca. 120 woningen. Startnotitie in voorbereiding. Inzet op middeldure huur en een deel sociale huur.

5. Biesbosch 225: Particulier initiatief. Quick Scan vastgesteld februari 2018. Startnotitie in voorbereiding. ca. 250 appartementen, 75% middeldure huur.

6. Willem Dreesweg 2: particuliere initiatieven. Quick Scan vastgesteld maart 2018. Startnotitie in voorbereiding. Appartementen. Aantallen nog nader uit te werken. Inzet op 50% middeldure huur.

7. Willem Dreesweg 6: Particulier initiatief. Quick Scan vastgesteld november 2017. Startnotitie in voorbereiding. Appartementen. Aantallen nog nader uit te werken. Inzet op 50% middelduur huur.

8. Startbaan 8: Particulier initiatief. Quick Scan vastgesteld januari 2018. Startnotitie in voorbereiding. Ca 125 appartementen en 9 eengezinswoningen, 50% middelduur.

9. Groen van Prinstererlaan 114: Particulier initiatief uit 2017. Ontwerp Startnotitie vrijgegeven voor participatie. Vaststelling gepland in raadsvergadering van september 2018. Ca. 290 appartementen, 50% middelduur koop en/of huur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Sloopwerkzaamheden van het zorgcentrum Brentano's Klaasje Zevensterstraat op 8 maart 2018


B. woningbouwprojecten met een vastgesteld kader maar mét ruimte voor programmatische aanpassingen;

1. Middenwaard: Eigen grond. Nota van Uitgangspunten uit 2009. Herstart met Ontwikkelvisie en Grondexploitatie in 2012. Bestemmingsplan en Grondexploitatie vastgesteld in 2015. Het gebied wordt in delen ontwikkeld. In deel 1 en 2 zijn en worden kavels uitgegeven. Voor deel 3 en 4 wordt dit jaar een tender uitgeschreven. In de grondexploitatie en binnen de kaders van het bestemmingsplan is ruimte om in deel 3 en 4 een programma te realiseren met middeldure huur en/of koopwoningen. Een herziene grondexploitatie wordt nog dit jaar aan u voorgelegd.

C. woningbouwprojecten met vastgesteld kader in de vorm van een Ontwikkelvisie of

Startnotitie, nog geen bestemmingsplan vastgesteld;

1. De Kegel/NTC: Particulier initiatief. Startnotitie februari 2017. Omgevingsvergunning tennishal verleend. Bestemmingsplan voor wonen in voorbereiding. Overeenkomst gesloten. 89 appartementen, voornamelijk middeldure huurwoningen. De ambitie voor het woonprogramma liggen vast in de Startnotitie.

2. Scheg: Gebiedsontwikkeling met meerdere eigenaren. 1100 woningen, waarvan 20% middeldure huur en/of koop. Voor de Scheg is op 30 september 2015 de Ontwikkelvisie als ontwikkelingskader vastgesteld door de raad. De ontwikkeling van de Scheg is een gebiedsontwikkeling met meerdere grondeigenaren. Hoewel er nog geen bestemmingsplan en exploitatieplan is vastgesteld ligt het financiële kader redelijk vast. Met de grondeigenaren is en wordt op basis van de Ontwikkelvisie onderhandeld. Binnen dit financiële kader is het mogelijk om minimaal 20% van de woningen in de middeldure sector (huur en koop) te realiseren. Doelstelling is om daarbij in ieder geval te voldoen aan het amendement dat de raad op 30 september 2015 heeft ingediend (“Minimaal 50 woningen in de Scheg vallen in de huurcategorie tussen 700 en 850 euro per maand”). De uitgangspunten voor het woonprogramma liggen vast in de Ontwikkelvisie.

3. Carmenlaan: Gebiedsontwikkeling in combinatie met Parelvisserslaan 1. Startnotitie vastgesteld februari 2017. Samenwerkingsovereenkomst en afspraken vastgelegd. Ontwerpfase afgerond. Voorbereiding ruimtelijke procedure. 70 woningen, dure koop en/of huur. De uitgangspunten voor het woonprogramma liggen vast in de Startnotitie.

4. Parelvisserslaan 1 (gebouw Energiek): Particulier initiatief. In combinatie met Carmenlaan. Startnotitie februari 2017 vastgesteld. Samenwerkingsovereenkomst. Ontwerpfase. Ruimtelijke procedure gekoppeld aan Carmenlaan. Woonprogramma gewijzigd naar circa 170 appartementen, voornamelijk dure huur en 10 startersappartementen van 40 m².

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De Keizer aan de Van der Hooplaan/hoek Startbaan met woningen in de categorie middeldure en dure huur op 18 juni 2018


Woningbouwprojecten met vastgesteld bestemmingsplan of wijzigingsbevoegdheid college, waar geen ruimte meer is voor aanpassingen;

1. Amsteleiland: Particulier initiatief. Nota van Uitgangspunten uit 2007. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan met randvoorwaarden voor de bouw van de woningen geheel onherroepelijk april 2013. 30 dure koopwoningen. Nieuwe eigenaar werkt plan uit binnen deze kaders

2. Middenhoven: Particulier initiatief. Geen Quick Scan/Startnotitie. Overeenkomst gesloten. Omgevingsvergunning aangevraagd. 16 dure huurappartementen.

3. Vlielandstraat: Particulier initiatief. Geen Quick Scan. Basis is Nota van Uitgangspunten uit 2004. Daarna is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid naar wonen opgenomen. Plan is conform uitgewerkt. Overeenkomst gesloten. Omgevingsvergunning aangevraagd. In het kader van deze omgevingsvergunning is nog wel een raadsbesluit nodig. 25 dure huur appartementen.

4. Bankrashof 3: Particulier Initiatief. Quick Scan juli 2014. Startnotitie september 2016, Bestemmingsplan onherroepelijk februari 2018. Overeenkomst gesloten. Voorbereiding uitvoering gestart. 88 appartementen dure huur

5. Burgemeester Rijnderslaan (voormalige KPMG gebouw): Particulier initiatief. Startnotitie maart 2016. Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verleend in augustus 2016. Met een aanpassing in 2017. Overeenkomst gesloten. De (ver)bouw start eind 2018. 124 dure huurwoningen, 183 dure koopwoningen.

6. Klaasje Zevenster 2e fase: Particulier initiatief. Nota van Uitgangspunten uit 2009. Bestemmingsplan Amstelveen Noord uit 2013. Overeenkomsten gesloten. Fase 1 zorgwoningen opgeleverd. Tweede fase 146 comfortappartementen in de middeldure/dure huur en koop. Omgevingsvergunning fase 2 in 2018 verleend. Voorbereidingen bouw gestart.

7. Appartementen Handelsweg (boven Hudson Bay): Startnotitie juni 2017. Omgevingsvergunning in afwijking van het Bestemmingsplan. Vergunning verleend maart 2018. Overeenkomst gesloten. 44 dure koopappartementen

8. Oostelijke Poeloever: Particulier initiatief. Nota van Uitgangspunten uit 2010.

Bestemmingsplan vastgesteld februari 2018. Overeenkomst gesloten. 35 dure koopwoningen

9. Westwijk zuidwest: Gebiedsontwikkeling. Programma komt voort uit samenwerkingsovereenkomst uit 2006. Uitvoering conform. Past in bestemmingsplan. 28 dure koopwoningen

10. Westwijk zuidoost: Gebiedsontwikkeling. Programma komt voort uit samenwerkingsovereenkomst uit 2006. Uitvoering conform. Past in bestemmingsplan. 6 dure koopwoningen

11. Zonnestein 64 en 66: Eigen grond. Dit project kent een lange historie. Eerdere plannen voor woningbouw op deze locatie zijn gestand vanwege weerstand van omwonenden. In 2014 is besloten deze locaties in te brengen in de pilot ‘ontslakken van gebiedsontwikkeling’. Een initiatief voortkomend uit de Actieagenda Bouw om de regeldruk te verminderen. Vooraf zijn alle kaders / beleid losgelaten en is er in een uitvraag een partij geselecteerd die het beste plan van aanpak had voor draagvlak in de buurt. Dit heeft geresulteerd in een plan voor 9 dure koopwoningen. Het Bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld.

Tot slot is er een aantal projecten dat bijna wordt opgeleverd. Denk aan de gebouwen De Terrassen, aan Groenelaan 3 en 5 met appartementen in het dure segment, gebouw De Keizer aan de Van der Hooplaan/hoek Startbaan met woningen in de categorie middeldure en dure huur en onlangs zijn de huizen van Westrijck de verkoop ingegaan.

Ook de transformatie van het World Wide Building naar Next Building aan de Bovenkerkerweg is in volle gang. Het gaat om startersappartementen waarvan zo’n 75% met een huur onder de sociale huurgrens. Projecten waarvan de bouw al is gestart, zijn in dit overzicht niet meegenomen. In de opsomming staan ook geen kleine bouwplannen en recent ontvangen initiatieven die nog moeten worden beoordeeld.

Wij verwachten u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de status van woningbouwprojecten in Amstelveen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris,  drs. Bert Winthorst, de burgemeester,  drs. Bas Eenhoorn
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.