Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Regeling personenvennootschappen wordt gemoderniseerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
26-09-2016

Een personenvennootschap moet voor alle categorieën gebruikers een gebruiksvriendelijke rechtsvorm zijn, die zo veel mogelijk tegemoet komt aan de behoeften die in de praktijk leven. Dit is een belangrijke conclusie uit het rapport Modernisering personenvennootschappen (pdf 132 pagina’s), dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag in ontvangst heeft genomen. Het rapport is het eindproduct van een breed samengestelde werkgroep juristen en fiscalisten onder voorzitterschap van prof. mr. M. van Olffen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Ard van der Steur (VVD) minister van Veiligheid en Justitie


Minister Van der Steur heeft grote waardering voor het werk van de deskundigen. ‘Het rapport sluit goed aan bij het beleid van het kabinet om het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren en de (internationale) handelspositie van Nederland te versterken’, aldus de bewindsman. Daarom zal hij het rapport betrekken bij de nota Vernieuwing ondernemingsrecht, die nog dit najaar naar de Tweede Kamer gaat. In deze nota zal aandacht worden besteed aan verschillende ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht, waaronder de positie van minderheidsaandeelhouders. Ook komt de minister met voorstellen voor vernieuwing.

Er zijn in Nederland circa 218.000 personenvennootschappen. De huidige wettelijke regeling voor de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap dateert uit 1838. De regeling is verspreid uitgewerkt in verschillende wetten en verder ingevuld door de rechtspraak. Als gevolg daarvan is de regeling niet gemakkelijk toegankelijk. Ook is ze sterk verouderd ten opzichte van die in andere westerse landen, zowel binnen als buiten de EU. Daarom is er behoefte aan vernieuwing. In het rapport staat een voorstel, dat beoogt bestaande knelpunten op te lossen, de door ondernemers gewenste toepassingsmogelijkheden te verruimen en administratieve lasten te verminderen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Schema van de personenvennootschappen


Nieuw is, dat openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen na inschrijving in het Handelsregister. Dit maakt het toe- en uittreden van vennoten eenvoudiger. Deze rechtspersoonlijkheid wordt ook benut om reorganisatiemogelijkheden die het huidige recht niet kent, zoals omzetting, fusie en splitsing ook voor de personenvennootschappen te regelen.

Personenvennootschappen?

Een personenvennootschap is een rechtsfiguur in het Nederlandse recht. De term wordt gebruikt als tegenhanger van het begrip kapitaalvennootschap. Een kapitaalvennootschap (zoals een B.V. of een N.V.) is een rechtspersoon die door oprichting tot stand komt, terwijl een personenvennootschap berust op een overeenkomst die wordt aangegaan. Verwarrend is, dat personenvennootschappen wel rechtspersoonlijkheid kunnen hebben, zonder rechtspersoon te zijn in de zin van een kapitaalvennootschap.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.