Bijgewerkt: 10 augustus 2020

Rekenkamercommissie onderzoekt kwaliteit beleidsinformatie Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-10-2012

De gemeenteraad moet weten, wat er speelt binnen de gemeente om te beoordelen wat er moet gebeuren. De keuzes die de gemeenteraad maakt, zijn vaak gebaseerd op informatie die hij van het college van B en W krijgt. Alles staat of valt met de manier, waarop die informatie bij de raad komt: is deze juist, tijdig en volledig?

De rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen start een onderzoek naar de kwaliteit van beleidsinformatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau KplusVorganisatieadvies.

In dit onderzoek gaat de rekenkamercommissie na, of het college van B en W juiste, tijdige en volledige informatie geeft aan de raad, zodat deze zijn werk kan doen. Ook gaat zij na of de raad aan de hand van deze informatie kan beoordelen of de beleidskeuzes van wethouders goed zijn onderbouwd en of de doelen die bereikt moeten worden inderdaad kunnen worden bereikt.

raadhuisAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het raadhuis van Amstelveen


Het onderzoek richt zich enerzijds op de kwaliteit van de beleidsinformatie en anderzijds op de samenhang tussen informatie en beleidsdoelen. Er is ook aandacht voor de manier waarop beleidsinformatie wordt aangeleverd.

Naast een beschrijving van het proces, dat begint bij de beleidsvoorbereiding en eindigt bij de verantwoording, zijn twee terreinen geselecteerd om een “praktijktoets” te doen. Gekozen is voor de terreinen economische zaken en voorzieningen voor minima. Op basis van de beschikbare beleidsinformatie wordt beoordeeld, of het beleid bijdraagt aan de oplossing van het onderliggende maatschappelijke probleem en hoe hier verantwoording over wordt afgelegd.

De resultaten worden in maart 2013 verwacht. Dan zal de gemeenteraad zich uitspreken over de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. De rekenkamercommissie is in 2005 door de gemeenteraad ingesteld om te onderzoeken, of het gevoerde gemeentelijke beleid doeltreffend (het gestelde doel is bereikt) en doelmatig (het doel wordt bereikt met een minimum aan kosten en inspanningen) wordt uitgevoerd. Elk jaar maakt de rekenkamercommissie een jaarplan, waarin wordt aangegeven, welke onderzoeken in dat jaar worden uitgevoerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.