Bijgewerkt: 28 januari 2021

Risicoanalyse Planschade SAOZ inzake Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-02-2014

Burgemeester Fred de Graaf informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Bijgaand vindt u de risicoanalyse planschade van Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) naar aanleiding van schadeclaims van een aantal bewoners van de Schildersbuurt en Buitenplein. Daarnaast vindt u de brief die de bewoners woensdagavond hebben ontvangen. De indieners van schadeclaims die zitting hebben in de klankbordgroep vanuit de Schildersbuurt worden woensdagavond persoonlijk geïnformeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Protestdoek in de Schildersbuurt in het Stadshart Amstelveen in juni 2013 met de tekst: 'Hou op met winkels bouwen, wij willen onze wijk behouwen!'


Deze mensen worden als vertegenwoordiger van de indieners als eerste geïnformeerd over het rapport van SAOZ en standpunt van het college. Direct daarna worden alle overige indieners door middel van een brief, met de risicoanalyse als bijlage, op de hoogte gesteld. Naast het sturen van een brief aan alle indieners over het standpunt van het college worden ze namens de Burgerraadsman uitgenodigd voor een gesprek, in aanwezigheid van het adviesbureau SAOZ. Deze gesprekken vinden plaats op 17 en 20 februari 2014

Met het oog op de economische belangen van de bewoners heeft het college er voor gekozen op dit moment terughoudend te zijn in de communicatie over dit onderwerp. We zullen geen persberichten versturen, maar in het kader van de transparantie wel de brief op persportal plaatsen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. G.J. de Graaf

Burgerraadsman

Datum 12 februari 2014

Conclusie rapport SAOZ

Betreft: Mededeling college van burgemeester en wethouders n.a.v. rapport SAOZ

Geachte heer en mevrouw,

U heeft najaar 2013 een verzoek ingediend tot het vergoeden van eventuele schade als gevolg van de plannen van Unibail-Rodamco met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Stadshart. Met deze brief willen wij u informeren over het standpunt, dat het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen over de verzoeken heeft ingenomen.

In zijn brief d.d. 16 oktober 2013 heeft de burgerraadsman, de heer Wim Beckers, voorgesteld de vermeende schade te laten beoordelen door een ter zake gespecialiseerd bureau. Op basis van input van de bewoners is aan SAOZ opdracht verstrekt de vermeende schades te onderzoeken. In januari 2014 heeft SAOZ haar rapport "Risicoanalyse planschade" aan het college van burgemeester en wethouders toegezonden.

Foto Amstelveen
(Bron SAOZ/Google Maps - 2014)

Het gebied van de risicoanalyse. De locatie wordt begrensd door de Pieter Lastmanweg in het noorden/noordoosten, de rechte lijn tussen de Stadstuinen en de A9 in het oosten, De A9 in het zuiden/zuidwesten en de Keizer Karelweg in het westen


Kern van dit rapport van SAOZ is, dat op dit moment geen sprake kan zijn van (het vergoeden van) planschade. Mogelijk is dit anders op het moment, dat een nieuw bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. In dat geval, kunt u het college van burgemeester en wethouders schriftelijk kenbaar maken, dat u aanspraak maakt op vergoeding van planschade. Op een dergelijke aanvraag volgt een formeel besluit van het college van burgemeester en wethouders, waartegen bezwaar en beroep open staat.

Daarnaast is onderzocht, of er sprake kan zijn van zogenaamde planologische schaduwschade. Met schaduwschade wordt bedoeld de schade die ontstaat doordat een nieuw planologisch regime zijn schaduw vooruit werpt. Op grond van de huidige stand van het recht komt ook planologische schaduwschade echter niet in aanmerking voor vergoeding. De rapportage van SAOZ is ter informatie bijgesloten.

Het college van burgemeester en wethouders deelt u middels deze brief mede, dat zij de conclusies van de rapportage van SAOZ volgt. De gemeente kan dus juridisch niet aansprakelijk gesteld worden en op dit moment bestaat geen rechtsgrond om planschade vast te stellen. Planschade ontstaat pas als ruimtelijke ontwikkelingen zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan.

Wij willen u graag uitnodigen voor een gesprek met de burgerraadsman over het rapport van SAOZ. Het bureau zal daar ook bij aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Dat kan op twee avonden: maandag 17 februari en donderdag 20 februari. U kunt zich voor een van deze twee avonden aanmelden door contact op te nemen met de heer Wim Beckers via telefoonnummer 020 540 4911 of via burqerraadsman@amstelveen.nl . Mocht u in de tussentijd nog vragen hebt over de inhoud van deze brief, dan willen wij u natuurlijk ook graag te woord staan. U kunt hiervoor bellen met hetzelfde telefoonnummer.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. G.J. de GraafAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.