Bijgewerkt: 22 januari 2021

Samenwerking gemeentelijke belastingdiensten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-12-2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen informeren de gemeenteraad over onder andere de gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

Tijdens de raadsvergadering van 9 mei 2012 is ingestemd met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn met betrekking tot samenwerking belastingen Amstelland.

Via deze raadsbrief informeren we u over de voortgang van de samenwerking. Recent hebben wij ingestemd met de definitieve gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland.

Tevens hebben wij afspraken met de andere colleges gemaakt die vastgelegd zijn in een dienstverleningsovereenkomst. De samenwerking wordt daarmee per 1 januari 2013 een formeel feit. De hierop betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Op verschillende terreinen zijn afgelopen periode grote stappen gezet.

Personeel: Tussen de bonden en werkgevers van de andere gemeenten is overleg geweest en overeenstemming bereikt over de wijze waarop en de voorwaarden, waaronder de 14 medewerkers overkomen naar Amstelveen. De medewerkers hebben een plaatsingsbrief ontvangen en worden allen geplaatst op een functie/formatieplaats binnen team Belastingen.

Huisvesting: Sinds medio dit jaar is het team Belastingen gehuisvest in het kantoorpand Laan Nieuwer-Amstel 3, alwaar de gemeente tijdelijke kantoorruimte heeft gehuurd. Tijdelijk omdat het streven is om op termijn (binnen 2 jaar) het team weer in te huizen binnen het Raadhuis. Sinds oktober 2012 zijn de overkomende medewerkers vanuit de andere organisaties ook al gehuisvest op deze locatie en is de samenwerking in praktische zin al een feit.

ICT: De overkomende belastingadministraties zijn geconverteerd en de systemen zijn getest en ingericht. Hoewel nog enkele kleine knelpunten moeten worden opgelost, verloopt dit proces voorspoedig.

Processen: Iedere gemeente houdt haar eigen belastingen, tarieven en beleid. Dit neemt niet weg, dat wij achter de schermen bezig zijn om op verschillende gebieden uniformiteit na te streven, waardoor efficiencyvoordelen bereikt kunnen worden. Denk hierbij aan het gelijkstellen van het aantal betaaltermijnen, het moment van aanslag oplegging etc.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Financiën: Kostenreductie is ook een belangrijk uitgangspunt. Voor 2013 voorzien wij een besparing van circa € 100.000 op de producten, welk bedrag ten gunste komt van de algemene middelen Amstelveen. In meerjarenperspectief zien wij een verdere besparing, die voor Amstelveen uitkomt op circa € 240.000 in 2016.

Daarnaast vindt er indirect een besparing plaats binnen het Facilitair Bedrijf welke bijdraagt aan de resterende taakstelling aldaar. Overigens mag hier ook niet onvermeld blijven, dat vanuit de provincie Noord-Holland een incidentele subsidie van € 37.500 voor het samenwerkingsverband wordt ontvangen. Dit in het kader van het versterken van de regionale bestuurskracht.

Kwaliteit: Afgelopen periode heeft de Waarderingskamer haar goedkeurend oordeel gegeven over de wijze, waarop de processen in Amstelveen zijn vormgegeven. Positief is daarbij te melden, dat weliswaar met enkele kanttekeningen dit ook geldt voor de andere deelnemende gemeenten. Dit geeft ons het vertrouwen, dat het met de kwaliteit van de betrokken medewerkers goed zit.

Communicatie: Met de andere gemeenten zijn afspraken gemaakt over de wijze, waarop we de burgers informeren over deze samenwerking. Het accent daarbij zal liggen rond het moment van beschikken/aanslag oplegging 2013 welk voor alle gemeenten uiterlijk voorzien is in februari.

Samenvattend t.a.v. de samenwerking: De voorbereiding op de samenwerking verloopt voorspoedig. De medewerkers zijn gemotiveerd en de basis is gelegd voor een robuuste, kwalitatief sterke organisatie waarbij continuïteit en efficiency hoog in het vaandel staan, Naast u te informeren over de samenwerking stellen we u ook graag op de hoogte van twee andere zaken die spelen op het gebied van belastingen.

Opbrengst dwangbevelen: In 2011 hebben wij ingezet op een stringenter invorderfngsbeleid, eerlijk en rechtvaardig.

Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om ln 2 termijnen te betalen en bij afgifte van een automatische incasso zelfs in max. 9 termijnen. Bij betalingsproblemen worden soms afwijkende betalingsregelingen getroffen. Daarnaast kennen we een wettelijk beperkt gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

Indien een belastingplichtige zich niet houdt aan bovenstaande dan volgt een herinnering. Voldoet de belastingplichtige daarna nog niet, dan wordt een deurwaarderskantoor ingeschakeld. Daarbij wordt niet alleen getracht de openstaande vordering te innen, maar ook de extra gemaakte kosten te verhalen. Het gevolg is, dat het openstaande bedrag aan belastingen door deze acties behoorlijk is teruggebracht.

Daarnaast leidt dit net als vorig jaar tot een behoorlijk extra inkomstenpost dwangbevelen. Geraamd staat € 14.500 terwijl circa e 150.000 is ontvangen. De hiermee samenhangende extra uitgaven zijn opgevangen binnen de bedrijfsvoering van Belastingen. Bij het afdelingsplan 2013/jaarrekening 2012 zal een voorstel komen om in de begroting 2013 hiervoor een hogere raming op te nemen.

Vergoeding proceskosten: Het andere punt, waarover ik u informeer is het feit, dat de gemeente in toenemende mate geconfronteerd wordt met het vergoeden van de proceskosten bij WOZ procedures. Hoewel het aantal bezwaarschriften/beroepzaken niet wezenlijk is toegenomen, zien we wel het verschijnsel, dat belanghebbenden vaker een vergoeding vragen en toegewezen krijgen voor de gemaakte proceskosten.

Er zijn in den lande ook bureaus die op basis van no cure / no pay zich specifiek hierop richten. In de begroting hebben wij deze kosten tot op heden niet voorzien en deze bedragen voor 2012 circa € 60.000. Voor 2013 zullen wij hiervoor middelen vrijmaken.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R. J. T. Schurink, de burgemeester mr. J. H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.