Bijgewerkt: 21 januari 2021

Stand van zaken afkeuringen van PMD afval in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-04-2019

Mevrouw Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeleid informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de afkeuring door de verwerker 12,5% van alle aangeleverde containers met Metaal/blik en Drinkpakken (PMD) afval:

'Geachte raad,

Amstelveen zamelt sinds de invoering van Ander Inzamelen vorig jaar. Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD) in via (mini)containers en ondergrondse PMD-verzamelcontainers. Sinds eind december 2018 zien we een plotselinge en forse toename in het aantal (deel)afkeuringen van het ingezamelde PMD uit voornamelijk de ondergrondse PMD-verzamelcontainers. Hierbij informeren wij u over een inkomstenrisico wat wij lopen door een recente toename in (deel)afkeuringen van PMD.

Achtergrond: Amstelveen zamelt PMD afkomstig van huishoudens op drie manieren in: via (mini)containers; via ondergrondse verzamelcontainers; via een container op het Afvalbrengstation.

Al het ingezamelde PMD van huishoudens wordt naar een overslaglocatie in de Amsterdamse haven gebracht, waar de sorteerder het PMD keurt. Als deze het PMD goedkeurt, wordt het door de sorteerder naar een fabriek gebracht, waar het verder wordt gescheiden in verschillende soorten plastic, metaal en drinkpakken en vervolgens verkocht aan eind- verwerkers. Als het PMD deels of geheel wordt afgekeurd, dan wordt het verbrand als zijn- de restafval.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD) container in Westwijk in april 2019. Bij een PMD-container heeft u geen pas nodig, dit is alleen het geval bij de restcontainers


Probleemanalyse. In het verleden werd geen enkele vracht PMD afgekeurd. Vanaf december 2018 keurt de verwerker circa 12,5% van alle aangeleverde containers (deels) af. Dit is opvallend, aangezien er geen tot maar enkele afkeuringen waren in de periode voor en tijdens het invoeren van Anders Inzamelen. Juist in de periode van de invoering van Anders Inzamelen hadden wij afkeuringen verwacht. De huidige afkeuringen zijn aanleiding geweest om in het eerste kwartaal 2019 direct in gesprek te gaan met de sorteerder. Uit het gesprek blijkt dat door de grote toestroom van PMD de sorteerder veel kritischer is geworden op het te verwerken PMD. Dit is een probleem dat zich volgens de sorteerder en onze externe adviseur bij veel meer gemeenten in Nederland voordoet.

In het contract met de sorteerder staat dat bij een vervuilingsgraad van 10% of meer het PMD afgekeurd mag worden. Wij constateren dat afkeuren meestal gebeurt op of rond de 10 tot 15% vervuilingsgraad, maar er zijn ook containers met een veel hogere vervuilingsgraad. De vervuiling wordt met name veroorzaakt door de aanwezigheid van piepschuim, plastic touw, plastic gaas, voedselresten in plastic zakken, hard plastic zoals kinderspeelgoed (dit is wel plastic, maar geen verpakkingsmateriaal) en grote lappen plas- tic (dit is wel plastic, maar geen verpakkingsmateriaal en vaak afkomstig van bedrijven). Daarnaast is voor de sorteerder de aanwezigheid van medisch plastic (zoals infuuszakken) in het ingezamelde PMD een groot probleem onder andere in het kader van hygiëne.

Acties. De gemeente zet de volgende acties in: We gaan analyseren wat de vervuiling in de vrachten/containers exact behelst. Team Handhaving gaat containers controleren om te achterhalen of er grote vervuilers zijn aan te spreken en te beboeten. Via een Themapagina in het Amstelveens Nieuwsblad, onze website en pushberichten en nieuwsberichten op de website Afvalwijzer en Afvalwijzer app informeren wij inwoners over wat er wel en niet in een PMD-container mag, dat het PMD niet vervuild mag zijn en dat we alleen met minder vervuiling de afvalstoffenheffing laag kunnen houden. Amstelveen blijft gratis doorzichtige PMD-zakken uitdelen, waarop zowel in het Nederlands als in het Engels staat wat er in de PMD-zak en container mag. Het contract met de huidige verwerker loopt in januari 2020 af. We onderzoeken of het mogelijk is om bij een andere verwerker een contract af te sluiten waarbij de kans op afkeuren kleiner is. In de Perspectiefnota is het financieel risico voor 2019 opgevoerd.

Conclusie. Een deel van het ingezamelde PMD bij huishoudens wordt afgekeurd door de sorteerder. Hierdoor lopen we een financieel risico van circa 200.000 euro, doordat we inkomsten mislopen en extra kosten moeten maken voor transport, verbrandingskosten en verbrandingsbelasting. Het percentage, waarop afgekeurd mag worden ligt op 10%. We informeren inwoners over wat in de PMD-container mag. We zoeken zo mogelijk een andere verwerker, waarbij de kans op afkeuren kleiner is en we zetten in op voorlichting.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester, Bas EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.