Bijgewerkt: 22 januari 2021

Stand van zaken bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-09-2014

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Werk en Inkomen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen|:

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de raadsvergadering van 3 juli 2013 heeft uw raad middelen ter beschikking gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid (middels het amendement Lost Generation). In deze brief bericht ik u over de stand van zaken rond deze middelen.

Europese middelen

Naar aanleiding van het amendement Lost Generation zijn er plannen ontwikkeld met betrekking tot de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Tijdens de ontwikkeling van de plannen bleek dat de gemeente Amstelveen in 2014 ook Europese gelden (de zogenoemde ESF-gelden) zou ontvangen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Deze middelen bleken voldoende om de jeugdwerkloosheid in Amstelveen aan te pakken. Met het budget hebben we alle geregistreerde werkloze jongeren kunnen bereiken. De Europese middelen zijn ingezet op ons lokale werkplein, het Werkplein Amstel-Venen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Werk en Inkomen


Wat is er gedaan?

Alle geregistreerde werkloze Amstelveense jongeren zijn aangeschreven. Uit kwartaalevaluaties blijkt ,dat de doelgroep goed wordt bereikt. De jongeren worden naar werk begeleid, of krijgen een opleidingsadvies. De resultaten van het laatste kwartalen zijn goed. Van de 210 aanmeldingen in de regio (Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn) zijn inmiddels 170 bemiddelingen afgerond. Daarvan is meer dan de helft (89) aan het werk en meer dan 10% (22) is weer naar school gegaan.

Middelen motie

Gezien de geslaagde aanpak, wil het college de huidige aanpak voortzetten. Volgend jaar zijn hier geen Europese middelen meer voor beschikbaar. Daarom wil het college in de kadernota van de Participatiewet voorstellen doen voor het voortzetten van de aanpak. Daarvoor zou het voor dit jaar beschikbaar gestelde geld alsnog ingezet kunnen worden. Naar verwachting in december 2014, komt het college met voorstellen om de middelen in te zetten. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Maaike Veeningen, wethouder Werk en Inkomen


Amendement Lost Generation?

Bij de kadernota 2014, behandeld in juli 2013, werd in het kader van investeren in onderwijs en aanpak van de jeugdwerkloosheid het amendement “Lost generation” ingediend, waarmee 50.000 euro extra vrij werd gemaakt voor het aanjagen/vinden van stage- en leerplekken bij bedrijven in Amstelveen. Deze plekken zijn van groot belang voor jongeren om een goede aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt. Belangrijk is de vormgeving van samenwerking met uitzendbureaus, bedrijfsleven, ROC en middelbaar onderwijs.

Amendement?

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is.

Motie?

Iedere gemeenteraadslid kan tijdens de raadsvergadering een motie indienen. In de motie, een korte en gemotiveerde verklaring wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.