Bijgewerkt: 4 december 2020

Stand van zaken herontwikkeling winkelcentrum Westwijkplein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-10-2012

Burgemeester Van Zanen en gemeentesecretaris Schurink informeert de gemeenteraad van Amstelveen over de ontwikkelingen van het winkelcentrum aan het Westwijkplein

Geachte heer/mevrouw.

Wij zijn verheugd u te kunnen melden, dat wij met Delta Lloyd Vastgoed overeenstemming hebben bereikt over de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Westwijkplein. Wij hebben principe overeenstemming bereikt over het bouwprogramma, de grondwaarde voor het project en over de aanpak voor vernieuwing van het wijkcentrum Westend.

Als gevolg van de herontwikkelingsopgave zat een deel van het huidige wijkcentrum worden gesloopt ten behoeve van uitbreiding van het winkelcentrum. In de afgelopen jaren is samen met Delta LLoyd als belegger/eigenaar van het winkelcentrum en de daarboven gelegen woningen gewerkt aan het programma van eisen, gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten zoals die door de uw raad in mei 2009 is vastgesteld.


Grotere kaart weergeven Het Westwijkplein met het winkelcentrum in Google Maps

Dit was gezien de complexiteit van het project, de (stedenbouwkundige) samenhang van de functies en de financiële haalbaarheid geen eenvoudige opgave. Over de belangrijkste contouren van het project is nu duidelijkheid. Het gaat hier om keuzen op hoofdlijnen, die hieronder per functie worden toegelicht.

De omvang van het huidige winkelcentrum bedraagt 5,200 m² bruto vloeroppervlakte (BVO). Dit is in vergelijking met wijkwinkelcentra in wijken van gelijke omvang als de (afgebouwde) Westwijk niet veel. Gemiddeld omvatten deze centra ca. 8,500 m² BVO (vergelijk ; Weidevenne Purmerend, Meerzicht Zoetermeer, Toolenburg Hoofddorp), Het plan is dan ook om het winkelcentrum uit te breiden met 3-500 tot 8.700 m² BVO, waarmee een compleet wijkwinkelcentrum gerealiseerd kan worden.

Zowel vanuit de markt als vanuit de bestaande ondernemers is er voldoende vraag om tot een goede invulling (waaronder een tweede supermarkt) te kunnen komen. De grootste wijk van Amstelveen krijgt dan een volwaardig winkelaanbod op wijkniveau met meer keuzemogelijkheden voor de inwoners van de Westwijk. Indien vernieuwing/uitbreiding uit zou blijven, dreigt naar onze mening een neerwaartse spiraal.

Westwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het Westwijkplein met de ingang van het winkelcentrum


Na aanvankelijke plannen tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal woningen in het plangebied, is er voor gekozen de uitbreiding te beperken tot 20 woningen In de vrije sector, huur of koop. Met de realisatie van deze woningen wordt voorts de leefbaarheid (en daarmee de sociale veiligheid) in het gebied bevorderd.

Een heldere ontsluitingsstructuur, een goede bereik- en zichtbaarheid, sfeer, en voldoende parkeergelegenheid zijn essentieel voor het functioneren van het wijkwinkelcentrum. Het gebied, waaronder de Noorddammerweg zal door de gemeente worden heringericht om aan deze eisen te voldoen. Het Westwijkplein wordt kleiner, intiemer, gezelliger. Op dit moment is het plein nog te groot en te leeg en zijn er nog veel dode hoeken en slechte zichtlijnen. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan een verkeersveilige laad- en losvoorzieningen. Er komt een betere en directe verbinding tussen de zuidelijke parkeerplaats en het plein, zodat die parkeerplaats beter benut kan worden en gebruik ervan meer voor de hand ligt Wijkcentrum.

westend  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wijkcentrum Westend op het Westwijkplein 3


Het wijkcentrum wordt deels gesloopt (westelijke deel) om ruimte te maken voor de winkels en deels aangepast (oostelijk deel). Het wijkcentrum wordt ca.1.600 m² bvo. Hiermee wordt na ook de gebruikers gehoord te hebben gekozen voor betere en meer een doelmatige invulling van deze functie. Het is nu veelal onvoldoende in gebruik. Bibliotheek, (multifunctionele) activiteitenruimten, jongerenruimte en een Grand Café (met terras op plein) zullen er een plek krijgen.

De uitstraling wordt aangepast aan de stedenbouwkundige kwaliteit van de rest van het gebied. Wij hebben met Delta Lloyd afgesproken dat zij hun gedelegeerd ontwikkelaar DID vastgoedontwikkeling/WPM groep opdracht geven om een turn keyovereenkomst met de gemeente op te stellen voor de sloop/nieuwbouw. Op deze manier hebben we het financiële risico bij de uitvoering voor de gemeente tot een minimum beperkt.

In de komende weken zal in nauw overleg met de gebruikers het concept ruimtelijk en functioneel programma van eisen definitief worden gemaakt. Dit om te borgen, dat de nieuwe huisvesting kan rekenen op draagvlak bij de instellingen. De nu voorliggende plannen hebben geen gevolgen voor de huisartsenpraktijk en de apotheek. Zij kunnen aldaar gevestigd blijven. Wel is verkennend overleg gaande over de stichting van een medisch centrum in de voorzieningenstrook Westwijk Zuidoost, waaraan mogelijk ook de deelnemers van het medisch centrum Westwijkplein zullen deelnemen.

Conform toezegging in de raadscommissie ABM leggen wij binnen enkele maanden de grondexploitatie ter goedkeuring aan uw raad voor. Tot dat moment geilt voor alle afspraken met Delta Lloyd een voorbehoud voor goedkeuring van het financiële kader door de gemeenteraad. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de gemeentesecretaris mr. R.J. T. Schurink de burgemeester, mr. J.H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.