Bijgewerkt: 11 juli 2020

Stand van zaken ivm Cardanus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-05-2011

Het College B en W van Amstelveen stuurde deze brief naar de leden van de gemeenteraad op dinsdag 10 mei 2011.

Betreft: Stand van zaken Cardanus

Geachte dames en heren.

Hierbij informeren wij u graag over de stand van zaken rond Cardanus. Door het vertrek van de bestuurder, het opstappen van de Raad van Toezicht en de algemene gemeentelijke bezuiniging, die net als de overige instellingen in Amstelveen ook Cardanus raakt, maakt de stichting een moeilijke periode door.

Daarnaast speelt de overname van het ambulante jongerenwerk door de gemeente. De bedoeling was een stapsgewijze overgang, maar doordat Cardanus een adequate vervulling onvoldoende kan garanderen, heeft het college medio april meegedeeld voornemens te zijn het subsidie voor het jongerenwerk per 1 mei te stoppen (zie raadsweb, brief college 13 april). Het is met name dit laatste besluit, waarvan Cardanus aangeeft, dat effectuering daarvan kan leiden tot faillissement van de stichting.

KPMG als onafhankelijk adviseur

Het mag duidelijk zijn, dat in deze context het college met haar besluitvorming niet over één nacht ijs gaat. Zoals reeds eerder aangegeven, wegen de belangen van alle betrokkenen zwaar voor ons. Wij laten ons extern adviseren om alle juridische aspecten goed in beeld te hebben. Daarnaast hebben wij met KPMG onafhankelijke financiële expertise ingehuurd om in overleg met Cardanus de achtergronden van het financiële perspectief nog eens zorgvuldig te bezien en gemaakte (beleids)keuzen in beeld te brengen.

BenW Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het College van B en W van Amstelveen vlnr: Wethouder Herbert Raat (VVD), wethouder Jacqueline Koops-Scheele (CU), Rein Schurink gemeentesecretaris, Jan van Zanen burgemeester, wethouder Jan-Willem Groot (CDA) en wethouder John Levie (BBA) op woensdag 28 april 2010 tijdens de installatie van het nieuwe College


Reden hiervoor is, dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen dat de financiële gevolgen van het wegvallen van het jongerenwerk bij een totaal omzet van ca € 10 miljoen tot een onafwendbaar faillissement leidt, zoals Cardanus stelt. Dit neemt niet weg, dat als een organisatie niet kan leveren, er ook geen gemeenschapsgeld naar toe mag gaan. Dit geldt overigens niet alleen voor Cardanus, maar voor alle Amstelveense instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen.

Gesprekken met betrokkenen

Naast geschetste acties zijn wij ook met betrokkenen in gesprek gegaan. De interim-bestuurder heeft de gelegenheid gehad zijn zienswijze te geven op ons voorgenomen besluit tot stoppen van de subsidiëring van het ambulante jongerenwerk. Er heeft overleg plaats gehad met de overige bij de subsidiering van Cardanus betrokken gemeenten, Aalsmeer en Uithoorn. Voorts zullen wij deze week spreken met de Ondernemingsraad van Cardanus en de betrokken vakbond.

Zorgvuldigheid voorop

Uit vorenstaande blijkt, dat wij met grote zorgvuldigheid te werk gaan en eerst definitief ons standpunt zullen bepalen als alle relevante informatie op tafel ligt en met betrokken bestuursorganen is gesproken. Dit betekent concreet, dat wij vandaag, 10 mei (2011), geen definitief besluit hebben genomen over het jongerenwerk.

Wij zijn ons ten volle bewust van het belang van onze besluitvorming. Velen zijn bij de activiteiten van Cardanus betrokken. Wij willen er voor waken, dat al het werk dat door hen wordt verricht en van grote betekenis is voor de lokale gemeenschap schade ondervindt vanwege de huidige omstandigheden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, mr. R. J. T. Schurink

de burgemeester, mr. J. H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.