Bijgewerkt: 23 januari 2021

Stand van zaken leerlingenvervoer in Amstelveen eind 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-12-2012

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD) informeert de gemeenteraad :

Aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen

In de brief van 31 januari 2012 heb ik u geïnformeerd over de kosten van het leerlingenvervoer. In de commissie ABM van 18 oktober 2012 heb ik toegezegd u nader te informeren over de financiering van het leerlingenvervoer. In deze brief informeer ik u hierover.

Daarnaast informeer ik u over het aanbesteden van het leerlingenvervoer, de komende wetswijziging op het passend onderwijs en de aangekondigde mogelijkheid om leerlingenvervoer naar religieuze scholen niet meer te vergoeden.

Financiën, zoals aangekondigd in de brief aan de gemeenteraad van 31 januari 2012, wordt het leerlingenvervoer tweemaandelijks door mij gemonitord, zodat ik u bij eventuele afwijkingen tijdig kan informeren. In 2012 is er in totaal € 779.000 beschikbaar voor het leerlingenvervoer.

Naar verwachting zullen de kosten dit jaar binnen het budget blijven. Er zijn in 2012 nog geen noemenswaardige afwijkingen geweest. Ook in 2013 zal ik het leerlingenvervoer tweemaandelijks blijven monitoren en u van eventuele financiële afwijkingen berichten. Aanbesteding

Het contract met de huidige vervoerder (Klomp) loopt na dit schooljaar af, inmiddels is gestart met de voorbereiding een nieuwe aanbestedingsprocedure. Het leerlingenvervoer van Amstelveen en Aalsmeer wordt hierbij gelijktijdig aanbesteed. Nieuwe aandachtspunten bij de aanbesteding zijn:·

-het op de hoogte brengen van ouders bij wisseling van chauffeur;·

-tijdige afstemming tussen vervoerder, gemeente Amstelveen en scholen, met betrekking tot de planning van de routes voor het schooljaar;

-informeren van ouders bij het begin van het nieuwe schooljaar over de routeplanning en de chauffeur. De aanbesteding is voor het nieuwe schooljaar afgerond, van de uitkomst van de aanbesteding zal ik u te zijner tijd op de hoogte brengen.

Wetswijzigingen

Vanaf 1 augustus 2014 gaat het nieuwe stelsel voor passend onderwijs in. Dat betekent voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, dat zij alleen nog in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen.

De gemeente bekijkt per leerling, of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Voor de overige leerlingen in het speciaal onderwijs verandert de aanspraak op leerlingenvervoer niet. Daarnaast hebben de regeringspartijen VVD en PvdA aangekondigd, dat zij de verplichting van gemeenten om leerlingenvervoer naar religieuze scholen te vergoeden, willen laten vervallen. Op 4 december 2012 heeft staatsecretaris Dekker (Onderwijs) toegezegd hiermee aan de slag te gaan.

Op dit moment wordt voor 6 Amstelveense leerlingen het leerlingenvervoer naar een religieuze school bekostigd. Het gaat om twee leerlingen die naar As-Siddieq gaan, verder gaat het om de scholen Rosj Pina, El Kadisia en Al Wafa. In totaal vergoedt de gemeente voor deze zes leerlingen dit schooljaar € 6.200. Vooruitlopend op het vervallen van de verplichting leerlingenvervoer naar religieuze scholen te bekostigen, heb ik onderzocht in hoeverre de religieuze scholen onderwijs van goede kwaliteit leveren.

Naar aanleiding van de rapporten van de inspectie van het onderwijs,over de kwaliteit van het onderwijs bij As-Siddieq, houden wij deze school goed in de gaten. In 2009 was de kwaliteit van het onderwijs op deze school onder de maat, in 2010 beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het onderwijs als voldoende.

As-Siddieq staat nog steeds onder toezicht van de inspectie. Waar nodig, wil ik met ouders in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs op de school van hun kinderen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Herbert Raat, Wethouder Onderwijs en FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.