Bijgewerkt: 19 januari 2021

Stand van zaken overdracht welzijn AanZ

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-11-2013

Herbert Raat, wethouder Financiën en Welzijn stuurde deze brief AanZ Amstelveen per adres Vita welzijn en advies t.a.v. de heer D. de Leuw op 19 november 2013:

'Geachte heer De Leuw,

In aansluiting op het gesprek van 22 oktober 2013, waarin wij de overdracht van het welzijnswerk en het beheer van de wijkcentra bespraken en het telefonisch gesprek van vanmiddag (18 november 2013), vatten wij onze gesprekspunten en afspraken in deze brief samen.

Zorgvuldige overdracht en informatie naar betrokkenen

• Alle partijen hebben aangegeven groot belang te hechten aan een snelle en goede overdracht van Cardanus aan AanZ;

• Het is de verantwoordelijkheid van Cardanus en AanZ alle betrokkenen zo snel mogelijk en duidelijk te informeren over het beëindigen van contracten (door Cardanus) en het informeren van gebruikers van de wijkcentra, vrijwilligers(raad), onderhuurders, wijkplatforms en bewonersinitiatiefgroepen (door AanZ) over de voortzetting;

• Alle cursisten en docenten worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de voortgang van de cursussen in de wijkcentra. Overname van het cursusbureau valt overigens buiten de subsidietender, maar u en Cardanus hebben ons in het gesprek van 22 oktober jl. aangegeven de mogelijkheden voor overname te willen bespreken. Graag worden wij zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en tijdelijk Welzijn


Het is de verantwoordelijkheid van Cardanus en AanZ om de overdracht goed en tijdig te laten verlopen en betrokkenen te informeren. Het is in het belang van het college, de raad en onze inwoners, dat het welzijnswerk en het beheer van wijkcentra in 2014 wordt voortgezet volgens de criteria van de subsidietender en de offerte van AanZ. Het college wil daarom geïnformeerd worden door Cardanus en AanZ over de voortgang van en eventuele knelpunten in de overdracht.

Zorgvuldige selectieprocedure overname personeel

AanZ is inmiddels gestart met de selectieprocedure om personeel van Cardanus over te nemen. In de offerte heeft AanZ de selectieprocedure geschetst en aangegeven wat de belangrijkste selectiecriteria zijn. Het zal voor AanZ duidelijk zijn, dat het college en de raad veel belang hechten aan het overnemen van personeel met in achtneming van de criteria die in de subsidietender zijn opgenomen.

Ons bereiken signalen, dat personeel van Cardanus afgewezen is na een eerste gesprek op, wat zij ervaren als, oneigenlijke gronden. Ook bereiken ons signalen, dat beheerders slechts een contract aangeboden krijgen voor een halfjaar (zie brief van Jan Demming in de Gondelkoerier ). Het college gaat niet op de stoel van AanZ zitten, maar wil wel in het kader van hoor en wederhoor en in het kader van onze samenwerkingsrelatie kunnen toetsen, of de selectieprocedure volgens de gemaakte afspraken verloopt.

Graag worden wij voor het einde van deze week schriftelijk over het verloop van de selectieprocedure en de uitkomsten geïnformeerd, zodat wij ons er van kunnen vergewissen, dat het personeel van Cardanus gesolliciteerd heeft een eerlijke kans gehad heeft, zoals ook is afgesproken met de gemeenteraad. Tevens ontvangen wij graag van u overzicht van stappen die er gezet zijn en nog gezet worden om diverse groepen te informeren.

Wij stellen het op prijs om proactief geïnformeerd te worden over de stappen die AanZ neemt en nog gaat nemen tot 31 december 2013. Daarom willen wij wekelijks ambtelijk met u overleggen, zodat wij de vinger aan de pols kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat, wethouder Financiën'

Cc Stichting Cardanus t.a.v. de heer Hogema

Cc Gemeenteraad


AanZ Amstelveen?

'Zoals inmiddels bekend, is AanZ Amstelveen (de werknaam van het: band tussen Vita welzijn en advies en Participe) onze nieuwe aanbieder per 1 januari 2014 voor het welzijnswerk en het beheer van de wijkcentra in Amstelveen.

aanz Amstelveen
(Bron Participe - 2013)

Het logo van 'AanZ Amstelveen'


Vanaf die datum komt er een eind aan een jarenlange subsidierelatie met de Stichting Cardanus. De gemeente Amstelveen is de medewerkers en directie van Cardanus erkentelijk voor hun betrokkenheid en inzet voor Amstelveense bewoners. Een aantal van hen zal waarschijnlijk na een selectieprocedure een nieuw dienstverband krijgen bij AanZ Amstelveen. Het wegvallen van de subsidie voor het welzijnswerk en het beheer van wijkcentra in Amstelveen(en in Uithoorn) heeft Cardanus doen besluiten de gehele stichting op te heffen.' – schreef burgemeester Van Zanen op 30 oktober 2013.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.