Bijgewerkt: 27 januari 2021

Toezicht Waarderingskamer, voortgang samenwerkingsverband

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-11-2013

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden,

In deze brief informeer ik u over het toezicht van de Waarderingskamer in het kader van de Wet WOZ. De Waarderingskamer is het toezichthoudend orgaan op de uitvoering en de kwaliteit van de WOZ-taxaties. De getaxeerde WOZ-waarde wordt gebruikt door:

-de gemeente voor de grondslag van de gemeentelijke OZB;

-de waterschappen voor de aanslagen gebouw en

-de Belastingdienst voorde berekening van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting maar ook voor de Vennootschapsbelasting, de Schenkbelasting en de Erfbelasting.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat


Inleiding

In april en oktober van elk jaar worden gegevens verstrekt aan de Waarderingskamer, zodat zij de voortgang van de WOZ-werkzaamheden kunnen beoordelen. Deze gegevens worden beoordeeld aan de hand van de door de Waarderingskamer opgestelde criteria en de zogenaamde WOZ-tijdlijn uit de Waarderingsinstructie. Daarnaast worden inspecties ter plaatse uitgevoerd. Hierbij wordt standaard extra aandacht besteed aan startende samenwerkingsverbanden.

Conclusie Waarderingskamer

De algemene conclusie uit de aprilinventarisatie is, dat de uitvoering van de Wet WOZ goed verloopt. Hiervoor is naast de ingevulde aprilinventarisatie een aanvullende inspectie ter plaatse uitgevoerd op 4 en 11 juli. Naast de eindconclusie is wel aangegeven, dat aandacht dient te worden besteed aan: de controle op de objectkenmerken; gegrond verklaarde bezwaarschriften niet-woningen en de kadastrale aansluiting met het kadaster.

Toelichting aandachtspunten:

Controle objectkenmerken

In eerste aanleg is per abuis een verkeerde opgave gedaan. Uit de toegezonden gecorrigeerde opgave blijkt dat boven de norm wordt uitgekomen.

Bezwaarafhandeling niet-woningen 2012

Op basis van de Wet WOZ dient de marktwaarde te worden vastgesteld. Bij het vaststellen van de taxaties moet met een minimum aan transacties worden gewerkt. Dit is het gevolg van de crisis op de vastgoedmarkt, waardoor zeer weinig zakelijke transacties voorhanden zijn.

Uit de bezwaarafhandeling 2012 blijkt, dat de norm voor correctie s van de waardering van niet-woningen is overschreden. Bij het afhandelen van de bezwaarschriften zijn latere transacties geanalyseerd, waaruit blijkt, dat de WOZ-waarde in eerste instantie te hoog was vastgesteld.

Aansluiting WOZ-administratie en kadaster

Er is een verschil ten opzichte van de door de Waarderingskamer gehanteerde norm van 1%. Met de Waarderingskamer is afgesproken, dat dit verschil dusdanig klein is, dat eerst voorrang wordt gegeven aan de voortgang van de herwaardering voor 2014.

Voortgang Samenwerking Amstelland

In vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen:

- De gecombineerde aanslagen 2013 zijn voor alle deelnemers tijdig verzonden.

- Amstelveen heeft op dit moment tegen 1.782 objecten bezwaarschriften binnen gekregen tegen 1.914 over vorig jaar. Er is sprake van een daling van 7,4% ten opzichte van vorig jaar. Het landelijk gemiddeld percentage voor middelgrote gemeenten is 3,5%. Amstelveen zit daar met 2,7 % ruim onder. Inmiddels zijn er ruim 1.350 bezwaren afgehandeld.

- Harmonisatie werkprocessen. Samen met het Lean-team is gestart om de werkprocessen verder te optimaliseren en wordt er gewerkt aan het harmoniseren van de werkprocessen.

- Integratie BAG-WOZ-koppeling. In de 1de helft 2014 moet worden voldaan aan de wettelijke eis om de WOZ-waarden van woningen via de landelijke basisregistratie openbaar te maken. Als gevolg van de wettelijke eis is migratie naar een hogere versie van de gebruikte software noodzakelijk.

- SEPA-proof, zoals wellicht bekend moeten alle bankrekeningnummers worden omgezet naar de Europese richtlijnen (IBAN). Hiermee is samen met de softwareleverancier gestart.

Conclusie Team Belastingen

De samenwerking loopt naar verwachting. De conversie van de vier deelnemende gemeenten is goed verlopen. Naast de reguliere werkzaamheden blijven er tijdrovende projecten lopen, zoals de landelijke voorziening WOZ en SEPA. De lopende processen worden zo LEAN mogelijk ingestoken.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Namens het College van B en W

Herbert Raat, Wethouder Financiën

Wet WOZ?

Wet Waardering Onroerende Zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.

Waarderingskamer?

De leden van de waarderingskamer controleren, of de gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Verder houden ze toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de Minister van Financiën.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.