Bijgewerkt: 25 januari 2021

Uitkomst 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo' in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-09-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het Wmo Cliëntervaringsonderzoek in 2015 (pdf 23 pagina's):

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief wil ik u informeren over de uitkomst van het eerste ‘Cliëntervaringsonderzoek Wmo’. Amstelveen onderzoekt jaarlijks hoe cliënten de kwaliteit van de geleverde ondersteuning ervaren. Het gaat om ondersteuning bij Wmo-voorzieningen als hulp bij hethuishouden, collectief vervoer, woonvoorzieningen en begeleiding (individuele begeleiding en dagstructurering).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Opzet onderzoek. Voor het onderzoek zijn 1.000 cliënten uitgenodigd om een vragenlijst (online) in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgesteld gedeelte (met verplichte vragen) en een gedeelte met vragen die door de gemeente zijn geformuleerd. De vragen hebben betrekking op het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en de effecten hiervan. In totaal vulden 392 cliënten deze vragenlijst in. Met deze respons (van 39%) is het onderzoek representatief.

Enkele uitkomsten. De voornaamste reden om contact te zoeken met de gemeente is het niet (meer) aankunnen van het huishoudelijke werk en in mindere mate vervoerproblemen. Over het contact met de gemeente en de gevoerde gesprekken zijn de respondenten in meerderheid tevreden. Deze gesprekken worden vaak niet alleen met de cliënt gevoerd, maar in het bijzijn van een ander (partner, kind, vriend, onafhankelijke cliëntenondersteuner). Verder is men doorgaans positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Meer dan 80 procent spreekt van een passende ondersteuning en deze voldoet (grotendeels) aan de behoeften. Door de geleverde hulp, of ondersteuning zijn inwoners beter in staat om sociale contacten te onderhouden en heeft deze hulp een positief effect op het regelen en op orde houden van het huishouden. Dit zorgt voor positieve effecten voor wat betreft zelfredzaamheid en een betere kwaliteit van leven.

Foto Amstelveen
(Bron I&O Research - 2016)

Contactreden met de gemeente


Aandachtspunten. Het onderzoek heeft ook enkele aandachtspunten opgeleverd. Zo laat het onderzoek een lage score zien voor wat betreft de bekendheid met onafhankelijke cliëntenondersteuning bij (keukentafel) gesprekken. Deze score is geen verrassing aangezien er pas vanaf 1 januari 2016 meer aandacht is voor deze vorm van ondersteuning en deze volledig is ondergebracht bij Stichting MEE. Daarvoor was deze ondersteuning belegd bij de sociale teams. Om de bekendheid van deze ondersteuning onder de inwoners verder te vergroten is hierover een standaardtekst opgenomen in de Wmo ontvangstbevestiging.

Daarnaast is er een informatiefolder gemaakt over de onafhankelijke cliëntenondersteuning die inwoners mee kunnen krijgen na een bezoek aan het loket. De verwachting is, dat de bekendheid over (en het gebruik van) de onafhankelijke cliëntondersteuning met deze maatregelen zal toenemen.

Ook zijn er enkele (in totaal zes) opmerkingen gemaakt over de toename van de kosten van de ondersteuning. Dit zou in drie gevallen reden zijn geweest om de ondersteuning te stoppen. Het college wil voorkomen, dat problematiek verergert vanwege het niet kunnen betalen van de eigen bijdrage. In die gevallen wordt met de betreffende klant de consequenties van het stopzetten van de ondersteuning besproken. Mogelijk zijn er alternatieven, of is financiële compensatie mogelijk bij een eventuele stapeling van eigen bijdragen. Na vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage door het CAK (of na maken proefberekening) maken inwoners altijd zelf de keuze om gebruik te maken van de voorziening, of niet. Het bleek niet mogelijk om de motie “Meten = weten” in dit onderzoek mee te nemen, omdat de uitkomsten niet herleidbaar waren naar de inwoners die hun ondersteuning hebben beëindigd. Dit onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd, u wordt binnenkort over de uitkomst geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.