Bijgewerkt: 3 juni 2020

Uitvoering van het woonwagenbeleid in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-11-2011

Brief van het College van Amstelveen aan de gemeenteraad op 9 november 2011 over de uitvoering van het woonwagenbeleid Amstelveen

Geachte dames en heren,

In onze brief van 20 mei 2011 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het woonwagenbeleid Amstelveen. Omdat aan dit beleid tot dan toe te weinig prioriteit/uitvoering was gegeven, hebben wij een bestuurlijk team ingesteld. In deze brief brengen wij u, zoals toegezegd, op de hoogte van de activiteiten en de vorderingen die door het Bestuurlijk Overleg Woonwagenzaken (BOW) in het afgelopen halfjaar zijn geboekt.

woonwagens Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de aanwezige journalisten in het raadhuis over de stand van zaken betreft de vier woonwagenlocaties in de gemeente


Uitgangspunten

Uit onder meer inventarisaties door de vakafdelingen en een bezoek van burgemeester Van Zanen en wethouder Raat aan de verschillende woonwagenlocaties is naar voren gekomen dat zich daar verschillende overtredingen voordoen/-deden.

Denk aan het ontbreken van vergunningen, bouwen in afwijking van vergunningen en het gebruik van de openbare ruimte voor privédoeleinden zoals het opslaan van zaken, langdurig stallen van voertuigen op de openbare weg en de woonwagenstandplaatsen etc, hetgeen tot ongewenste verrommeling leidt. Bepaalde gemeentelijke heffingen werden ten onrechte niet opgelegd en geïnd.

Het college onderkent en respecteert het feit dat de vier woonwagenlocaties in Amstelveen een eigen dynamiek en identiteit kennen. Dit neemt niet weg dat ook de bewoners van woonwagenlocaties zich aan de regels dienen te houden.

Op basis van inventarisaties en onderzoek beschikt het bestuur over een adequaat beeld van de situatie op de woonwagenlocaties, waarbij, zo nodig met toepassing van handhavingsmiddelen, aan met de regels strijdige situaties een eind gemaakt wordt.

woonwagens Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Hans van Velden , van de politie Amsterdam-Amstelland, wijkchef Amstelveen-Zuid vertelt over een aantal opvallende gevallen


Integraliteit

Het BOW heeft een integrale benadering van de problematiek tot uitgangspunt genomen, zodat tussen de betrokken vakafdelingen geen afstemmingsproblemen ontstaan bij de handhaving. Het is ook ongewenst dat de woonwagenbewoners keer op keer door verschillende gemeentelijke afdelingen worden benaderd en zij dienen zo veel mogelijk door één contactpersoon te worden  benaderd en geïnformeerd.

Door de verscheidenheid aan betrokken afdelingen en beleidsvelden is dit niet in alle gevallen wenselijk of haalbaar. Afstemming vindt in die gevallen plaats in het BOW, waar de betrokken afdelingen iedere vier weken rapporteren over de stand van zaken.

Evaluatie

Door de enigszins omzichtige en afwachtende houding van het bestuur in voorgaande jaren is op verschillende beleidsterreinen een achterstand ontstaan voor wat betreft het toezicht en de handhaving. Het bestuur beoogt middels het BOW aan die situatie een einde te maken. Wij zullen daarop hieronder per beleidsveld ingaan.

1. Openbare buitenruimte van de woonwagenlocaties

De handhaving van de openbare buitenruimte is per woonwagenlocatie ter hand genomen. In de afgelopen periode is de locatie Galjoen aangepakt. De bewoners zijn bij brief d.d. 31 mei 2011 geïnformeerd over de ophanden zijnde handhavingsacties.

woonwagens Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder handhaving, Herbert Raat (VVD) schetst zijn visie, dat de woonwagens in Amstelveen moeten geen bijzondere plaats meer innemen binnen de gemeentegrenzen


In juli 2011 is begonnen met het verzenden van brieven waarmee deze overtreders individueel werden geïnformeerd over het voornemen handhavend op te treden tegen specifieke overtredingen. In totaal zijn zestien van deze "vooraanschrijvingen" verzonden.

Naar aanleiding van deze brieven is een aantal (veertien) overtredingen spontaan beëindigd. De betreffende personen zijn bedankt en hebben bericht ontvangen dat van verder handhavend optreden werd afgezien.

In vier gevallen is een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit houdt in dat de overtreders een termijn is gegund om de overtreding zelf te beëindigen. Wordt aan die last geen gevolg gegeven, dan zorgt de gemeente er voor dat de overtreding wordt beëindigd, op kosten van de overtreder.

In één geval is een bezwaarschrift ingediend, dat thans nog in behandeling is bij de commissie voor de bezwaarschriften. Nadat een daarmee samenhangend verzoek om voorziening bij de rechtbank Amsterdam niet-ontvankelijk is verklaard, heeft de betreffende overtreder de last alsnog opgevolgd en de overtreding (gebruik van openbare ruimte voor privédoeleinden) beëindigd. De gevallen waarin de last niet is opgevolgd zijn in het BOW besproken, waarbij het bestuur heeft aangegeven in te stemmen met feitelijk handhavend optreden op de locatie "Galjoen".

woonwagens Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Leo Jansson, senior inspecteur van de afdeling Integrale Handhaving bij de gemeente Amstelveen vertelt over de manier, hoe zijn team met de politie samenwerkt


Woonwagenlocatie Galjoen

Dinsdag 8 november 2011 is een gecoördineerde handhavingsactie gehouden, waarbij een extern transport/opslagbedrijf is ingeschakeld en politieondersteuning is verleend. De actie is zonder noemenswaardige problemen met succes afgerond.

woonwagens Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Woonwagenlocatie in Galjoen


woonwagens Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Woonwagenlocatie in Galjoen


Na veelvuldig overleg en duidelijke communicatie hebben de meeste overtreders eieren voor hun geld gekozen en het niet op handhaving aan laten komen. Op de handhavingsdag zelf is de overtreder die daarom vroeg een laatste kans geboden om zelf de overtreding te beëindigen.

Dit heeft er toe geleid dat uiteindelijk in slechts één geval tot bestuursdwang (het feitelijk afvoeren van een caravan) behoefde te worden overgegaan. De voorlopige conclusie luidt dat de woonwagenbewoners over het algemeen bereid zijn medewerking te verlenen en zich aan de regels willen houden.

Gevolg van de acties van het BOW is, dat er op dit moment geen sprake meer is van overtredingen in de openbare buitenruimte. De afdeling Wijkbeheer heeft er in aansluiting op de handhavingsacties voor gezorgd dat de woonwagenlocatie er weer netjes en verzorgd bij ligt. Op de hierbij gaande foto's is de situatie voor en na handhaving te zien.

Binderij

Op de locatie Binderij zijn bij inventarisatie 10 overtredingen in de buitenruimte naar voren gekomen. Deze overtreders hebben een "vooraanschrijving" ontvangen. Het aantal definitieve aanschrijvingen bedroeg tot nog toe 3. De planning is om op korte termijn (nog dit jaar) een handhavingsactiedag te organiseren voor deze woonwagenlocatie, op dezelfde wijze als voor "Galjoen" is gebeurd.

2. Woonwaaenstandplaatsen

De inventarisatie van de woonwagenstandplaatsen zelf is voor alle 4 locaties afgerond. Het betreft in het bijzonder overtredingen van de woningwet: bouwen zonder ,of in afwijking van een vergunning. Het merendeel van deze overtredingen kan worden opgeheven door alsnog vergunning te verlenen.

Met de afdeling Vergunningen is overeenstemming bereikt over de indiening van collectieve aanvragen voor de vereiste omgevingsvergunningen. Het merendeel van de aanvragen is reeds op deze wijze ingediend; de laatste aanvragen zijn voor deze week (week 45) gepland. Uitgaande van de termijnen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zal e.e.a. dit jaar kunnen worden afgerond.

3. Afdeling Vastgoed

De afdeling Vastgoed heeft recent, na ettelijke slepende juridische procedures, een langdurige actie tegen de illegale bewoning van een illegale caravan succesvol afgerond. De bewoning is beëindigd en de wagen is verwijderd.

Uit de contacten tussen de woonwagenbewoners en de gemeente is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen betreffende het beheer van de woonwagenstandplaatsen. Zo klagen verschillende woonwagenbewoners over wateroverlast en funderingsproblemen.

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Binnen het BOW is afgesproken deze problematiek middels een gecoördineerde actie van VHK en Vastgoed te inventariseren en dan passende oplossingen te bedenken. Het beheer van de woonwagenlocaties, dat in handen is gegeven van een extern, daarin gespecialiseerd bedrijf, wordt momenteel door de afdeling Vastgoed geëvalueerd.

4. Wijkbeheer

De afdeling Wijkbeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte van de woonwagenlocaties en om die reden bij het BOW betrokken. In dit kader zijn de (groen)onderhoudsschema's nader belicht.  Het bestuur heeft aangegeven het onderhoud van groot belang te vinden, met name nadat een handhavingsactie heeft plaatsgevonden. Het mes dient aan twee kanten te snijden: de handhaving dient voor de bewoners een positief resultaat te hebben als het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij de handhavingsacties wordt hierop toegezien, zo ook bij de gecoördineerde actie van 8 november 2011.

woonwagens Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Woonwagenlocatie in Galjoen


woonwagens Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Woonwagenlocatie in Galjoen


woonwagens Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Woonwagenlocatie in Galjoen


5. Werk en inkomen

Ook de afdeling Werk en Inkomen is bij het BOW betrokken. Enerzijds om zeker te stellen dat handhavingsacties goed op elkaar worden afgestemd, anderzijds omdat informatie van andere afdelingen/diensten van belang kan zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid van bijvoorbeeld verleende uitkeringen.

Zo is in enkele gevallen aansluitend op politieoptreden de uitkering beëindigd, of herbeoordeeld. Ook verhuizingen en veranderingen in het woonwagenbestand worden met W+I afgestemd. Met de Rijksbelastingdienst vindt overleg plaats over het delen van informatie over de Amstelveense woonwagenlocaties. Vooralsnog stemt die goed overeen met de bij de afdeling W+I bekende gegevens. In het BOW vindt zoals gezegd 4-wekelijks afstemming en uitwisseling van informatie plaats.

6. Leerplicht

De leerplichtambtenaar is betrokken bij het BOW omdat er enkele actieve dossiers zijn die betrekking hebben op woonwagenbewoners. Specifieke problemen hebben zich nog niet voorgedaan, maar gelet op de consequenties die handhavingsacties kunnen hebben voor de woonsituatie (zoals in het geval van illegale bewoning) is het zaak in die gevallen de vinger ook voor wat betreft de naleving van de leerplicht aan de pols te houden.

7. Politie

De politie is op meerdere wijzen betrokken bij het BOW. In het afgelopen halfjaar hebben zich twee gevallen voorgedaan waarbij illegale praktijken aanleiding waren voor politioneel optreden. Het ging daarbij om (vermoedelijke) wietplantages en (vermoedelijke) uitkeringsfraude.

De korte lijnen tussen de politie, de beheerder van de woonwagenlocaties en de andere bij het BOW aangesloten afdelingen/diensten hebben een goede samenwerking  mogelijk gemaakt, met als gevolg een snelle uitwisseling van relevante informatie en snel en adequaat handhavend optreden.

Hiernaast is de politie nauw betrokken bij de fysieke handhavingsacties, met name de gecoördineerde actie van 8 november 2011. De politie is betrokken bij de voorbereiding (het opstellen van het draaiboek) en verleent fysieke ondersteuning bij de acties.

8. Belastingen

Naar aanleiding van het BOW-overleg heeft de afdeling gemeentebelastingen vast gesteld, dat enkele lokale heffingen /belastingen niet werden opgelegd. Op aandringen van het bestuur is aan deze situatie een eind gemaakt: voor woonwagenbewoners wordt dezelfde standaard aangehouden als voor niet woonwagenbewoners. Dit heeft ertoe geleid dat er aanslagen/naheffingen zijn opgelegd voor hondenbelasting en de afvalstoffenheffing. Een deel van deze eind augustus 2011 opgelegde aanslagen wordt, al dan niet met een afbetalingsregeling, voldaan. Wordt er niet betaald, dan volgt na rappel/aanmaning het reguliere invorderingstraject. De afdeling belastingen rapporteert eveneens vierwekelijks in het BOW.

9. Conclusie

Met de handhaving op woonwagenlocaties zijn in het afgelopen halfjaar belangrijke vorderingen geboekt. De woonwagenbewoners beseffen dat het bestuur ernst is en reageren hier overwegend positief op. De integrale benadering en de mogelijkheid tot afstemming en overleg die het BOW biedt hebben tot concrete resultaten geleid. De communicatielijnen tussen de betrokken afdelingen en diensten zijn kort en het BOW ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen.

Op de woonwagenlocatie "Galjoen" is de openbare buitenruimte vrij van zaken die daar niet thuis horen. Aan het illegaal wonen is een eind gemaakt en het legaliseren van de woonwagens ca. door vergunningverlening ligt in het verschiet en zal naar verwachting nog dit jaar worden afgerond.

Voor woonwagenlocatie "Binderij" geldt, dat de buitenruimte adequaat is geïnventariseerd en de aanschrijvingen zijn verzonden. Voor de handhaving zijn geen specifieke problemen te verwachten, zodat ook hier mag worden aangenomen dat voor het einde van het jaar de nu nog aanwezige strijdige situaties zullen zijn beëindigd. Voor de overige twee woonwagenlocaties geldt voor wat betreft de vergunningverlening hetzelfde, als hierboven aangegeven. De openbare ruimte zal na de jaarwisseling door wijkbeheer weer netjes gemaakt worden.

De bewoners van de woonwagenlocaties worden thans op dezelfde wijze behandeld als andere bewoners van Amstelveen, ook voor wat betreft het betalen van heffingen en belastingen. De bestuurlijke inspanningen hebben geleid tot meer inzicht in de situatie op de woonwagenlocaties, en tot een betere samenwerking tussen de bij die locaties betrokken afdelingen en diensten, hetgeen niet alleen de handhaving, maar ook de dienstverlening voor de woonwagenbewoners ten goede is gekomen.

Samenvattend concluderen wij, dat de doelstellingen zoals geformuleerd in onze brief aan de raad van 20 mei 2011 binnen bereik liggen. Op basis van dit resultaat is aannemelijk, dat medio 2012 de situatie op de woonwagenlocaties grotendeels of geheel in overeenstemming zal zijn met het Beleid Woonwagenlocaties Amstelveen 2007, alsmede, dat de woonwagenlocaties ook voor wat betreft de naleving van andere wetten en regels niet langer een afwijkende/bijzondere plaats binnen de gemeente Amstelveen zullen innemen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

De secretaris, mr. R. J. T. Schurink    de burgemeester, mr. J. H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.