Bijgewerkt: 4 juni 2020

Update: Nieuwbouw obs Palet Noord

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-02-2011

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Herbert Raat informeert de media en de betrokkenen i.v.m. de nieuwbouw openbare basisschool Palet Noord:

'We hebben een verzoek om opheffing naar de Raad van State gestuurd, waarbij een klemmend beroep op de maatschappelijk belang, dat is gemoeid met de spoedige bouw van de school is gedaan. De map met alle ingediende handtekeningen van de ouders hebben wij meegestuurd.

Inmiddels kregen wij een ontvangstbevestiging en wij zullen nu de griffierechten per omgaande voldoen. We verwachten, dat over 2 weken zal de Raad van State een zittingsdatum bekendmaken. We zijn blij met alle steun uit de buurt en ouders.


'Verzoek tot opheffen voorlopige voorziening

Geachte Voorzitter,

Op 5 januari 2011 ontvingen wij uw uitspraak met bovengenoemd nummer, waarbij het besluit van de raad van de gemeente Amstelveen van 15 september 2010 tot een vaststelling van het bestemmingsplan 1e herziening Amstelveen Stadshart, 'Palet-Noord' is geschorst. Thans verzoeken wij u gebruik te maken van uw bevoegdheid Ingevolge artikel 8:87 Algemene wet bestuursrecht tot het opheffen van deze voorlopige voorziening.

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het standpunt van de raad van de gemeente Amstelveen, dat de parkeer- en verkeersdruk in de straat van De Ruijter en Hoff niet onaanvaardbaar zal toenemen vanwege het plan, vooralsnog onvoldoende onderbouwd. Meer concreet zijn de volgende onduidelijkheden geconstateerd:

1. in de plantoelichting staat dat het aantal verkeersbewegingen toeneemt met 40. Dit aantal strookt niet met de aan het plan ten grondslag gelegde onderzoeken;

2. hoe valt dit aantal van 40 verkeersbewegingen te rijmen met de stelling van M+P dat de intensiteit in 2020 maximaal 300 voertuigen zal bedragen;

3. appellant heeft gemotiveerd betoogd, dat de intensiteit aanzienlijk hoger zal zijn.

Aan de hand van de bijgevoegde notitie Verkeer en parkeren Palet-Noord' kunnen de genoemde onduidelijkheden als volgt worden beantwoord:

1. Aan de hand van kerncijfers van het CROW is de verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling doorgerekend en is op basis daarvan de toename van het aantal

verkeersbewegingen bepaald.

2. De toename van het aantal verkeersbewegingen bedraagt zowel 's morgens als 's`middags 56 motorvoertuigen, van 98 naar 155. Dat is gemiddeld minder dan 1 motorvoertuig per minuut, uitgaande van een concentratie van deze verkeersbe-

wegingen in 2 keer 1 uur. De verkeersgeneratie van het plangebied per etmaal neemt met 107 motorvoertuigen toe van 226 naar 333 motorvoertuigen.

3. Deze berekening aan de hand van kerncijfers van het CROW wijken af van wat in de praktijk ten tijde van de verkeers- en parkeerschouw in 2007 is geconstateerd. De verschillen zijn echter niet zodanig, dat verondersteld kan worden dat de weergave van de verkeerssituatie aan de hand van de schouw onjuist was. De aan de hand van het model verkregen gegevens laten zien dat de toename van de verkeersintensiteit nog geen 1 motorvoertuig per minuut bedraagt.

Luchtkwaliteit

Naar aanleiding van de vraag van de Raad van State heeft M+P een aanvullende berekening gemaakt. Uit deze berekening kan de volgende conclusie worden getrokken:

volgens de Regeling Nibm draagt een plan niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging, indien de toename tussen autonome situatie en de situatie met plan niet meer dan 3% (1,2 µg/m3 voor stikstofdioxide en fijn stof) van de grenswaarde bedraagt. Uit de berekeningen blijkt dat het bouwplan maximaal 0,1 µg/m3 wat betreft stikstofdioxide en fijn stof bijdraagt. Gestold kan worden dat het plan Niet in betekenende mate (Nibm) bijdraagt aan de lokale luchtkwaliteit. Tevens is door M+P berekend wanneer het plan in betekenende mate bijdraagt (toename van 3%). Deze grens wordt pas overschreden bij een toename van circa 4000 voertuigbewegingen op de Mr. P. J.M. Aalberselaan.

Palet noord Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het schoolgebouw van Palet Noord


Maatschappelijk belang

Tevens vragen wij uw bijzondere aandacht voor het aanzienlijke maatschappelijke belang van de realisatie van het schoolgebouw. Bijgaand persbericht van de ouders van de schoolgaande kinderen alsmede de ondersteunende brieven van zowel de basisschool PaIet-Noord, als de basisschool Piet Hein en map met handtekeningen van de 260 ouders en 400 schoolgaande kinderen (Palet-Noord) die u hierbij ontvangt, getuigen hiervan.

Wij hechten eraan te vermelden, dat alle stukken die ter inzage zijn gelegd op meerdere plaatsen beschikbaar zijn geweest, terwijl op verzoeken om nadere stukken serviceverlenende wijze wordt omgegaan, zodat men krijgt waar men om vraagt.

Gelet op bovenstaande en de bijgevoegde stukken zijn wij van oordeel dat voldoende is aangetoond, dat de parkeer- en verkeersdruk in de straat van De Ruijter en Hoff naar aanleiding van onderhavig plan niet onaanvaardbaar zal toenemen. Tevens zijn wij van mening, dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.

Ons verzoek tot het opheffen van deze voorlopige voorziening ondersteunen wij met de volgende stukken die het besluit nader onderbouwen:

• De notitie Verkeer en parkeren Palet-Noord';

• De bijgevoegde memo 'aanvullende berekeningen luchtkwaliteit Palet-Noord, Amstelveen' met kenmerk GWA.09.18 als aanvulling op het rapport 'M+P.GWA.09.18.1, d.d. 19 november 2009".

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens de raad van de gemeente Amstelveen

De griffier P. Georgopoulou   De voorzitter J. H. C. van Zanen'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.