Bijgewerkt: 25 oktober 2020

Veranderingen bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 1 januari 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
23-12-2013

Wat verandert er voor u op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 1 januari 2014? Daarover informeren wij u jaarlijks . Over de veranderingen die in de loop van het jaar effecten hebben op u, of uw werk, houden wij u nauwgezet op de hoogte via de website www.rijksoverheid.nl . Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2014.

Promotiebeurs leraren

Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs kunnen vanaf 2014 zowel in het voorjaar als in het najaar een aanvraag indienen. De aanvraagrondes lopen van januari tot 12 maart en van juli tot 2 september.

Foto Amstelveen
Aanwijzingsbevoegdheid

Met ingang van 1 januari 2014 treedt een groot deel van de artikelen van de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs in werking. Het gaat daarbij om de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de bewindspersonen als er bij een instelling sprake is van financieel wanbeheer, of als de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang is gekomen. Dat geldt ook voor het mbo. Voor het primair-, en voortgezet onderwijs bestond de aanwijzingsbevoegdheid al in geval van financieel wanbeheer. Die bevoegdheid wordt uitgebreid als de onderwijskwaliteit te wensen overlaat.

Inschrijven voor 1 mei

Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck. Bijvoorbeeld proefstuderen, of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt. Studenten die zich hebben aangemeld voor een studie, kunnen ook nog veranderen van keuze. Hebben ze zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kunnen zij zich tot 1 september van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Ze behouden dan hun toelatingsrecht. Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden.

Nieuwe titulatuur afgestudeerde hbo-ers

Vanaf 1 januari mogen afgestudeerde hbo’ers zichzelf ook bachelor of master of arts, of science of laws noemen. Deze titels waren tot nu toe gereserveerd voor studenten die aan een universiteit afstudeerden. Aan het HBO zullen ook titels als bachelor, of business administration, of nursing en of social work ingevoerd gaan worden. Voordat de titels daadwerkelijk gebruikt mogen gaan worden, moeten de opleidingen eerst toestemming krijgen van de NVAO. De NVAO zal hierbij ook kijken of de titel overeenkomt met de gebruikte titulatuur in het buitenlang bij vergelijkbare opleidingen. 

Register Kort Beroepsonderwijs en btw-vrijstelling

Vanaf 1 januari 2014 is het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) gesplitst in 2 nieuwe registers. Onderwijsinstellingen en docenten moeten controleren, of zij na 1 januari 2014 in het juiste register staan. Wie verkeerd geregistreerd staat, kan de btw-vrijstelling onderwijs verliezen.

Minimum 30 zenders

Televisiekijkers met een digitaal standaardpakket zijn vanaf 2014 gegarandeerd van minimaal 30 zenders. Het aantal zenders wordt hiervoor opgehoogd. Pas boven dit minimumaantal mogen pakketaanbieders zenders spreiden over pluspakketten. De lokale programmaraden die adviseerden over het analoge kabelpakket worden afgeschaft.

Meer samenwerking omroepen

Vanaf 1 januari 2014 fuseren publieke omroepverenigingen. Daardoor is de publieke omroep minder versnipperd en bestaat deze straks uit maximaal 8 organisaties in plaats van de huidige 21. Daarnaast zullen budgetten voor programma’s worden verdeeld op basis van kwaliteit en originaliteit in plaats van op ledenaantallen. Competitie op creativiteit en kwaliteit zal leiden tot betere programma’s voor kijkers. De Raad van Cultuur komt in het voorjaar van 2014 met een brede toekomstverkenning over de Publieke Omroep.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.