Bijgewerkt: 28 januari 2021

Verschillende storingen bij GVB op de Amstelveenlijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-01-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de verschillende storingen van GVB op de Amstelveenlijn:

'De afgelopen dagen zijn er meerdere storingen geweest in de dienstuitvoering van GVB op de Amstelveenlijn. Met dit bericht wil ik u hier graag nader over informeren. In de avond van 28 december 2016 was er sprake van een computerstoring, waardoor lijn 51 niet kon rijden. Een wisselstoring op de Parnassusweg op 2 januari 2017 ’s ochtends vroeg leidde tot een ingekorte exploitatie van tramlijn 5.

’s Middags 2 januari trof een storing in het metrosysteem het gehele metronet in Amsterdam, inclusief de Amstelveenlijn. De hele exploitatie op het Amsterdamse metronet, inclusief lijn 51 van/naar Amstelveen Westwijk, heeft vervolgens uren stilgelegen. Hierdoor kwamen voertuigen van lijn 51 op de Amstelveenlijn stil te staan waardoor tramlijn 5 in Amstelveen ook niet meer kon rijden. De storing ontstond rond 14:00 uur en rond 18:00 uur is de dienstuitvoering van de metro (inclusief lijn 5) weer opgestart. De Amstelveenlijn werd echter ’s avonds wederom getroffen door een grote storing. Deze vond plaats ten zuiden van de A9. Lijn 51 reed hierdoor de verdere avond geheel niet, ook niet ten noorden van de A9. GVB heeft 7 vervangende pendelbussen ingezet.

Lijn 5 van/naar Stadshart Amstelveen leek aan het begin van de avond gewoon te kunnen rijden maar door weer een andere storing reden er op de hele lijn slechts 8 tramstellen (4 per richting). Tijdens het opstellen van dit raadsbericht bleek, dat de situatie van 2 januari zich vanmorgen heeft herhaald: wederom is de gehele exploitatie van het metronet stilgelegd en hiermee ook de exploitatie van lijn 5 (ten zuiden van station Amsterdam Zuid) en de gehele route van lijn 51.

Vragen gesteld aan GVB. Al een aantal jaar vindt er regelmatige afstemming plaats tussen GVB en de gemeente Amstelveen. Standaard geagendeerd is de dienstuitvoering op de Amstelveenlijn die niet tot tevredenheid stemt. GVB heeft steeds aangegeven en onderbouwd, op welke wijze ze de dienstuitvoering op peil proberen te houden. Recent (19 december 2016) berichtte het College van B en W van Amsterdam nog, dat op korte termijn ‘de situatie lijn 51 iets beter wordt’. Omdat van verbetering op dit moment geen sprake is en de situatie niet meer uit te leggen is aan reizigers en inwoners heb ik naar aanleiding van de storingen van 2 januari een aantal vragen gesteld aan GVB.

Ondanks een snelle reactie van GVB riep hun beantwoording bij mij alleen maar meer vragen en ongerustheid op. Reden te meer om na de storingen van vandaag nogmaals aan de bel te trekken en op korte termijn bestuurlijk om de tafel te gaan zitten. Ik heb GVB verzocht hiervoor zo spoedig mogelijk een afspraak in te plannen. Tegelijkertijd heb ik de Vervoerregio Amsterdam (de opdrachtgever van GVB) gesuggereerd om ook aan te schuiven. Ik heb GVB gevraagd voor dit overleg in ieder geval onderstaande punten te agenderen:

-Oorzaak van de storingen

-Verduidelijken zaken omtrent storingen. Zoals de wijze, waarop reizigers op de haltes geïnformeerd werden over de situatie.

-Oplossingen GVB voor een betrouwbare dienstuitvoering op lijn 51 tot buitengebruikstelling vanwege de Ombouw Amstelveenlijn.

Na bovengenoemd overleg zal ik u informeren over de uitkomsten.

Vriendelijke groet, Jeroen Brandes

Wethouder verkeer en vervoer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Betreft           : Vervolgbericht storingen Amstelveenlijn

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op woensdag 4 januari informeerde ik u over de storingen op het Amsterdamse metronet, waar ook de Amstelveenlijn (lijn 5 en 51) door werd getroffen. Ik heb u in dit raadsbericht aangegeven, dat ik het GVB verzocht heb zo spoedig mogelijk een bestuurlijk overleg in te plannen.

GVB heeft hier zeer snel invulling gegeven aan mijn verzoek. Op woensdagochtend 11 januari 2017 heb ik in het raadhuis in Amstelveen overlegd met een delegatie van het GVB, waaronder algemeen directeur Alexandra van Huffelen en de directeur Operatie en Tech- niek, Mark Lohmeijer. GVB heeft in het overleg benadrukt, de problematiek op de Amstelveenlijn zeer serieus te nemen en dat ze om die reden ook snel zijn ingegaan op mijn verzoek tot bestuurlijk overleg.

In het overleg is een aantal onderwerpen besproken met als doel de komende weken in gezamenlijkheid te komen tot een aantal concrete verbeteracties. Het initiatief zal hierbij van GVB uitgaan, met medewerking van gemeente Amstelveen en Vervoerregio Amsterdam. Ik vind namelijk, dat er concrete oplossingen moeten komen voor een zo betrouwbaar mogelijke dienstuitvoering op de Amstelveenlijn én voor adequate informatievoorziening aan reizigers bij (ver)storingen. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

-Stand van zaken techniek / beschikbaarheid materieel

-Verbetering communicatie richting reizigers bij (ver)storingen

-Geste richting de reizigers (gecombineerd met communicatie richting reizigers ‘wat te doen bij (ver)storingen’).

Ad 1: Recent heeft GVB een directeur Operatie & Techniek aangesteld die, onder andere, als taak heeft te zorgen voor voldoende materieel op de Amstelveenlijn. Zo is bijvoorbeeld de terugkomst van twee bij ongevallen betrokken tramstellen versneld. Gedurende deze maand komen deze weer in dienst. Een ander voorbeeld is, dat het communicatiesysteem van de GVB Verkeersleiding verbeterd is, wat leidt tot een betrouwbaarder dienstuitvoering. GVB heeft aangegeven, al sinds medio 2016 extra inspanningen te verrichten op de Amstelveenlijn wat daarna heeft geleid tot verbeteringen in de geboden voertuigcapaciteit. Echter, de lijn 51-tramstellen zijn oud en het aantal reserve stellen is gering. De kwetsbaarheid op de Amstelveenlijn kan dus niet helemaal worden weggenomen. Daarnaast kunnen (ver)storingen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een aanrijding met overig verkeer op een gelijkvloerse kruising helaas niet worden uitgesloten. Belangrijk is dan, dat de reizigers snel van adequate informatie worden voorzien.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tram 51 in Westwijk op 29 oktober 2016


Ad 2: Op zeer korte termijn komen GVB, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amstelveen bijeen om te bepalen hoe de reizigers op de haltes in Amstelveen beter geïnformeerd kunnen worden bij onverhoopte (ver)storingen. De Amstelveense haltes kennen geen omroepsysteem en de displays boven de perrons kunnen niet aangeven, dat er een (ver)storing is. Tijdens het overleg van 11 januari heeft GVB aangegeven hiertoe 6 reisinformatiecoördinatoren in huis te hebben, waarvan 3 recent zijn aangesteld ter versterking van het verstrekken van informatie tijdens storingen/stremmingen. Tijdens het overleg op 11 januari is reeds een aantal suggesties ter tafel gekomen. Eind deze maand zal ik u informeren over het resultaat, dat behaald is.

Ad 3: De maatregelen die voortkomen uit ‘ad 2’, willen we eerst introduceren aan de reizigers op de haltes, gecombineerd met een geste die ter plekke aan ze wordt uitgedeeld. Vervolgens zullen de maatregelen uit ‘ad 2’ breed gecommuniceerd worden (ondersteund via mediakanalen als bijvoorbeeld de weekmedia, websites van GVB en de gemeente Am- stelveen, Facebook (GVB) en Twitter (GVB). GVB heeft aangegeven er vertrouwen in te hebben, de capaciteit op de Amstelveenlijn én de informatievoorziening naar reizigers bij storingen/stremmingen weer snel te verbeteren. Als wethouder zal ik hierop scherp blijven toezien.

Ten slotte: Op 4 januari 2017 heeft ’s ochtends wederom een grote metronet-storing plaatsgevonden. GVB heeft aangegeven, dat reizigers eventueel extra gemaakte kosten op 2 en 4 januari kunnen verhalen op GVB. GVB heeft de reiziger hierop attent gemaakt via haar klantenservice, website en sociale mediakanalen. Ook via berichtgeving in verschillende media is de reiziger op deze mogelijkheid gewezen.

Ik hoop u zo voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Jeroen Brandes WethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.