Bijgewerkt: 24 januari 2021

Vervolg handhaving bij kinderdagverblijf De Regenboogelfjes

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-10-2016

Herbert Raat (VVD)  wethouder Handhaving informeer de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het onderzoeksresultaat bij kinderdagverblijf De Regenboogelfjes:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


De GGD Amsterdam, als toezichthouder Wet kinderopvang verantwoordelijk voor inspecties bij alle kinderopvangvoorzieningen, heeft bij kinderdagverblijf De Regenboogelfjes herhaaldelijk overtredingen geconstateerd. Ons college is verantwoordelijk voor het eerstelijns toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Conform ons vastgestelde beleid is hierop steeds een herstellend traject gestart gericht op het opheffen van de overtreding(en) en voorkoming van herhaling hiervan.

Herstelgerichte handhaving heeft echter niet tot structurele verbetering geleid. Uit de GGD rapportages blijkt, dat vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid de eigenaresse telkens weer dezelfde fouten maakt, omdat zij zich niet bewust lijkt te zijn van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Ook ziet zij niet altijd in, waarom er bepaalde maatregelen genomen moeten worden om risico’s te voorkomen, of te reduceren. Daarbovenop werd het de toezichthouders bij geplande inspecties vrijwel onmogelijk gemaakt een normaal onderzoek uit te kunnen voeren. Na de laatste jaarlijkse inspectie is aan eigenaresse (wederom) een last onder dwangsom opgelegd, waarbij aan ons dwangsommen zijn verschuldigd. Ondanks alle hulp en adviezen die toezichthouders haar hebben geboden en ondanks de gevoerde gesprekken tussen de (adviseur van de) eigenaresse en de vak afdeling blijkt,  dater geen of onvoldoende inspanningen worden gepleegd om de overtredingen te beëindigen en beëindigd te houden. Dit alles maakt, dat er geen verantwoorde kinderopvang wordt geboden.

In samenspraak met de GGD Amsterdam, wordt getracht de eigenaresse in te laten zien, dat het zo niet verder kan. Conform ons vastgestelde handhavingsbeleid Wet kinderopvang worden daarom de volgende stappen in werking gezet:

1.Verschuldigde dwangsommen worden geïnd;

2.Een vervolg last onder dwangsom wordt opgelegd met een verdubbeling van de dwangsombedragen en een begunstigingstermijn van drie weken om alsnog alle overtredingen ongedaan te maken;

3.Een brief wordt verzonden met ons voorgenomen besluit de eigenaresse een exploitatieverbod op te leggen.

Indien uit de volgende inspectie blijkt, dat de eigenaresse nog steeds niet voldoet aan de opgelegde last(en), wordt door ons college een definitief besluit tot een exploitatieverbod opgelegd. Daarna zal zij op eigen initiatief aan moeten geven, dat ze klaar is voor een nieuw GGD onderzoek, waaruit zal moeten blijken, dat alles op orde is en op orde blijft. Zo niet, volgt uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.